ISBN, ISSN a ISMN

Prideľovanie ISBN, ISSN a ISMN ustanovuje § 8 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona „Vydavateľ v súčinnosti s národnými agentúrami pre medzinárodné štandardné číslovanie označí neperiodickú publikáciu medzinárodným štandardným číslom knihy (ISBN), periodickú publikáciu medzinárodným štandardným číslom seriálu (ISSN) a hudobninu medzinárodným štandardným číslom hudobniny (ISMN).

Národná agentúra ISBN (International Standard Book Number) pre medzinárodné štandardné číslovanie kníh je v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Systém ISBN sa začal v Slovenskej republike používať v roku 1989. V tom istom roku bola v Slovenskej národnej knižnici  založená Národná agentúra ISBN v SR, ktorá sa stala sprostredkovateľom medzi vydavateľským, knižným a knižničným prostredím. Jej úlohou je  zabezpečiť evidenciu prideľovania správnych čísel ISBN publikáciám, ktoré vznikajú v slovenských vydavateľstvách. Agentúra vytvára databázu vydavateľov a nahlásených publikácií a rovnako tak každoročne oznamuje štatistiku nárastu vydavateľov Medzinárodnej agentúre ISBN. Okrem toho poskytuje servis vydavateľom, či už korporáciám alebo jednotlivcom, z oblasti systému ISBN a informuje o podmienkach vstupu do systému ISBN. Agentúra plní všetky úlohy, ktoré Medzinárodná agentúra so sídlom v Londýne, kladie na národné agentúry a aktívne tak vstupuje do diania knižného a knižničného sektora.

Národná agentúra ISSN (International Standard Serials Number) pre medzinárodné štandardné číslovanie  seriálov je v  Univerzitnej knižnici v Bratislave. Národná agentúra je výkonný orgán Medzinárodného systému ISSN s ústredím v Paríži. V  Univerzitnej knižnici v Bratislave pôsobí od 1. októbra 1997. Agentúra prideľuje ISSN tlačeným periodickým publikáciám vydávaným na Slovensku a tiež publikáciám, ktoré majú charakter pokračujúcich prameňov a publikujú sa na iných nosičoch (napr. online, CD-ROM). Agentúra zaraďuje publikácie s prideleným ISSN do Národného registra  ISSN. Národný register  ISSN je súčasťou Portálu ISSN – medzinárodnej databázy ISSN –  ktorú spravuje ústredie –Medzinárodné centrum ISSN v Paríži.

Ďalšie podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke.

Národná agentúra ISMN (International Standard Music Numbering) pre medzinárodné štandardné číslovanie hudobnín je v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Systém ISMN sa začal v Slovenskej republike používať v roku 2008. Národná agentúra ISMN sa stala sprostredkovateľom medzi vydavateľským a knižničným prostredím. Jej úlohou je zabezpečenie evidencie prideľovania správnych čísel ISMN tlačeným hudobninám, ktoré vznikajú v slovenských hudobných vydavateľstvách. Zároveň vytvára a spravuje databázu vydavateľov a bázu nahlásených tlačených hudobnín. Vrcholným celosvetovým orgánom systému je Medzinárodná agentúra ISMN so sídlom v Berlíne, ktorá vydáva medzinárodný adresár hudobných vydavateľov (Music publishers’ international ISMN directory).

 

Posledná aktualizácia: 8. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať