Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 na tomto mieste zverejňuje zoznam najčastejších otázok k vyhláseným výzvam.

S kým môžeme konzultovať prípadné nejasnosti ohľadne žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku?
Všeobecná emailová adresa pre otázky vzťahujúce sa k aktuálnym vyhláseným výzvam je soiroppo3@culture.gov.sk. V prípade otázok k výzve zasielaných emailom nezabudnite minimálne v kópii uviesť emailovú adresu soiroppo3@culture.gov.sk. Telefonicky je možné otázky prekonzultovať so zamestnancami Sprostredkovateľského orgánu pre IROP prioritná os 3 – pozri kontakty odboru implementácie resp. odboru kontroly a metodiky.

Konkrétne otázky k verejnému obstarávaniu môžete konzultovať so zamestnancami:
Ing. Adriana Tóthová, tel. č.: 02 20482 808

Zoznam najčastejších otázok a odpovedí k vyhlásenej výzve so zameraním: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), kód výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 (VÝZVA JE UZAVRETÁ!)

V koľkých vyhotoveniach je fyzicky potrebné odovzdať kompletnú Žiadosť o NFP spolu s prílohami?
Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP a všetky relevantné prílohy žiadosti o NFP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň fyzicky písomnou formou v počte 1x originál a 2x kópie na adresu určenú vo výzve. Originál a kópie žiadosti a jej príloh sa predkladajú osobitne zviazané v hrebeňovej väzbe a označené ako „originál“ alebo „kópia“ (resp. kópia 1, kópia 2). Pri prílohách je potrebné dodržiavať ich poradie, tak ako uvádza tabuľka v článku 4.2 príručky pre žiadateľa a samotný formulár ŽoNFP v tabuľke 14 „Zoznam povinných príloh Žiadosti o NFP“. Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ je povinný predložiť v písomnej forme aj originál aj kópiu ŽoNFP vrátane príloh (teda 3xŽoNFP = 1xoriginál + 2xkópia, všetko vrátane príloh).
Žiadateľov upozorňujeme, že vyplnené elektronické verzie príloh tabuľkových formátov (koncovka súborov „.xlsx“, napr. podrobný rozpočet projektu, finančná analýza) je potrebné predložiť prostredníctvom ITMS2014+ aj v ich originálnom formáte bez dodatočného zabezpečovania zošita, hárka alebo bunky/buniek.

Aké sú spôsoby financovania projektu?
V zmysle vyhlásenej výzvy (kapitola 2.6 – Spôsob financovania projektu) je stanovený spôsob financovania jednotlivých projektov, t.j. predfinancovanie, refundácia alebo ich kombinácia. Uvedený spôsob financovania bude stanovený v Zmluve o poskytnutí NFP. V zmysle Systému finančného riadenia EŠIF (platná verzia je TU) však „po vyčerpaní maximálne 95 % nenávratného finančného príspevku je prijímateľ povinný zostávajúcich minimálne 5 % z nenávratného finančného príspevku, aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po uskutočnení tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít projektu je prijímateľ oprávnený požiadať o platbu zostatku zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie“. Systém zálohových platieb sa pre projekty v rámci tejto výzvy neuplatňuje.

Aká je minimálna a maximálna výška poskytnutého príspevku?
V zmysle predmetnej výzvy a schémy minimálnej pomoci je minimálna výška nenávratného finančného príspevku (zdroj EÚ + zdroj ŠR) stanovená na 50 000,- EUR a maximálna na 200 000,- EUR. K nenávratnému finančnému príspevku (NFP) sa pridávajú vlastné zdroje prijímateľa, t.z. celkové oprávnené výdavky projektu budú vyššie ako NFP.

Aké sú oprávnené výdavky projektu?
Oprávnené výdavky sú presne definované v kapitole 3.3.1.5 Oprávnené výdavky v nadväznosti na oprávnené aktivity projektu Príručky pre žiadateľa. Platí, že všetky výdavky musia byť v súlade so všetkými podmienkami výzvy. Pre bližšie informácie k oprávneným výdavkom Vám odporúčame preštudovať si metodický pokyn č. 4 CKO, najmä jeho prílohu č 1. Zverejnený je na adrese: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/ . Je potrebné si uvedomiť, že oprávnenosť aktivít projektu a výdavkov sa viaže výlučne na špecifický cieľ 3.1 prioritnej osi č. 3 IROP – stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií, a to v oblasti definovanej ako umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby  pracovných miest.

