Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Integrovaný regionálny operačný program je programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený  EK dňa 18. decembra 2014 a  predstavuje pomoc z fondov EÚ na  roky 2014-2020.

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program  je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (SO pre IROP PO3). Projekty v rámci IROP sú spolufinancované Európskou úniou z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Stratégia IROP spočíva predovšetkým v  zmenšovaní rozdielov na úrovni rozvoja európskych regiónov a v podpore  rozvoja najviac znevýhodnených regiónov pomocou nasledovných cieľov programu: prispievanie k zlepšeniu kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.  IROP je možné považovať za nástroj podpory opatrení (najmä verejných služieb), ktoré sú realizované z miestnej a regionálnej úrovne.

Vnútorná stratégia IROP je založená na koncepte rozvoja regionálnej konkurencieschopnosti, v oblastiach: infraštruktúra, dostupné a efektívne verejné služby, podpora podnikania a tvorby pracovných miest, miestne komunity na vidieku a v mestách. Všetky tieto oblasti podpory napomôžu riešeniu regionálnych rozdielov, avšak RIUS – implementačný nástroj IROP identifikuje ich rozsah v danom území.

V rámci implementácie jednotlivých prioritných osí a príslušných tematických cieľov  SO pre IROP PO3 realizuje implementáciu prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.

Prioritná os 3 prispieva k tematickému cieľu 8 Podpora udržateľnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily.

Spektrum navrhovaných opatrení  prispieva k riešeniu aktuálnych potrieb a nedostatkov v kultúrnom a kreatívnom sektore.  Daná prioritná os pokrýva všetky kategórie regiónov v SR, t. j. Bratislavský kraj ako región hlavného mesta a viac rozvinutý región a ostatných 7 krajov ako menej rozvinuté regióny.

Špecifický cieľ č. 3.1:

Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Výsledkom daného špecifického cieľa je vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovanie podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Investície sú zamerané na nasledovné kreatívne odvetvia: reklama a marketing, architektúra, dizajn, módny dizajn, film, televízia, video, rádio a fotografia, umelecké vizuálne umenie, multimediálny priemysel, vydavateľstvo, literatúra a knižný trh, hudobný priemysel a scénické umenie, remeslá tradičnej, ľudovej a mestskej kultúry, trh s umením.

Oprávnené aktivity v rámci  špecifického cieľa  č. 3.1:

1)      Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných technológií,  prostredníctvom:

 • zakladania kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpory kreatívnych činností. Kreatívne centrum je  inštitúciou, ktorá  vytvára organizačnú a podnikateľskú kultúru a zahŕňa:
   • – zriadenie kreatívneho centra a vytvorenie jeho orgánov
   • – vytvorenie vnútorných pravidiel fungovania centra
   • – vypracovanie Stratégie komunikácie kreatívneho centra

 Kreatívne centrum umožňuje nasledujúce služby kreatívnym osobám a subjektom:

 • služby otvoreného ateliéru
 • služby kreatívneho inkubátora
 • služby kreatívneho akcelerátora
 • networkingové služby
 • služby zvýhodneného dlhodobého prenájmu pracovného priestoru a technológií
 • komerčné prenájmy

2)      Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) (centralizovaná podpora)

3)     Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

 • Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie
 • Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení
 • Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.)
 • Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra)
 • Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest

Posledná aktualizácia: 15. júla 2022 / MKSR Admin

Zdieľať