Úplné znenie metodického pokynu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2908/2007-211/12259 z 9. augusta 2007, ktorým sa vydávajú pravidlá pre jednotný postup pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 1 č. MK-4405/2008 -10/17863 zo 4.12.2008

Na zabezpečenie jednotného postupu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vydávam nasledovný metodický pokyn:

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Tento metodický pokyn upravuje postup Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), práva, povinnosti a zodpovednosť organizačných útvarov a zamestnancov ministerstva pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Na účely tohto metodického pokynu
a) povinnou osobou je ministerstvo, v mene ktorého koná
1. kancelária vedúcej služobného úradu (ďalej len „zodpovedný gestor“), ak ide o sprístupňovanie informácií,
2. minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ak ide o rozhodovanie o opravnom prostriedku (rozklade) proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupniť informáciu (čl. 7 ods. 2) vydanému zodpovedným gestorom v prvom stupni alebo márnemu uplynutiu lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií,
3. sekcia, odbor a iný organizačný útvar ministerstva (ďalej len „vecný gestor“), do pôsobnosti ktorého patrí spracovanie odborného stanoviska k požadovanej informácii na základe súčinnosti so zodpovedným gestorom,
b) žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom o slobode informácií,
c) žiadateľom so zmyslovým postihnutím je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní,[1]
d) informáciou je
1. povinne zverejňovaná informácia,
2. zverejnená informácia,
3. informácia s obmedzeným prístupom,
4. iná informácia, ktorú má ministerstvo k dispozícii,
e) informácie s obmedzeným prístupom sú informácie označené ako
1.utajovaná skutočnosť v pôsobnosti ministerstva v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností; zoznam utajovaných skutočností je prílohou č. 1 k tomuto metodickému pokynu,
2. daňové tajomstvo a bankové tajomstvo,
3. osobné údaje a informácie o súkromí v súlade s § 116 Občianskeho zákonníka a podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov vznení neskorších predpisov,
4. obchodné tajomstvo (§ 17 až 20 Obchodného zákonníka),
5. informácia poskytnutá bez právnej povinnosti,
6. informácia zverejňovaná na základe osobitného zákona,
7. informácia, ktorej sprístupnením možno porušiť ochranu duševného vlastníctva,
8. informácia o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní,
9. informácia týkajúca sa miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín,
10. informácia, ktorej sprístupnenie by bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
11. informácia týkajúca sa výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru,
12. informácia získaná od tretej osoby, ktorá priamo nesúvisí s úlohami povinnej osoby podľa osobitného zákona,

f) inou informáciou, ktorú má ministerstvo k dispozícii, je informácia nachádzajúca sa na ministerstve alebo ktorá by sa mala nachádzať na ministerstve podľa všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa pôsobnosti ministerstva a nie je k nej obmedzený prístup.

(2) Sprístupňovanie informácie zahŕňa
a) prijatie žiadosti o sprístupnenie informácií (ďalej len „žiadosť“) ministerstvom a jej bezodkladné postúpenie zodpovednému gestorovi podateľňou ministerstva alebo iným organizačným útvarom ministerstva, ak žiadosť nebola doručená priamo zodpovednému gestorovi,
b) súčinnosť vecného gestora na základe žiadosti zodpovedného gestora podanej písomne alebo elektronickou formou (e-mailom),
c) spracovanie odborného stanoviska k požadovanej informácii vecným gestorom v lehote určenej zodpovedným gestorom,
d) sprístupnenie informácie spôsobom ustanoveným zákonom o slobode informácií,
e) odkaz na zverejnenú informáciu,
f) postúpenie žiadosti inej povinnej osobe zodpovedným gestorom.

Čl. 3
Prijatie žiadosti

(1) Žiadosť prijíma zodpovedný gestor, ktorý ju vedie v osobitnej evidencii. Ak bola žiadosť doručená inému organizačnému útvaru ministerstva alebo do podateľne ministerstva, tieto bezodkladne postúpia žiadosť zodpovednému gestorovi.

(2) O žiadosti podanej telefonicky alebo ústne prijímajúci zamestnanec zodpovedného gestora vyplní evidenčný list žiadosti o sprístupnenie informácie, ktorý je prílohou č. 2 k tomuto metodickému pokynu; ak žiadosť prijme iný organizačný útvar ministerstva ako zodpovedný gestor, vyplnený evidenčný list žiadosti o sprístupnenie informácií bezodkladne postúpi zodpovednému gestorovi.

