Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

písomne na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odbor práva – Referát prístupu k informáciám
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
ústne: v čase 7:30 hod. – 15:30 hod. (úradné hodiny)
telefonicky na číslo: 02/20482 521
elektronicky na e-mailovú adresu: info@culture.gov.sk
Podateľňa je otvorená: v pracovných dňoch
od 8:00 h do 12:00 h
od 12:30 h do 15:00 h
tel.: 02/20482 153

 

Základné informácie

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.

Proti rozhodnutiu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o odmietnutí požadovanej informácie možno podať rozklad.

Opravný prostriedok

Opravný prostriedok (rozklad) sa podáva poštou na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odbor práva – Referát prístupu k informáciám
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava

Základné dokumenty

Iné povinne zverejňované informácie

Posledná aktualizácia: 21. septembra 2023 / Rastislav Machel

Zdieľať