Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2017.

Upozorňujeme vás, že

 • podľa § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadateľ k žiadosti musí priložiť výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu/zástupcov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti
 • a zároveň výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti (doklad nepredkladá registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a právnická osoba zriadená zákonom),
 • k žiadosti je potrebné priložiť zrealizovaný prieskum trhu (okrem podprogramu 1.6),
 • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu,
 • dotácia na projekty realizované v roku 2017 bude poukázaná na účet prijímateľa až po schválení schémy pomoci de minimis a splnení podmienky úplného vyúčtovania prípadne poskytnutej dotácie za rok 2016 (osobitný režim pri podprograme 1.6),
 • prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecné informácie

 • Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 • Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu.
 • Smernica č. 4/2015 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1 – platnosť do 16. 2. 2017.
 • Smernica č. 1/2017 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – platnosť od 17. 2. 2017.
 • Rokovací poriadok komisie programu/podprogramu dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1.
 • Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.
 • Často kladené otázky súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Kontakty na tajomníkov a referentov programov dotačného systému.
 • Disponibilný objem finančných prostriedkov na výzvy v roku 2017.
 • Návrhy zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2017.

Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie na rok 2017

Dotačné programy

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine
(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúra znevýhodnených skupín
(účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

3 Kultúrne poukazy
(účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

Posledná aktualizácia: 3. decembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať