PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Plán obnovy a odolnosti bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Pre oblasť kultúry boli v Pláne obnovy a odolnosti vypracované míľniky a ciele v rámci komponentu 2: Obnova budov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bolo určené ako Vykonávateľ reformy s názvom „Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR“  Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 560 z 29. septembra 2021 k návrhu na uzatvorenie Dohody o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Cieľ reformy starostlivosti o pamiatkový fond:

Zvýšiť predvídateľnosť rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, podporiť rozvoj komerčného trhu s nehnuteľnými pamiatkami a zároveň zvýšiť systematickosť rekonštrukcií pamiatok vo verejnom vlastníctve vykonaním pasportizácie pamiatok v štátnom vlastníctve z hľadiska diagnostiky ich stavebnotechnického stavu. Bližšie vysvetlenie a kontext pre reformu sa nachádza v pláne obnovy a odolnosti v Komponente 2: obnova budov https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/

Reforma je zložená z dvoch častí:

  1. Vypracovanie metodík pre rozhodovací proces Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (počet 3)
  2. Pasportizácia relevantných štátnych pamiatkových budov (počet 1000)

Obdobie realizácie:    2021 – prípravná fáza, realizácia 2022 – 2023

Rozpočet:    6,9 mil. EUR

Dňa 24.9.2021 bol prijatý zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 5 ods. 4 tohto zákona Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poverilo vykonávaním časti úloh vykonávateľa súvisiacich s realizáciou reformy Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako sprostredkovateľa reformy.  

INFORMÁCIE A TLAČOVÉ SPRÁVY

Informácie o stave implementácie a výstupoch projektu 

https://www.pamiatky.sk/plan-obnovy-a-odolnosti

Predstavenie projektu Plán obnovy na Červenom Kameni

https://www.pamiatky.sk/aktuality/detail/predstavenie-projektu-plan-obnovy

Workshop metodikov Plánu obnovy a odolnosti SR  

https://www.pamiatky.sk/aktuality/detail/workshop-metodikov-planu-obnovy-a-odolnosti-sr

Tlačová správa 

https://www.pamiatky.sk/aktuality/detail/reforma-zvysenia-efektivnosti-rozhodovania-pamiatkoveho-uradu-sr

 

NAHLASOVANIE PODVODOV

K nahlasovaniu korupcie slúži webové sídlo Úradu vlády SR: https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/kam-oznamit-korupciu/

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk

K nahlasovaniu podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ je možné využiť aj nasledovný link: https://www.olaf.vlada.gov.sk/nahlasovanie-podozreni-z-nezrovnalosti-pri-cerpani-prostriedkov-eu/?csrt=970962027214707300

K nahlasovaniu podozrení môžete využiť aj portál OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom https://fns.olaf.europa.eu/main_sk.htm

V prípade podozrenia z poškodzovania finančných záujmov EÚ v SR v zmysle právnych predpisov SR a EÚ, podnety zasielajte na e-mailovú adresu podnetypoo@culture.gov.sk

UPOZORNENIE: Vyššie uvedené webové linky neslúžia na nahlasovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

www.planobnovy.sk – Plán obnovy a odolnosti
www.vlada.gov.sk – Úrad vlády SR

 

 

Posledná aktualizácia: 20. mája 2024 / Michal Masár

Zdieľať