Prioritná os č. 7: REACT-EÚ

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020. Jeho globálnym cieľom je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre prioritné osi 3 a 7 Integrovaného regionálneho operačného programu  je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (SO pre IROP PO3 a IROP PO7). Projekty v rámci IROP sú spolufinancované Európskou úniou z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Vnútorná stratégia IROP je založená na koncepte rozvoja regionálnej konkurencieschopnosti, kľúčových výziev a príležitostí komplementárnou podporou štyroch faktorov konkurencieschopnosti regiónov SR zahrnutých v IROP: infraštruktúra, dostupné a efektívne verejné služby, podpora podnikania a tvorby pracovných miest, miestne komunity na vidieku a v mestách.

Pandémia nového koronavírusu spôsobujúceho COVID-19 predstavuje celosvetovú zdravotnú hrozbu s priamym vplyvom aj na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu. V dôsledku pandemických opatrení nariaďujúcich sociálny odstup jednotlivcov bola kultúra jednou z najviac zasiahnutých oblastí. Kultúrne inštitúcie boli nútené na dobu neurčitú výrazne obmedziť alebo úplne zastaviť svoju činnosť.

Za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a predchádzaniu zväčšovania regionálnych disparít v rámci Slovenska boli prostredníctvom tematického cieľa Podpora nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“ v rámci prioritnej osi 7 REACT-EÚ poskytnuté dodatočné zdroje vo výške 188 900 994 EUR (zdroje EÚ) čo predstavuje 9,97 % z celkovej alokácie IROP.

Podpora investícií do infraštruktúry kultúrnych inštitúcií zabezpečí modernizáciu priestorov, pokračovanie činnosti, udržanie prevádzky a v priamom dôsledku aj zachovanie pracovných miest. Vzhľadom na špecifický význam kultúrnych inštitúcií a celoplošné uplatňovanie pandemických opatrení, je pomoc zo zdrojov REACT-EÚ zameraná na celé územie SR.

V rámci jednotlivých prioritných osí a príslušných tematických cieľov  SO realizuje implementáciu prioritnej osi 7 REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7.: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii.

Špecifický cieľ č. 7.7.: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Výsledkom tohto špecifického cieľa bude vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19.

Cieľom podpory je lepšie pripraviť kultúrne inštitúcie na prípady podobné pandémii COVID-19, tzn. pripraviť ich na poskytovanie služieb v novom prostredí, v dôsledku podpory znížiť vysoké prevádzkové náklady súvisiace  so zastaraným technologickým vybavením, zabezpečiť vhodné technologické a hygienické podmienky pre návštevníkov, on-line predstavenia, interakciu s návštevníkmi, a udržať ich lojalitu do budúcnosti.

Podpora bude orientovaná do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií s cieľom zlepšenia ich priestorového alebo technologického vybavenia, ako aj stavebných úprav súvisiacich s realizovaným zvyšovaním ich technologických a funkčných štandardov. Podporované investície zabezpečia modernizáciu, inovatívnosť a  zvýšenie hygienických štandardov kultúrnych inštitúcií s cieľom lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii COViD-19 v budúcnosti, resp. na zmeny, ktoré nastali v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu v dôsledku pandémie.

Vzhľadom na to, že v podmienkach SR sú najväčšími prevádzkovateľmi a vlastníkmi kultúrnej infraštruktúry – samosprávne kraje a mestá/obce, je podpora zameraná na týchto prijímateľov.

Špecifický cieľ č. 7.7. sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

  • Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií;
  • Stavebné úpravy a rekonštrukcie priestorov súvisiace s modernizáciou, obstaraním materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií.

Oprávnení prijímatelia:

  • vyššie územné celky/mestá/obce rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené vyšším územným celkom/mestom/obcou.

Hlavné zásady výberu operácií

Pre efektívne dosiahnutie čo najväčšieho príspevku operácií/projektov k naplneniu špecifického cieľa 7.7. a dosiahnutie stanovených výsledkov navrhované operácie/projekty rešpektujú nasledovné princípy:

  • projekt využíva moderné technológie vo väzbe na potreby návštevníkov a sektora kultúrneho a kreatívneho priemyslu
  • projekt sa realizuje v existujúcom objekte kultúrnej inštitúcie.

Posledná aktualizácia: 15. júla 2022 / Branislav Gál

Zdieľať