(3) Na žiadosť žiadateľa zodpovedný gestor písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za náklady vzniknuté v súvislosti so sprístupnením informácie podľa sadzobníka úhrad nákladov za sprístupnenie informácií, ktorý je prílohou č. 3 k tomuto metodickému pokynu.

(4) Zodpovedný gestor posúdi žiadosť z hľadiska požadovaných náležitostí;zo žiadosti musí byť zrejmé, či je určená ministerstvu, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje.[2]

(5) Zodpovedný gestor
a) Ak žiadosť spĺňa požadované náležitosti:
1. vybaví žiadosť vo svojej pôsobnosti, ak žiadosť nevyžaduje súčinnosť vecného gestora,
2. požiada písomne alebo elektronickou formou o súčinnosť vecného gestora, ak žiadosť požaduje sprístupnenie informácií z okruhu pôsobnosti vecného gestora.
b) Ak žiadosť nespĺňa požadované náležitosti, bezodkladne písomne preukázateľnou formou vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil, poučí ho, ako je potrebné žiadosť doplniť a určí lehotu na doplnenie žiadosti, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní; ak žiadateľ podanie nedoplní v určenej lehote, žiadosť odloží.[3]

Čl. 4
Súčinnosť vecného gestora

(1) Vecný gestor poskytuje súčinnosť zodpovednému gestorovi a sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícii, v lehotách určených zodpovedným gestorom. Ak ide o sprístupnenie informácie s obmedzeným prístupom, uvedie dôvod obmedzenia podľa čl. 2 ods. 1 písm. e) a odôvodní toto obmedzenie všeobecne záväzným právnym predpisom, interným riadiacim aktom ministerstva alebo inou zodpovedajúcou skutočnosťou, pričom prihliada aj na súvisiace ustanovenia zákona o slobode informácií.

(2) Ak ide o obmedzenie prístupu k informácii z dôvodu, že ide o obchodné tajomstvo, musí byť písomný prejav vôle podnikateľského subjektu smerujúci k ochrane jeho obchodného tajomstva založený v spisovej dokumentácii vecného gestora v čase začatia spracúvania informácií a na požiadanie poskytnutý zodpovednému gestorovi.

(3) Vecný gestor poskytuje súčinnosť v elektronickej alebo písomnej forme potvrdenej podpisom príslušného predstaveného.

(4) Požadovanú informáciu týkajúcu sa pôsobnosti viacerých vecných gestorov postúpi zodpovedný gestor bezodkladne príslušným vecným gestorom, ktorí svoje odborné stanoviská poskytnú zodpovednému gestorovi v určenej lehote.

Čl. 5
Zásady sprístupňovania informácií

(1) Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.[4]

(2) Informácie sa sprístupňujú najmä písomne, ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, kopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, zodpovedný gestor dohodne so žiadateľom iný spôsob jej sprístupnenia.

(3) Zodpovedný gestor a vecný gestor umožní každému bez právneho dôvodu alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a dokumentácie, pričom je nevyhnutné robiť príslušné opatrenia, aby nazretím do dokumentácie alebo vyhotovením výpisu, odpisu alebo kópie neboli porušené povinnosti o obmedzení prístupu k informáciám.

(4) Zodpovedný gestor musí pri sprístupňovaní informácií zabezpečiť na základe písomného vyjadrenia vecného gestora ochranu informácií označených za utajovanú skutočnosť alebo obchodné tajomstvo, za skutočnosti podliehajúce šifrovej ochrane informácií a za ochranu osobnosti a osobných údajov.[5]

(5) Povinnosť sprístupniť informáciu sa nevzťahuje na názor, budúce rozhodnutie, vytváranie nových informácií (napr. právny výklad, prognóza, rozbor) a návrhy právnych predpisov v legislatívnom procese Európskej únie, ku ktorým jej orgány obmedzili prístup do nadobudnutia ich účinnosti. Táto povinnosť sa nevzťahuje ani na informácie, ktoré vznikajú automatizovaným spôsobom ako súčasť informačných technológií.

(6) Prístupnou formou sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, je podľa osobitného predpisu 5a) informácia napísaná
a) slepeckým (Braillovým ) písmom alebo
b) zväčšeným typom písma.

