• Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    Zákon v znení neskorších predpisov je k dispozícii na stiahnutie TU.
  • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    Zákon v znení Zákona č. 438/2015 Z. z. je k dispozícii na stiahnutie TU.
  • Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
    Zákon je k dispozícii na stiahnutie TU.

Posledná aktualizácia: 15. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať