AKTUÁLNE

 • Príručka pre prijímateľa (centralizovaná podpora), verzia 1.4 platná a účinná od 14.11.2023. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.
 • Príručka pre prijímateľa (decentralizovaná podpora, výzva REACT-EÚ), verzia 1.8 účinná od 23.11. 2023. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.
 • Metodické usmernenie RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty, verzia 1.2. (účinné od 04.10.2023)
 • Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.8. Dokument je k dispozícii TU.
 • Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3 – účinná od 19.04.2023. Dokument je k dispozícii TU.
 • Usmernenie CKO č. 7 verzia 2 – Evidovanie VO v systéme ITMS2014+. Dokument je k dispozícii TU. (účinné od 15.07.2021)
 • Usmernenie CKO č. 6 verzia 1 – Elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+. Dokument je k dispozícii TU. (účinné od 28.03.2019)
 • Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Aktuálna verzia je dostupná na webovom sídle Partnerskej dohody: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
 • Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020. Materiál je dostupný na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky TU.

ARCHÍV

 • Usmernenie CKO č. 7 verzia 1 – Evidovanie VO v systéme ITMS2014+. Dokument je k dispozícii TU.

Príručka pre prijímateľa

 • Príručka pre prijímateľa, verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii na stiahnutie TU.
 • Príručka pre prijímateľa, verzia 1.2 platná a účinná od 20.03.2017. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii na stiahnutie TU.
 • Príručka pre prijímateľa, verzia 1.3 platná a účinná od 25.10.2019. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.
 • Príručka pre prijímateľa, verzia 1.4 platná a účinná od 19.10.2020. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.
 • Príručka pre prijímateľa, verzia 1.5 účinná od 30.7. 2021. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.
 • Príručka pre prijímateľa, verzia 1.6 účinná od 26.4. 2022. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.
 • Oprava Príručky pre prijímateľa, verzia 1.6 účinná od 26.4. 2022. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.
 • Príručka pre prijímateľa (decentralizovaná podpora, výzva REACT-EÚ), verzia 1.7 účinná od 22.09. 2022. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.

Príručka pre prijímateľa (centralizovaná podpora)

 • Príručka pre prijímateľa (centralizovaná podpora), verzia 1.0 platná a účinná od 26.02.2021. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.
 • Príručka pre prijímateľa (centralizovaná podpora), verzia 1.1 platná a účinná od 13.08.2021. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.
 • Príručka pre prijímateľa (centralizovaná podpora), verzia 1.2 platná a účinná od 31.01.2022. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.
 • Príručka pre prijímateľa (centralizovaná podpora), verzia 1.3 platná a účinná od 23.11.2022. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.

Príručka pre žiadateľa

 • Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu, verzia 1.0 platná od 13.10.2016. Súčasťou príručky je aj Príručka k verejnému obstarávaniu. Dokument nájdete TU.
 • Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu, verzia 1.1 platná od 09.03.2017. Dokument so všetkými prílohami nájdete TU, prehľad vykonaných zmien v príručke a v prílohe č. 2 nájdete TU.

Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP

Príručka k verejnému obstarávaniu

Príručka VO verzia 3.0

Príručka VO verzia 3.1

Príručka VO verzia 3.2

Príručka VO verzia 4.0

Príručka VO verzia 4.1

Príručka VO verzia 4.2

Jednotná príručka VO

Jednotná príručka VO verzia 2

Posledná aktualizácia: 23. novembra 2023 / Branislav Gál

Zdieľať