Je oprávneným výdavkom tvorba nového umeleckého diela (napr. kniha, film, obraz a pod.)?
V rámci realizácie aktivity č. 5 sú oprávnené výdavky na realizáciu kreatívnej tvorby pre účely rastu podniku a tvorby pracovných miest. Týmto je zachovaný príspevok aktivity k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 3 IROP a špecifického cieľa 3.1. V Integrovanom operačnom programe sa v kapitole 2.3.1.2 „Hlavné zásady výberu operácií“ okrem iného uvádza, že v prípade podpory smerovanej do oblasti existujúcich MSP v kultúrnom a kreatívnom priemysle budú projekty vyberané na základe kvality projektu, a teda ide o odborné posúdenie stupňa potenciálneho prežitia podniku, stupňa inovácie/produktu/služby a vplyvu realizácie projektu. Tvorba nových umeleckých diel bez jasne deklarovaného príspevku k uvedeným podmienkam nie je oprávneným výdavkom v rámci realizácie aktivity č. 5.

Je oprávnený nákup diel za účelom ďalšieho predaja? Napríklad nákup kníh do antikvariátu s cieľom ďalšieho predaja.
Nákup diel na ďalší predaj bez pridanej hodnoty nie je v súlade so špecifickým cieľom 3.1 prioritnej osi č. 3 IROP – stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií, a to v oblasti definovanej ako umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby  pracovných miest (pozri tiež otázku „Čo je to NETECHNOLOGICKÁ INOVÁCIA„).

Chcem predložiť žiadosť ako fyzická osoba vykonávajúca ekonomickú činnosť podľa osobitných predpisov – slobodné povolanie. Štatistický úrad SR ma však odmieta zaregistrovať. Ak nemám identifikačné číslo organizácie (IČO) nemôžem sa zaregistrovať do ITMS2014+ a tým pádom nemôžem predložiť žiadosť prostredníctvom ITMS2014+.
Možnosť registrácie slobodných povolaní do informačného monitorovacieho systému ITMS2014+ bez prideleného IČO je momentálne v štádiu riešenia v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom. O výsledku Vás budeme informovať hneď, ako bude k dispozícii. AKTUALIZÁCIA: Viď zverejnenú aktualitu k 10.03.2017!  

Ako postupovať v prípade keď som slobodné povolanie bez prideleného identifikačného čísla organizácie (IČO) a potrebujem vyhlásiť verejné obstarávanie?
Usmernenie pre žiadateľov o NFP nájdete na webovej stránke http://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/elektronicke-zasielanie-oznameni-433.html. Na uvedenej stránke sú dôležité nasledovné dva dokumenty: Príručka k funkcionalitám webového sídla úradu po prihlásení a Otázky a odpovede (FAQ – IS ZÚ a Profil VO/O).

Som slobodné povolanie bez prideleného IČO, ako sa mám zaregistrovať do elektronického kontraktačného systému (EKS)?
v prípade záujmu subjektu bez priradeného IČO o registráciu v systéme EKS, je potrebné, aby tento subjekt kontaktoval Centrum podpory EKS, ktoré s nimi proces registrácie individuálne uskutoční https://www.eks.sk/Stranka/Kontakty.

Je oprávnený taký žiadateľ, ktorý začne vykonávať podnikateľskú činnosť, resp. slobodné povolanie pred podaním žiadosti o NFP? Ak áno, ako máme vyplňovať prílohy žiadosti (napr. test podniku v ťažkostiach)?

Áno, takýto žiadateľ je oprávnený. Žiadateľ vypĺňa prílohy k žiadosti o NFP tými údajmi, ktoré sú známe. V príručke pre žiadateľa sú presne definované spôsoby, akým sa dané skutočnosti preukazujú. V prípade prílohy test podniku v ťažkostiach – treba vyplniť danú prílohu dostupnými údajmi (aj nulovými), v prípade, že podnik (MSP) existuje menej ako tri roky, nebude sa považovať za podnik v ťažkostiach.

Sú oprávnené mzdové výdavky zamestnanca, ktorý bude pracovať pre projekt na základe pracovnej zmluvy?
Mzdové výdavky na pracovné úväzky nie sú oprávnené. Oprávnené sú len dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti vo špecificky stanovených prípadoch, tak, ako sa uvádza v kapitole 3.3.1.5 „Oprávnené výdavky v nadväznosti na oprávnené aktivity projektu“ Príručky pre žiadateľa.

Čo je to NETECHNOLOGICKÁ INOVÁCIA
Jednou zo základných podmienok, ktorú musí spĺňať každá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, je preukázanie súladu so špecifickým cieľom 3.1, ktorým je „stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.

