30.06.2023  Oznam o predĺžení lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, oznamuje, že predlžuje lehotu na ukončenie konania o ŽoNFP do 31.08.2023.
Dôvodom predĺženia lehoty je vysoká administratívna náročnosť konania o ŽoNFP (spolu 450 ŽoNFP).


25.04.2023  Oznam o predĺžení lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, oznamuje, že predlžuje lehotu na ukončenie konania o ŽoNFP do 30.06.2023.
Dôvodom predĺženia lehoty je vysoká administratívna náročnosť konania o ŽoNFP (spolu 450 ŽoNFP).


23.02.2023  Oznam o predĺžení lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, oznamuje, že predlžuje lehotu na ukončenie konania o ŽoNFP do 30.04.2023.
Dôvodom predĺženia lehoty je vysoká administratívna náročnosť konania o ŽoNFP (spolu 450 ŽoNFP).


23.02.2023 AKTUALIZÁCIA č. 2 VÝZVY IROP-PO7-SC77-2021-75

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritnú os 7  si Vás dovoľuje informovať, že zverejnil dňa 23.02.2023 AKTUALIZÁCIU č. 2 VÝZVY s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75. Popis zmien je k dispozícii TU.

Výzva IROP-PO7-SC77-2021-75 – aktualizácia 2


27.12.2022 Oznam o predĺžení lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, oznamuje, že predlžuje lehotu na ukončenie konania o ŽoNFP do 28.02.2023.
Dôvodom predĺženia lehoty je vysoká administratívna náročnosť konania o ŽoNFP (spolu 450 ŽoNFP).


31.10.2022 Oznam o predĺžení lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, oznamuje, že predlžuje lehotu na ukončenie konania o ŽoNFP do 31.12.2022.
Dôvodom predĺženia lehoty je realizácia odborného hodnotenia vysokého počtu ŽoNFP (spolu 450 ŽoNFP) a úprava alokácie na výzvu.


18.10.2022 Oznam o prioritizácii ŽoNFP – Kultúrne zariadenia 

Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre IROP Prioritná os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, zverejňuje v zmysle kapitoly 4.1 Príručky pre žiadateľa, časť „Prioritizácia ŽoNFP v konaní“ zoznam zaregistrovaných ŽoNFP typu „Kultúrne zariadenia“ s osobitnou identifikáciou podskupín v zmysle bodu 3 vyššie uvedenej časti Príručky pre žiadateľa. Zaradenie ŽoNFP do podskupín „A“ a „B“ je vykonané podľa výšky žiadaného NFP v čase zaregistrovania ŽoNFP do ITMS2014+ po aplikovaní kritéria „normovaná návštevnosť kultúrnej inštitúcie“.

Zaradenie ŽoNFP do podskupiny „A“ alebo podskupiny „B“ nemá vplyv na schválenie/neschválenie ŽoNFP.

Kultúrne zariadenia


27.09.2022 Oznam o prioritizácii ŽoNFP

Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre IROP Prioritná os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, zverejňuje v zmysle kapitoly 4.1 Príručky pre žiadateľa, časť „Prioritizácia ŽoNFP v konaní“ zoznamy zaregistrovaných ŽoNFP podľa typu kultúrnej inštitúcie s osobitnou identifikáciou podskupín v zmysle bodu 3 vyššie uvedenej časti Príručky pre žiadateľa. Zaradenie ŽoNFP do podskupín „A“ a „B“ je vykonané podľa výšky žiadaného NFP v čase zaregistrovania ŽoNFP do ITMS2014+ po aplikovaní kritéria „normovaná návštevnosť kultúrnej inštitúcie“.

Zaradenie ŽoNFP do podskupiny „A“ alebo podskupiny „B“ nemá vplyv na schválenie/neschválenie ŽoNFP. Zoznam zaregistrovaných ŽoNFP typu „Kultúrne zariadenia“ bude zverejnený po ukončení administratívneho overenia ŽoNFP.

Knižnice

Galérie

Múzeá

Divadlá

Hvezdárne alebo planetáriá


06.09.2022 Oznam o predĺžení lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, oznamuje, že predlžuje lehotu na ukončenie konania o ŽoNFP do 31.10.2022.

Dôvodom predĺženia lehoty je realizácia odborného hodnotenia vysokého počtu ŽoNFP (spolu 450 ŽoNFP).


14.04.2022 OZNAM PRE ŽIADATEĽOV – výzva IROP-PO7-SC77-2021-75, Prioritná os: 7 – REACT-EÚ

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 7: REACT-EÚ, špecifický cieľ 7.7, si Vás dovoľuje informovať o predĺžení lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP do 31.08. 2022.

Dôvodom predĺženia lehoty je vysoký počet žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (spolu 450 žiadateľov), ktorí predložili žiadosti v celkovom objeme 67,43 mil. EUR.


13.10.2021 AKTUALIZÁCIA č. 1 VÝZVY IROP-PO7-SC77-2021-75

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritnú os 7  si Vás dovoľuje informovať, že zverejnil dňa 13.10.2021 AKTUALIZÁCIU č. 1 VÝZVY s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75. Súčasťou vydanej aktualizácie je aj predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z pôvodného termínu 11.11.2021 na nový termín 25.11.2021. Výzva sa predlžuje o dobu potrebnú na zapracovanie úprav uvedených v aktualizácii výzvy. Popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie TU.

Výzva IROP-PO7-SC77-2021-75 – aktualizácia 1

Kompletnú výzvu v znení aktualizácie č. 1 so všetkými potrebnými prílohami nájdete TU.


10.08.2021

VÝZVA NA PODPORU UDRŽATEĽNOSTI A ODOLNOSTI KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

Prioritná os: 7 – REACT-EÚ

Špecifický cieľ 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 a Prioritnú os 7 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 14 850 600 EUR.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 11.11.2021.

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.08.2021

Dátum uzavretia výzvy: 11.11.2021

Typ výzvy: uzavretá

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Výzva IROP-PO7-SC77-2021-75

Kompletnú výzvu aj s prílohami nájdete TU.

Posledná aktualizácia: 30. júna 2023 / MKSR Admin

Zdieľať