Stránka MKSR

Európske hlavné mesto kultúry 2026

Európske hlavné mestá kultúry predstavujú iniciatívu Európskej únie, ktorá sa riadi Rozhodnutím č. 445/2014/EÚ v znení Rozhodnutia (EÚ) 2017/1545 na roky 2020 až 2033.

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 445/2014/EÚ
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1545
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2020/2229

Cieľom akcie je zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, ako aj osláviť spoločné kultúrne aspekty v Európe s cieľom prispieť k zblíženiu európskych národov a zlepšeniu vzájomného porozumenia. Akcia u európskych občanov zvyšuje pocit spolupatričnosti k spoločnej kultúre a posilňuje jej príspevok k rozvoju miest na hospodárskej, sociálnej a urbánnej úrovni. V neposlednom rade zvyšuje medzinárodnú popularitu miest prostredníctvom kultúry a posilňuje kapacitu kultúrneho sektora a jeho prepojenia s ostatnými sektormi.

Prvým slovenským mestom, ktoré sa úspešne zapísalo do rodiny európskych hlavných miest kultúry predstavením projektu Interface a nieslo tento prestížny titul, bolo v roku 2013 mesto Košice. Našim v poradí druhým európskym hlavným mestom kultúry, ktoré sa v roku 2026 predstaví prostredníctvom víťazného projektu Pestovanie zvedavosti je mesto Trenčín. Jeho európskou dvojičkou bude v roku 2026 fínske mesto Oulu s projektom Cultural Climate Change.

Platný právny rámec v súčasnosti predstavuje zákon č. 196/2023 Z. z. o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. V súlade s uvedeným ministerstvo na svojom webovom sídle 3.10.2023 zverejnilo Schému štátnej pomoci na podporu projektu Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike. V roku 2023 neboli poskytovateľovi a vykonávateľovi predložené žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci. Čerpanie pomoci počas ďaľších rokov trvania projektu EHMK je naďalej umožnené v súlade s podmienkami uvedenými v schéme.

Aktuálne informácie

O projekte Európske hlavné mesto kultúry

Správy o stave projektu

SVK

Nitra 2026, Trenčín 2026, Žilina 2026

ENG

Nitra 2026, Trenčín 2026, Žilina 2026 

 

Kontakt: ehmk@culture.gov.sk

Kľúčové dokumenty (v slovenskej a anglickej jazykovej verzii):