V Integrovanom operačnom programe sa v kapitole 2.3.1.2 „Hlavné zásady výberu operácií“ okrem iného uvádza, že v prípade podpory smerovanej do oblasti existujúcich MSP v kultúrnom a kreatívnom priemysle budú projekty vyberané na základe kvality projektu, a teda ide o odborné posúdenie stupňa potenciálneho prežitia podniku, stupňa inovácie/produktu/služby a vplyvu realizácie projektu.

Z uvedeného vyplýva, že každá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku musí svojimi navrhovanými aktivitami vytvoriť také podmienky, ktoré budú viesť k rozvoju kreatívneho talentu (súvisí so stupňom inovácie/produktu/služby) a k netechnologickým inováciám, medzi ktoré patrí predovšetkým organizačná a marketingová inovácia. Bližšie informácie je možné nájsť napríklad na stránkach štatistického úradu alebo v rámci článku Ing. Emílie Spišiakovej Transfer inovácií“ (TUKE, Ekonomická fakulta, 11/2008).

Môžeme si vo firme zamestnať konateľa firmy a tým splniť povinnosť vytvorenia minimálne jedného pracovného miesta počas realizácie projektu?
Zamestnanie konateľa/spoločníka sa nebude považovať za novovytvorené pracovné miesto.

Kto môže byť považovaný za „neaktívnu osobu“?
Medzi neaktívne osoby patria študujúci, účastníci odbornej prípravy, dôchodcovia, osoby, ktoré zanechali podnikanie, osoby s trvalým zdravotným postihnutím, osoby trvale v domácnosti a pod. 

Je v rámci vytvoreného pracovného miesta pre nezamestnané osoby stanovená podmienka ako dlho má byť osoba nezamestnaná, resp. vedená na úrade práce?
Limit pre minimálnu dobu evidencie na Úrade práce nie je stanovený. 

Za oprávnené miesta realizácie sa považuje územie celej SR, no Bratislavský kraj z dôvodu označenia za viac rozvinutý región disponuje vlastnou alokáciou v rámci predmetnej výzvy. Ako postupovať v prípade, že máme záujem realizovať projekt na území Bratislavského kraja a zároveň v Trenčianskom kraji?
Aktivity môžu prebiehať v oboch regiónoch, v rámci vypracovania žiadosti o poskytnutie NFP sa v systéme ITMS+ dajú zvoliť oba regióny, je však potrebné všetky ďalšie skutočnosti rozdeliť (napr. položky rozpočtu). Upozorňujeme však na skutočnosť, že alokácia na viac rozvinutý región je 2 000 000 eur a v prípade, že bude v tomto regióne veľa žiadateľov, nebude možné podporiť veľké množstvo takýchto projektov. Výdavky sa viažu na miesto realizácie, nie na sídlo žiadateľa. Zároveň platí, že pre projekt, ktorý realizuje aktivity vo viac a zároveň i v menej rozvinutom regióne sa uplatňuje intenzita pre viacrozvinutý región.

Bude ministerstvo kultúry v rámci čerpania finančných prostriedkov uplatňovať niektoré inštitúty zabezpečovacieho práva?
Áno. V rámci tejto výzvy sa predbežne počíta iba so záložným právom na zakúpený dlhodobý hmotný majetok. Záložná zmluva bude vypracovaná a zverejnená v momente, ako bude nastavené konkrétne uplatnenie záložného práva.

Čo je udržateľnosť projektu?
Udržateľnosť projektu je udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu – t.j. dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie aktivít projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci nenávratný finančný príspevok.
Obdobie udržateľnosti projektu trvá pre účely tejto výzvy 3 roky.

Je oprávneným výdavkom obstaranie dopravných prostriedkov?
Obstaranie dopravných prostriedkov nie je oprávnené. Neoprávnený je aj operatívny nájom dopravného prostriedku.

V systéme ITMS2014+ máme vybrať jeden zo špecifických cieľov. Tieto ciele znejú rovnako, odlišujú sa iba kódom: 302030011 a 302030012. Ktorý z týchto kódov máme vybrať?
Dané kódy sú rozdielne pre dve rôzne kategórie regiónov: kód s číselným označením 302030011 je určený pre menej rozvinutý región a kód 302030012 pre viac rozvinutý región.

V systéme ITMS2014+ v rámci Identifikácie projektu je možnosť označenia relevancie projektu k Regionálnym investičným územným stratégiám a k Udržateľnému rozvoju miest. Máme tieto polia označovať?
Uvedené zaškrtávacie polia sa neoznačujú a nechávajú sa prázdne, nakoľko dané relevancie nemajú vzťah k decentralizovanej podpore (výzva IROP-PO3-SC31-2016-5), viď. obrázok.

identifikacia projekti RIUS a URM

Posledná aktualizácia: 2. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať