Vláda Slovenskej republiky schválila nový Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel

Vláda Slovenskej republiky 27. septembra 2023 schválila uznesením č. 491/2023 návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel. Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel (ďalej len „rada vlády“), ktorá vznikla v roku 2012, je poradným, odborným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie otázok súvisiacich s rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu, podporou tvorby a ochranou kultúrneho dedičstva. Pri svojej činnosti sa riadi Štatútom Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel (ďalej len „štatút rady“). Medzi jej hlavné pôsobnosti v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu je napr. zabezpečenie koordinácie rezortných politík a aktivít ústredných orgánov štátnej správy, monitorovanie, prerokovanie a posudzovanie koncepčných a strategických materiálov a úloh z nich vyplývajúcich, či prerokovanie a posudzovanie plnenia opatrení vyplývajúcich zo schválených stratégií a pod. Členmi rady vlády sú zástupcovia orgánov štátnej správy, splnomocnenci vlády Slovenskej republiky, zástupcovia orgánov územnej samosprávy a zástupcovia kultúrnej obce, cirkví a náboženských spoločností. Nový štatút rady vytvoril členstvo v rade aj pre odbornú verejnosť kultúrnej obce tak, aby sa mohla čo najviac podieľať na tvorbe politík v kultúre a kreatívnom priemysle. Miesta budú obsadené na základe vyhlásených výziev.

Výzvy na spoluprácu a predkladanie písomných návrh na zástupcov kultúrnej obce a cirkví a náboženských spoločností do Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel

Ministerka kultúry Silvia Hroncová, ako predsedníčka Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel, vyhlásila výzvy na spoluprácu a predkladanie písomných návrhov na zástupcov za oblasť pamäťových a fondových inštitúcií (múzeá, galérie, knižnice), kultúrno-osvetovú činnosť a nehmotné kultúrne dedičstvo, za oblasť obnovy a ochrany pamiatkového fondu, pamiatkových území, archeologických nálezov a nálezísk, za oblasť scénického umenia a hudby, za oblasť literatúry a vydavateľstiev, za oblasť audiovízie a médií, za oblasť vizuálneho umenia, architektúry, dizajnu a herného priemyslu, za cirkvi a náboženské spoločnosti do Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel. Nomináciu je možné zaslať písomne prostredníctvom pošty, doručiť osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky alebo elektronickým spôsobom cez portál verejnej správy www.slovensko.sk s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) najneskôr do 7. novembra 2023. Termín doručenia nominácie je v prípade zaslania poštou dátum na poštovej pečiatke, v prípade odovzdania v podateľni pečiatka s dátumom podania, v prípade podania elektronickým spôsobom dátum uvedený v elektronickej doručenke.

Posledná aktualizácia: 9. októbra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať