NAHLASOVANIE PODOZRENÍ Z PODVODOV A INÝCH NEZÁKONNÝCH ČINNOSTÍ

Pýtal niekto od Vás úplatok? Stretli ste sa s nezákonným postupom v oblasti čerpania finančných prostriedkov Európskej únie?

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 zverejňuje pre žiadateľov, prijímateľov, zamestnancov sprostredkovateľského orgánu ako aj pre širšiu verejnosť linky na nahlasovanie podozrenia na podvodné, resp. korupčné správanie v súvislosti s využívaním prostriedkov Európskej únie v rámci projektov Integrovaného regionálneho operačného programu.

K nahlasovaniu korupcie slúži webové sídlo Úradu vlády SR: http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/

K nahlasovaniu podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ je možné využiť nasledovný link: http://www.olaf.vlada.gov.sk/nahlasovanie-podozreni-z-nezrovnalosti-pri-cerpani-prostriedkov-eu/

V hláseniach objektívne opíšte skutkové okolnosti. Vo Vašej výpovedi sa snažte byť čo najpresnejší a podľa možností uveďte overiteľné informácie, akými sú napr.: referenčné číslo projektu, názov projektu, sumy, dátumy a pod.

K nahlasovaniu podozrení môžete využiť aj portál OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report.

UPOZORNENIE: Vyššie uvedené webové linky neslúžia na nahlasovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Posledná aktualizácia: 15. júla 2022 / MKSR Admin

Zdieľať