(7) Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie slepeckým (Braillovým) písmom. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“.5b)

(8) Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie zväčšeným typom písma. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.5c)

(9) Vyhotovenie prekladu sprístupňovanej informácie alebo rozhodnutia o nesprístupnení informácie do slepeckého písma bezodkladne zabezpečí zodpovedný gestor v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Ak rozsah informácie presiahne primeraný rozsah v prístupnej forme podľa čl. 5 ods. 6, zodpovedný gestor sprístupní požadovanú informáciu alebo jej časť iným vhodným spôsobom podľa osobitného predpisu.5d) Obmedzovať celkový rozsah sprístupňovanej informácie, na ktorú má žiadateľ podľa čl. 5 ods. 7 a 8 nárok zo zákona, nie je prípustné.5e)

(10) Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá, v žiadosti uvedie spôsob sprístupnenia informácie podľa § 16 ods. 1 zákona o slobode informácií.

(11) So žiadateľom, ktorým je osoba so zmyslovým postihnutím podľa čl. 2 ods. 1 písm. c), možno dohodnúť aj iný spôsob sprístupnenia informácie.

(12) Odmietnuť sprístupnenie informácií, aj keby boli formálne naplnené znaky obchodného tajomstva, nie je možné, ak ide o informácie
a) týkajúce sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo, životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability,
b) týkajúce sa znečisťovania životného prostredia,
c) získané za verejné financie alebo týkajúce sa používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu,
d) o štátnej pomoci a informácie podľa § 3 ods. 2 zákona oslobode informácií.

(13) Odmietnuť sprístupnenie informácií na požiadanie, ktoré sa týkajú osobných údajov alebo súkromia fyzickej osoby nie je možné, ak ide o informácie o verejnej činnosti a platových pomeroch verejných činiteľov, vedúcich zamestnancov alebo osôb podieľajúcich sa na rozhodovaní o verejných prostriedkoch[6]) s výnimkou prípadov uvedených v § 9 ods. 4 zákona o slobode informácií.

(14) Odmietnuť prístup k informácii, ktorá bola ministerstvu odovzdaná dobrovoľne bez toho, aby osobe, ktorú informáciu odovzdala, takúto povinnosť ukladal zákon, je možné len ak osoba, ktorá takúto informáciu ministerstvu odovzdala, na výzvu vecného gestora do siedmich dní písomne oznámi, že so sprístupnením informácií nesúhlasí. Ak v tejto lehote na výzvu neodpovie, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. Na tieto dôsledky musí byť osoba, ktorá informáciu odovzdala, vo výzve upozornená.

(15) Postup podľa odseku 14 nie je možný, ak ide o informácie o hospodárení s verejnými financiami alebo nakladanie s majetkom štátu.

Čl. 6
Sprístupnenie informácie


(1) Zodpovedný gestor vybaví žiadosť bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa čl. 5 ods. 6 písm. a), ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(2) Žiadosť môže po dohode so zodpovedným gestorom vybaviť aj vecný gestor, ktorého zodpovedný gestor požiadal o súčinnosť; lehota na vybavenie žiadosti je podľa odseku 1.

(3) Lehotu na vybavenie žiadosti podľa ods. 1 možno predĺžiť zo závažných dôvodov,[7]) najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa čl. 5 ods. 6 písm. a). Zodpovedný gestor z vlastného podnetu, ak žiadosť vybavuje bez súčinnosti s vecným gestorom alebo podľa návrhu vecného gestora, ktorého požiadal o súčinnosť, bezodkladne oznámi túto skutočnosť žiadateľovi, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa odseku 1.

(4) Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom vrátane žiadateľa so zmyslovým postihnutím, zodpovedný gestor dohodne so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

(5) Informácie sa sprístupňujú v pracovnom čase na organizačnom útvare zodpovedného gestora. Ak informáciu po dohode so zodpovedným gestorom sprístupní žiadateľovi vecný gestor, zašle vybavenú žiadosť zodpovednému gestorovi na evidovanie.

Čl. 7

(1) Pri sprístupnení požadovanej informácie ústne, nahliadnutím do spisu, kopírovaním alebo telefonicky urobí o tom zodpovedný gestor rozhodnutie zápisom v spise; proti takému rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.

(2) Zodpovedný gestor vydá rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu, ak žiadosti nevyhovel vôbec alebo jej vyhovel len sčasti; ak bola žiadosť odložená podľa čl. 3 ods. 5 písm. b), toto rozhodnutie sa nevydá.

