Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch zverejňuje dňa 01.04.2021 Záverečnú správu výzvy.  Predmetný dokument nájdete TU.

 

29.10.2020

UPOZORNENIE – AKTUALIZÁCIA č. 2 VÝZVY IROP-PO3-SC31-2019-49

SO pre IROP PO3 zverejnil dňa 29.10.2020 AKTUALIZÁCIU č. 2 VÝZVY s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49. Cieľom Aktualizácie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na centralizovanú podporu č. IROP-PO3-SC31-2019-49 (ďalej len „aktualizácia“) je úprava časti 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Ostatné dokumenty sú platné v pôvodnom znení v zmysle aktualizácie výzvy č. 1. Popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie TU.


25.10.2019

UPOZORNENIE – AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY IROP-PO3-SC31-2019-49

SO pre IROP PO3 zverejnil dňa 25.10.2019 AKTUALIZÁCIU Č. 1 VÝZVY s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49. Súčasťou vydanej aktualizácie je aj predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z pôvodného termínu 30.10.2019 na nový termín 09.12.2019. Výzva sa predlžuje o dobu potrebnú na zapracovanie úprav uvedených v aktualizácii výzvy. Popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie TU. Všetky dokumenty, ktoré sú uvedené nižšie sú už aktualizované. Zmeny textových súborov v prehľade zaznamenaných zmien nájdete TU.

Kompletnú výzvu v znení aktualizácie č. 1 so všetkými potrebnými prílohami nájdete TU.


17.10.2019

INFORMÁCIA K VÝZVE IROP-PO3-SC31-2019-49

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že SO pre IROP PO3 v súčasnej dobe pripravuje aktualizáciu výzvy.

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49

Súčasťou pripravovanej aktualizácie bude aj predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok o dobu potrebnú na zapracovanie úprav uvedených v aktualizácii výzvy.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že po aktualizácii výzvy v systéme ITMS2014+ nebude možné editovať a odosielať rozpracované žiadosti o NFP. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame, aby ste nevytvárali nové žiadosti v ITMS2014+ do vydania aktualizácie výzvy. Po aktualizácii výzvy bude nevyhnutné opätovne vypracovať žiadosť v ITMS2014+.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste do vydania aktualizácie výzvy nepredkladali vypracované  žiadosti o NFP, aby ste sa vyhli potrebe úpravy predložených žiadostí v zmysle výzvy v znení po jej aktualizácii.

Aktualizácia výzvy bude zverejnená v priebehu najbližších dní.


VÝZVA NA ZAKLADANIE KRETÍVNYCH CENTIER (CENTRALIZOVANÁ PODPORA) A PODPORA DOPYTU PO KREATÍVNEJ TVORBE (EMERGING TALENTS)

04.07.2019 – Výzva na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents)

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 87 819 458 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Cieľom výzvy je stimulovať podporu udržateľnej zamestnanosti a podporiť tvorbu pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 30.10.2019.

Dátum vyhlásenia výzvy: 04.07.2019

Dátum uzavretia výzvy: 30.10.2019

Typ výzvy: uzavretá

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Prílohy k výzve:

Kompletnú výzvu aj so všetkými potrebnými prílohami nájdete TU

Posledná aktualizácia: 6. mája 2021 / MKSR Admin

Zdieľať