Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je Sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorý v rámci implementácie jednotlivých prioritných osí a príslušných tematických cieľov v programovom období 2014 – 2020, realizuje implementáciu prioritnej osi 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.

Prioritná os 3 prispieva k riešeniu aktuálnych potrieb v kultúrnom a kreatívnom sektore vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovanie podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v KKP s pokrytím celého územia SR.

Investície sú zamerané na nasledovné kreatívne odvetvia: reklama a marketing, architektúra, dizajn, módny dizajn, film, televízia, video, rádio a fotografia, umelecké vizuálne umenie, multimediálny priemysel, vydavateľstvo, literatúra a knižný trh, hudobný priemysel a scénické umenie, remeslá tradičnej, ľudovej a mestskej kultúry, trh s umením.

 

 

Posledná aktualizácia: 29. júla 2022 / Michal Masár

Zdieľať