(3) Zodpovedný gestor v prípade podľa čl. 5 ods. 14
a) vydá rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu, ak osoba, ktorá informáciu odovzdala, písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí alebo
b) sprístupní informáciu, ak osoba, ktorá informáciu odovzdala, písomne do siedmich dní oznámila, že so sprístupnením informácie súhlasí alebo sa v určenej lehote písomne nevyjadrila.

(4) Ak zodpovedný gestor v určenej lehote nesprístupní informáciu, nevydá rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu alebo informáciu inak nesprístupní, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol sprístupniť informáciu. Za deň doručenia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti podľa čl. 6 ods.1 tohto metodického pokynu.

Čl. 8
Postúpenie žiadosti

(1) Ak ministerstvo nemá požadovanú informáciu k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, zodpovedný gestor postúpi žiadosť o sprístupnenie informácie do piatich dní od doručenia povinnej osobe, ktorá má požadovanú informáciu k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím; v odôvodnení rozhodnutia sa objasní, že požadovaná informácia nespadá do pôsobnosti ministerstva a ministerstvo nemá vedomosť o tom, do pôsobnosti ktorej povinnej osoby patrí sprístupnenie požadovanej informácie.

(2) Lehota podľa odseku 1 platí aj pre vecného gestora, ktorý po dohode so zodpovedným gestorom žiadosť priamo vybavuje.

(3) Postúpenie žiadosti inej povinnej osobe zodpovedný gestor bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Čl. 9
Odkaz na zverejnenú informáciu

(1) Ak žiadateľ požaduje sprístupnenie už zverejnenej informácie, zodpovedný gestor alebo vecný gestor najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti oznámi žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

(2) Ak žiadateľ trvá na sprístupnení už zverejnenej informácie, zodpovedný gestor alebo vecný gestor po dohode so zodpovedným gestorom ju sprístupní v lehote, ktorá začína plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Čl. 10
Vydanie rozhodnutia

(1) Vpožadovanom rozsahu, požadovaným spôsobom spracované informácie sa sprístupňujú žiadateľovi v zákonom stanovenej lehote rozhodnutím predstaveného zodpovedného gestora, v čase jeho neprítomnosti ním určeného zástupcu; rozhodnutie sa urobí záznamom do evidenčného listu žiadosti o sprístupnenie informácií.

(2) Ak sa žiadosti nevyhovie alebo sa vyhovie len čiastočne, zodpovedný gestor v stanovenej lehote vydá písomné rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu. Vecný gestor je povinný poskytnúť pri vydaní takéhoto rozhodnutia súčinnosť. Rozhodnutie podpisuje predstavený zodpovedného gestora.

(3) Rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu sa zasiela žiadateľovi s doručenkou do vlastných rúk.

Opravné prostriedky

Čl. 11
Rozklad

(1) Proti písomnému rozhodnutiu o odmietnutí sprístupniť informáciu alebo proti márnemu uplynutiu lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa čl. 6 ods. 1 a 3 môže žiadateľ podať písomne rozklad v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o odmietnutí sprístupniť informáciu. Rozklad sa podáva ministerstvu prostredníctvom podateľne ministerstva.

(2) Ak zodpovedný gestor nerozhodne o rozklade sám,[8]) predloží ho spolu so spisovým materiálom ministrovi.

(3) O rozklade rozhoduje minister na základe návrhu ním ustanovenej rozkladovej komisie do 15 dní [9] od doručenia rozkladu.

(4) Ak minister na návrh rozkladovej komisie nerozhodne o rozklade v lehote podľa odseku 3, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým bol rozklad zamietnutý a napadnuté rozhodnutie bolo potvrdené. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

(5) Ak zodpovedný gestor v lehote 8 pracovných dní a 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa čl. 5 ods. 6 písm. a) alebo v predĺženej lehote 16 pracovných dní a 30 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa čl. 5 ods. 6 písm. a), neposkytne informáciu ani nevydá rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie, môže žiadateľ podať rozklad z dôvodu márneho uplynutia lehoty. Lehota na podanie rozkladu začína v tomto prípade plynúť štvrtým dňom od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

(6) Rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu možno preskúmať v súdnom konaní v súlade s 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Čl. 12
Odvolanie

(1) Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupniť informáciu vydanému povinnou osobou v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia.

(2) Ak povinná osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva nerozhodne o odvolaní v rámci autoremedúry, je povinná predložiť zodpovednému gestorovi spisový materiál spolu so svojím stanoviskom k priebehu konania najneskôr do 15 dní odo dňa, keď jej bolo odvolanie doručené; na požiadanie je povinná poskytnúť zodpovednému gestorovi požadovanú súčinnosť.

