Návrh záverečného účtu za rok 2015

Obal (pdf, 23 kB)

Obsah (pdf, 43 kB)

Materiál (pdf, 1 MB)   správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2015
Tabuľka 1
(pdf, 26 kB)   

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015
Tabuľka 2
(pdf, 23 kB)  

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2015
Tabuľka 3 
(pdf, 21 kB)    

Záväzné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2015
Tabuľka 4
(pdf, 29 kB)

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR
podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2015  
Tabuľka 5
(pdf, 22 kB)        

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej
a funkčnej klasifikácie za rok 2015
Tabuľka 6
(pdf, 23 kB)

Organizačná schéma rozpočtových a príspevkových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                      
Príloha 1
(pdf, 80 kB)           

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2015                 
Príloha 2
(pdf, 141 kB)       

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31. 12. 2015
Príloha 3
(pdf, 2 MB)       

Čerpanie bežných transferov – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu
pre cirkvi a náboženské spoločnosti k 31. decembru 2015                                       
Príloha 4
(pdf, 38 kB)   

 

Výdavky Dotačného systému MK SR

Podprogram 08S 0201 Umenie
Príloha 5
(pdf, 124 kB)   

Podprogram 08S 0203 Obnovme si svoj dom
Príloha 6
(pdf, 106 kB)      

Podprogram 08S 0206 Pro Slovakia
Príloha 7
(pdf, 51 kB)   

Podprogram 08S 0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
Príloha 8 
(pdf, 87 kB)   

Podprogram 08S 0209 Kultúra znevýhodnených skupín
Príloha 9
(pdf, 41 kB)  

Podprogram 08S 020A Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť                       
Príloha 10
(pdf, 103 kB)      

Podprogram 08S 020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Príloha 11
(pdf, 83 kB)    

Podprogram 08S 020E Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013
Príloha 12
(pdf, 26 kB)

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať