Uvádzame najčastejšie otázky a odpovede:

 

 1. Je možné rozdeliť zamestnancov na opravu 2 národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „NKP“)?

Nie, počas zapojenia v národnom projekte je možné realizovať práce len na jednej zapojenej NKP, na ktorú žiadate podporu.

 

 1. Je potrebné získať stanovisko Krajského pamiatkového úradu k plánovaným prácam ak už stanovisko máme?

Stanovisko Krajského pamiatkového úradu musí byť vydané na práce a objekty NKP, ktoré sú predmetom realizácie projektu. Akceptuje sa aj v minulosti vydané stanovisko, pokiaľ je naďalej platné.

 

 1. Je možné prerušiť práce na zimné mesiace?

Áno je to možné. V mesiacoch, v ktorých sa nebudú vykonávať činnosti, nebude podporených subjekt predkladať dokumentáciu na úhradu výdavkov, pretože žiadne nevznikli.  O prerušení realizácie práce je potrebné vopred písomne informovať poskytovateľa (MK SR).

 

 1. Je možné zamestnať pracovníkov v zimných mesiacoch na polovičný úväzok?

Áno, je to možné. Uvítame ak ich udržíte čo najdlhšie.

 

 1. Je presne stanovený počet koľko má byť pomocných a koľko samostatných pracovníkov?

Je odporúčaný pomer 40% pomocných zamestnancov a 60% samostatných zamestnancov, avšak skutočný počet a pomer oboch pracovných pozícii závisí od reálneho počtu zamestnancov podporeného subjektu, ktorých možno zaradiť do skupiny samostatných a ktorých je nutné ponechať v skupine pomocných zamestnancov.

 

 1. Je možné zamestnať dôchodcu?

Áno, je to možné.

 

 1. Sú výdavky na stravné lístky zahrnuté v kalkulačke prepočtu?

Nie. Výdavky na stravné lístky nie sú priamym oprávneným výdavkom. Podporený subjekt ich môže hradiť v rámci paušálnej sadzby.

 

 1. Je možné na pozíciu samostatný pracovník zamestnať pracovníka, ktorý pracoval v predchádzajúcom projekte ako pomocný pracovník?

Áno, podmienkou na pozíciu samostatný pracovník je ročná prax a schopnosť samostatne pracovať.

 

 1. Poskytne Ministerstvo kultúry SR vzory zmlúv pre zamestnancov?

Nie, pre zamestnanie pracovníkov odporúčame využiť štandardné pracovné zmluvy.

 

 1. Je možné uchádzať sa o finančné prostriedky z NP Ľudia a hrady na pamiatku, ak v inej časti NKP sa realizujú práce, ktoré sú financované z iných fondov?

Áno, za podmienky, že žiadateľ bude vedieť  jednoznačne identifikovať, ktoré práce a na ktorej časti NKP sa budú realizovať cez NP Ľudia a hrady a ktoré cez podporu iného poskytovateľa finančných prostriedkov. Dôvodom je zamedziť pochybnosti o oprávnenosti výdavkov z dôvodu duplicitného financovania. V prípade zistenia duplicitného financovania pôjde o významné porušenie zmluvy a podporený subjekt bude povinný vrátiť celú poskytnutú podporu. Práce sa nesmú prekrývať.  Zamestnanci musia mať v pracovnej zmluve jasne identifikovanú územnú časť na ktorej budú pracovať.

 

 1. Kedy budú žiadosti vyhodnotené?

Po uzávierke prijímania žiadostí, 27.7. 2022, prebehne do 5 pracovných dní formálna kontrola. Do 8 pracovných dní po vyžiadaní ste povinní doložiť chýbajúce alebo nesprávne údaje. Následne budú žiadosti postúpené hodnotiacej komisii. O výsledku budú žiadatelia písomne informovaní. Do 15 dní po podpísaní Zmluvy o spolupráci je potrebné zaslať pracovné zmluvy a platobné dekréty zamestnancov.

 

 1. Ako bude prebiehať preddavková platba?

Na základe žiadosti podporeného subjektu je možné dostať preddavkovú jednomesačnú platbu  podľa   zazmluvnených zamestnancov a predložených pracovných zmlúv, t.j. budú poskytnuté finančné prostriedky iba na zamestnaný počet osôb (mzda + paušálna sadzba). Následne v prvom nasledujúcom mesiaci po poskytnutí preddavkovej platby, podporený subjekt obdrží ďalšiu mesačnú platbu podmienenú povinnosťou predložiť MK SR dokumentáciu k očakávaným výdavkom za zamestnancov a za odpracovaný mesiac. Po kontrole oprávnenosti výdavkov za odpracovaný mesiac zo strany MK SR bude podporenému subjektu vyplatená suma na úhradu miezd zamestnancov za odpracovaný mesiac. Preddavková platba poskytnutá v prvom mesiaci bude zúčtovaná v poslednom mesiaci (alebo predposlednom mesiaci – ak relevantné). Ak bola preddavková platba vyššia ako sú následné mesačné platby, bude predposledná a posledná platba podporenému subjektu krátená o poskytnutú preddavkovú platbu.

 

 1. Ako bude prebiehať zúčtovacia platba za mzdy?

Podporený subjekt bude vyzvaný pracovníkmi MK SR a je následne povinný zaslať na MK SR všetky podklady a dokumentáciu potvrdzujúcu skutočnú úhradu miezd a odvodov za zamestnancov ako aj inej potrebnej dokumentácie k zúčtovaniu platby podľa pokynov MK SR. Tento proces sa bude opakovať každý ďalší mesiac.

 

 1. Ako budeme dodržiavať ochranu osobných údajov a ako budeme sledovať príslušnosť k osobám z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK)?

Výber zamestnancom sa realizuje výberovým konaním, s transparentným zverejnením. Uchádzači predložia životopis a vyplnený dotazník,  v ktorom budú deklarovať súhlas s použitím osobných údajov.

 

 1. Čo sa stane ak niektorí zo zamestnancov odíde?

V prípade, že so zamestnancom bude ukončený pracovný pomer, ste povinní to bezodkladne písomne oznámiť na MK SR s uvedením dátumu ukončenia pracovného pomeru a označenia pracovnej pozície zamestnanca. MK SR dáva do pozornosti, že uhradené sú iba výdavky na reálne zamestnávané osoby, t.j. ak v danom mesiaci po ukončení pracovného pomeru zamestnanca nebude nahradený iným zamestnancom, budú uhradené iba výdavky na zamestnaných zamestnancov. Zároveň ak pokles zamestnancov bude znamenať stratu oprávnenosti zamestnanca poskytujúceho asistenčné služby, nebudú výdavky na zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby považované za oprávnené a nebude podporeným subjektom uhradené.

 

Príklad:

Mesiac august 2022

 • Počet pomocných zamestnancov = 5
 • Počet samostatných zamestnancov = 9

Spolu zamestnancov, ktorým je poskytovaná asistenčná služba = 14

 • Počet oprávnených koordinátorov = 1
 • Počet oprávnených majstrov = 2

Mesiac september 2022

 • Počet pomocných zamestnancov = 5
 • Počet samostatných zamestnancov = 8

Spolu zamestnancov, ktorým je poskytovaná asistenčná služba = 13

 • Počet oprávnených koordinátorov = 1
 • Počet oprávnených majstrov = 1

 

Rovnako naďalej platí, že musí byť dodržaný 60% podiel zamestnancov z MRK (na celkovom počte zamestnancov na ktoré mu boli poskytnuté finančné prostriedky na úhradu miezd) podporovaných zamestnancov v rámci NP Ľudia a hrady). Jedinou výnimkou je prípad, keď sa ukončí pracovno-právny pomer a klesne 60% podiel zamestnancov z MRK, užívateľ (príjmateľ) NP „Ľudia a hrady“ má 30 dní na preobsadenie pozície iným zamestnancom za podmienky dodržania 60%  podielu zamestnancov z MRK na celkovom počte zamestnancov počas celého obdobia, v ktorom bol subjekt podporovaný.

 

 1. Prepočítava kalkulačka aj počet dní?

Nie, kalkulačka je pomôcka, ktorá prepočítava mesačné náklady na zamestnancov, koordinátorov a majstrov, teda CCP na mesiac. Ak žiadateľ bude požadovať refundáciu mzdových nákladov iba na časť mesiaca, použije svoje vlastné kapacity, účtovníka.

 

 1. Čo v prípade, ak zamestnanec bude vykonávať aj inú pracovnú činnosť mimo NP Ľudia a Hrady?

Zákonník práce pripúšťa možnosť mať 1,5 pracovného úväzku na strane zamestnanca, v prípade plného úväzku v našom projekte, zamestnanec môže mať 0,5 pracovného úväzku u iného zamestnávateľa za podmienky, že sa neprekrýva financovanie, pracovná doba.

 1. Je potrebné zúčtovať aj poskytnuté finančné prostriedky z paušálu?

Nie, nepriame výdavky sa nedokladujú. Avšak, v prípade kontroly treba byť pripravený preukázať, že každý výdavok financovaný z EÚ prostriedkov bol vynaložený hospodárne, účelne, efektívne a účinne.

 

 1. Je nutné informovať MK SR o pracovnom úraze zamestnanca?

Nie, zákonná povinnosť je podľa závažnosti úrazu to oznámiť Inšpektorátu práce.

 

 1. Z akých dokumentov môžeme čerpať rozlohu kultúrnej pamiatky?

Údaje odporúčame získať z listu vlastníctva, napr. výmera parcely alebo stavby.

 

 1. Do vykazovaného počtu zamestnancov môžeme zaradiť aj našich súčasných zamestnancov obce?

Áno, v tomto prípade odporúčame úpravu pracovnej zmluvy a pracovnej náplne formou dodatku. Pre nových zamestnancov je potrebné realizovať transparentné výberové konanie.

 

 1. Na aké obdobie robím rozpočet?

Rozpočet robíte na obdobie trvania projektu podľa vašej žiadosti,  oprávnenosť máte od mája 2022 do apríla 2023. Vo svojej žiadosti o zapojenie píšete obdobie od začiatku vášho projektu do konca apríla . Ak začnete, napríklad od augusta 2022, tak to je 9 mesiacov. Sústreďte svoje aktivity predovšetkým na toto obdobie. Zmluva o spolupráci bude mať platnosť na toto obdobie. Ak v súvislosti so stavom  použitých finančných prostriedkov celého NP bude možnosť pokračovať v jeho aktivitách, k zmluve sa urobí dodatok.

 

 1. Kalkulačku prepočtu v exceli mám prikladať?

Nie. Je to vaša pomôcka, nám posielate prílohu č. 10 Rozpočet.

 

 1. Musím sa registrovať v Register partnerov verejného sektora?

Hovorili sme o tom na Informačnom on-line stretnutí. V prípade nejasností nám volajte na: 02/20 482 815.

 

 1. Čo ak súbor, ktorý posielame mailom má veľkú kapacitu?

Je podmienkou, aby sme žiadosť  obdržali aj mailom na info.hrady@culture.gov.sk. Kapacitu máme 10-15 MB. Riešením je naskenovať doklady do viacerých súborov alebo poslať vo viacerých mailoch s jasným označením predmetu mailu. Do Predmet mailu píšte rovnaký názov pamiatky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 25. júla 2022 / Branislav Gál

Zdieľať