(3) O odvolaní rozhodne kancelária vedúceho služobného úradu.[10])

Čl. 13
Uloženie spisu

Spis obsahujúci dokumentáciu o sprístupnení informácie sa po vybavení a uzavretí uloží na organizačnom útvare zodpovedného gestora. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti vrátane informácie o spôsobe vybavenia, dátume vybavenia, výšky úhrady a odpustení úhrady nákladov.

Čl. 14
Zodpovednosť za sprístupňovanie informácií

Vedomé vydanie alebo zverejnenie nepravdivej informácie alebo neúplnej informácie, porušenie povinnosti ustanovenej zákonom o slobode informácií alebo vydanie rozhodnutia, príkazu alebo iného opatrenia, ktorého následkom je porušenie práva na prístup k informáciám, je priestupkom.[11]

Čl. 15
Úhrada nákladov

(1) Bezplatne sa poskytujú:
a) informácie, ktorých súhrnné náklady spojené s vyhotovením a odoslaním informácie neprekročia 3,32 €,
b) informácie sprístupnené elektronickou poštou a telefonicky.

(2) Žiadateľ uhrádza náklady za sprístupnenie informácií spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie[12])
a) poštovou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet ministerstva,
c) v hotovosti do pokladne ministerstva.

(3) Žiadateľ – platiteľ úhradu nákladov podľa odseku 2 uhrádza pri prevzatí informácie. Úhrady sú príjmom rozpočtovej kapitoly ministerstva.

(4) Ministerstvo môže úhradu nákladov podľa odseku 2 odpustiť. O odpustení rozhoduje predstavený zodpovedného gestora. Informácia o odpustení úhrady nákladov sa založí do spisu.

(5) Žiadateľom so zmyslovým postihnutím podľa čl. 2 ods. 1 písm. c) sa požadované informácie sprístupňujú bezplatne.

(6) Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií je prílohou č. 3 k tomuto metodickému pokynu.

Čl.16
Evidencia žiadostí

(1) Evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácie vedie zodpovedný gestor.

(2) Evidencia obsahuje najmä
a) dátum podania žiadosti,
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, vydanie rozhodnutia o odmietnutí poskytnutia informácií, postúpenie žiadosti, odkaz na zverejnenú informáciu),
d) podanie opravného prostriedku.

(3) Žiadosti prijaté iným ako zodpovedným gestorom sa bezodkladne postúpia na evidenciu zodpovednému gestorovi.

(4) Žiadosti vybavené iným ako zodpovedným gestorom sa postúpia na evidenciu zodpovednému gestorovi.

Čl. 17
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK- 3510/2006- 110/12370 z 29. júna 2006, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Čl. 18
Účinnosť

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 9. augusta 2007.

Dodatok č. 1 zo 4.12.2008 č. MK-4405/2008-10/17863 k metodickému pokynu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 2908/2007- 211/12259 z 9. augusta 2007, ktorým sa vydávajú pravidlá pre jednotný postup pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. januára 2009.

 

Prílohy:
Príloha č. 1
: Zoznam utajovaných skutočností Ministerstva kultúry SR (rtf, 83 kB)
Príloha č. 2: Evidenčný list žiadosti o sprístupnenie informácií (xls, 189 kB)


[1] § 4 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 207/2008 Z. z.
[2] § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
[3] § 14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.
[4] § 3 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.
[5] § 8 až 10 zákona č. 211/2000 Z. z.5a) § 16 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení zákona č. 207/2008 Z.z.
5b) § 16 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení zákona č. 207/2008 Z.z.
5c) § 16 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení zákona č. 207/2008 Z.z.
5d) § 16 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.
5e) § 16 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení zákona č. 207/2008 Z.z
[6] § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.
[7] § 17 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 211/2000 Z. z.
[8] § 57 ods. 1 a § 61 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
[9] § 19 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.
[10] Čl. III. ods. 2 písm. b) prílohy č. 2 k Organizačnému poriadku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-5778/2006-110/22349, z 20. decembra 2006 v znení neskorších dodatkov.
[11] § 21a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení zákona č. 628/2005 Z.z.
[12] Vyhláška MF SR č. 481/2000 Z.z. z 20. decembra 2000 o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

Posledná aktualizácia: 4. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať