Stránka MKSR

Informácie týkajúce sa COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre

Výzva

Dotácia sa poskytuje na základe Schémy minimálnej pomoci na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 DM-15/2020 (pomoc de minimis) a zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Časový harmonogram výzvy

 Časová schéma pomoci

Dotácia je určená žiadateľom, ktorí vykonávajú kultúrnu a kreatívnu činnosť v neziskovom sektore a spĺňajú nasledujúce podmienky.
Právna forma:

 • občianske združenia
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • nadácie
 • neinvestičné fondy

Žiadateľ vznikol pred 1. 1. 2020 a vykonáva dlhodobú kultúrnu a kreatívnu činnosť prístupnú pre verejnosť. Môže súčasne vykonávať aj iné ekonomické činnosti, ale dotácia je iba na kultúrnu a kreatívnu činnosť a jej výška sa počíta iba z finančných údajov spojených s kultúrnou a kreatívnou činnosťou.

Žiadateľ počas obdobia pandémie COVID-19 v roku 2020 mal preukázateľne pokles príjmov minimálne o 30% z kultúrnej a kreatívnej činnosti (nie z iných činností) oproti rovnakému obdobiu v roku 2019. Čestné prehlásenie o splnení tejto podmienky bude súčasťou žiadosti.

Ak na základe finančných ukazovateľov dotačná kalkulačka vypočíta výšku dotácie nižšiu ako 2.000 eur, takáto výška nespĺňa podmienku minimálnej výšky a teda o dotáciu nie je možné požiadať.

Žiadateľom nemôže byť právnická osoba v právnej forme uvedenej vyššie, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, samosprávny kraj, obec alebo právnická osoba založená štátom, samosprávnym krajom alebo obcou.

Žiadateľom odporúčame overiť si v registri mimovládnych neziskových organizácií aktuálnosť všetkých údajov v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (napr. údaje o štatutárnom orgáne, sídle právnickej osoby a atď.) Viac v samotnom zákone nájdete na tomto odkaze.

Tieto údaje sa totiž poskytujú do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorého správcom je Štatistický úrad Slovenskej republiky. Tento register v súlade so zákonom využíva ministerstvo pri svojich dotačných programoch a preto nepožaduje od žiadateľov predkladať napr. aktuálne stanovy, doklad o voľbe resp. menovaní štatutárneho orgánu a podobne.

Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti procesu podávania žiadostí bude ministerstvo po doručení žiadosti v rámci jej administratívnej kontroly porovnávať údaje zo žiadosti s údajmi uvedenými o žiadateľovi v danom registri.

Kultúrnou a kreatívnou činnosťou sa pre účely tejto výzvy rozumie činnosť v oblasti živej kultúry, umenia, kreatívneho priemyslu, vydavateľskej činnosti, hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, osvetovej činnosti a vzdelávania. Úplný zoznam oblastí kultúrnej a kreatívnej činnosti podľa klasifikácie NACE nájdete na tomto odkaze. Upozorňujeme, že nie je potrebné, aby žiadateľ mal príslušný NACE kód uvedený v daňových dokladoch, stačí, že jeho kultúrna a kreatívna činnosť spadá do niektorej z týchto oblastí.

Výkon kultúrnej a kreatívnej činnosti žiadateľ preukáže vyplnením a predložením formuláru, v ktorom zhrnie svoju doterajšiu činnosť v rokoch 2019 a 2020 a predstaví plán činnosti na rok 2021. Cieľom výzvy je pomôcť žiadateľom, aby svoju kultúrnu a kreatívnu činnosť mohli v roku 2021 naďalej vykonávať.

Prehľad kultúrnej činnosti žiadateľa za roky 2019 a 2020 – povinná príloha žiadosti.

Prehľad plánovanej kultúrnej činnosti žiadateľa na kalendárny rok 2021 – povinná príloha žiadosti (dobrovoľne aj na rok 2022).

Výška dotácie je pre každého žiadateľa individuálna a pohybuje sa vo výške od 2.000 do 50.000 eur. Dotácia sa skladá z dvoch častí:

 1. náhrada 20% výdavkov nepokrytých zdrojmi z verejných grantov za obdobie od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 súvisiacich výhradne s kultúrnou a kreatívnou činnosťou žiadateľa
 2. náhrada 80% rozdielu príjmov z kultúrnej a kreatívnej činnosti žiadateľa za referenčné obdobie roka 2020 voči roku 2019

Žiadateľ musí prísne rozlišovať medzi prevádzkovými výdavkami pokrytými a nepokrytými z verejných grantových zdrojov.

 • Do prevádzkových nákladov pre výpočet výšky dotácie musí zahrnúť iba také výdavky, ktoré súvisia s jeho kultúrnou a kreatívnou činnosťou, boli vynaložené v období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 a neboli už raz pokryté z verejných zdrojov (napr. dotácie z Fondu na podporu umenia, iných rezortných dotačných nástrojov, dotácie od samospráv/obcí alebo dotácie a finančná podpora poskytnutá v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 inými ministerstvami, napr. ministerstvo hospodárstva alebo finančná pomoc cez program Prvá pomoc resp. Prvá pomoc plus.)
 • Do výpočtu náhrady rozdielu príjmov žiadateľ môže zahrnúť iba príjmy získané z kultúrnej a kreatívnej činnosti (okrem príjmov z verejných zdrojov) za referenčné obdobie roka 2019 (teda od 1. 3. 2019 do 31. 12 .2019) a roka 2020 (teda od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020).

Vyplnený formulár dotačnej kalkulačky je potrebné podpísať štatutárom žiadateľa (štatutárny orgán) a poslať spoločne s ostatnými prílohami v listinnej alebo elektronickej forme ministerstvu.

Covidové dotácie sú poskytované ako pomoc de minimis (minimálna pomoc), čo znamená, že maximálna výška pomoci pre jedného žiadateľa môže byť maximálne 200.000 eur za aktuálny a posledné dva fiškálne roky (do limitu za započítajú všetky dotácie poskytnuté ako pomoc de minimis aj od iných ministerstiev alebo verejnoprávnych fondov.

Výšku dotácie si žiadateľ samostatne vypočíta na základe vyplnenia jeho individuálnych finančných ukazovateľov do formuláru dotačnej kalkulačky podľa typu vedeného účtovníctva a následne túto sumu vyplní do formuláru elektronickej žiadosti.

 • ak jednoduché účtovníctvo, použijete dotačnú kalkulačku typu A na tomto odkaze

 • ak podvojné účtovníctvo, použijete dotačnú kalkulačku typu B na tomto odkaze

Ak na základe finančných ukazovateľov dotačná kalkulačka vypočíta výšku dotácie nižšiu ako 2.000 eur, takáto výška nespĺňa podmienku minimálnej výšky a teda o dotáciu nie je možné požiadať.

Ak na základe finančných ukazovateľov dotačná kalkulačka vypočíta výšku dotácie vyššiu ako 50.000 eur, žiadateľ do žiadosti uvedie výšku 50.000 eur, čoje to maximálna výška dotácie, o ktorú môže žiadateľ požiadať.

Vyplnený formulár dotačnej kalkulačky je potrebné podpísať štatutárom žiadateľa (štatutárny orgán) a poslať spoločne s ostatnými prílohami v listinnej alebo elektronickej forme ministerstvu.

Žiadateľ musí v žiadosti vyplniť (ak takúto pomoc dostal) údaje o poskytnutej pomoci de minimis za roky 2019, 2020 a za 2021 (napr. Fond na podporu umenia poskytuje finančné dotácie na základe vlastných schém minimálnej pomoci).

V prípade,

 • ak žiadateľ už má naplnený limit 200.000 eur (teda za kalendárne roky 2019 a 2020 dostal dotácie kumulatívne do danej výšky), žiadosť odporúčame nepodávať, nakoľko dotácia mu nebude vzhľadom na pravidlá poskytovania štátnej pomoci schválená;
 • ak žiadateľovi dotačná kalkulačka vypočíta výšku dotácie napr. 20.000 eur a z limitu 200.000 eur mu zostáva „voľných“ 12.000 eur, do formuláru žiadosti v sekcii „Celkový rozpočet projektu“ uvedenie hodnotu 12.000 eur a dotácia v takejto výške mu bude po kontrole splnenia ostatných podmienok schválená;
Prosíme, aby ste si prílohy pozorne preštudovali a vyplnili podľa skutočnosti, nakoľko sú nevyhnutné pre posúdenie a vyhodnotenie žiadostí. V prípade potreby si ministerstvo môže od žiadateľa vyžiadať doplňujúce informácie.

Vyplnené formuláre (prehľad kultúrnej činnosti a kalkulačku) treba priložiť k žiadosti. Ak žiadosť podávate v listinnej podobe treba formuláre doložiť v listinnej forme, ak žiadosť podávate elektronicky cez Slovensko.sk treba ich priložiť k žiadosti elektronicky. Formuláre prosím nepridávajte do systému ds.culture.sk.

 • Prehľad kultúrnej činnosti žiadateľa za kalendárne roky 2019 a 2020
  link na formulár, ktorý si žiadateľ môže stiahnuť a vyplniť

 • Prehľad plánovanej kultúrnej činnosti žiadateľa na kalendárny rok 2021 – povinná príloha žiadosti (dobrovoľne aj na rok 2022)
  link na formulár, ktorý si žiadateľ môže stiahnuť a vyplniť

 • Kópia dokladu o zriadení alebo existencii bežného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky
  postačuje kópia aktuálneho mesačného výpisu z účtu, kde je žiadateľ uvedený ako majiteľ účtu a číslo účtu vo formáte IBAN. Sumy a iné údaje o transakciách môžu byť začiernené/zabielené.
 • Vyplnený formulár dotačnej kalkulačky podľa typu vedeného účtovníctva s vypočítanou výškou dotácie
  • ak jednoduché účtovníctvo, použijete dotačnú kalkulačku typu A

  • ak podvojné účtovníctvo, použijete dotačnú kalkulačku typu B

Z prehľadu má byť dostatočne jasné, že Vaša organizácia aktívne, dlhodobo a verejne vykonáva kultúrno-kreatívnu činnosť. Prehľad má obsahovať aktivity za rok 2019 aj 2020, pričom sa prihliada na to, že pre pandémiu činnosť v roku 2020 mohla byť obmedzená. Ak máte veľa aktivít, nie je potrebné uvádzať podrobne každú položku. Stačí predstaviť hlavné programové kategórie a ku každej príslušný počet aktivít alebo uviesť činnosť po mesiacoch, prípadne zvoliť iný vhodný spôsob kategorizácie činností.

Príklad:

 • Občianske združenie organizovalo filmový festival. V tabuľke uvedie trvanie festivalu, počet premietaní a stručný opis sprievodných akcií (napr. 5 diskusií s režisérmi, 2 tvorivé dielne). Nie je potrebný popis každého filmu ani podrobný harmonogram premietania.
 • Občianske združenie v danom roku uvádzalo 3 rôzne divadelné inscenácie, s ktorými odohralo sériu predstavení. V tabuľke uvedie 3 položky, každá bude obsahovať názov inscenácie a počet predstavení (napr. premiéra + 5 repríz). Alternatívne môže vyplniť tabuľku po mesiacoch, napr. január – 3 predstavenia, február – 4 predstavenia atď.

Zoznam plánovaných aktivít má byť dokladom o tom, že organizácia má záujem pokračovať v kultúrnej činnosti a má o nej konkrétnu predstavu, hoci jej uskutočnenie sa nakoniec môže od plánu odlišovať v závislosti od pandemickej situácie.

Plán má obsahovať aktivity, ktoré je realisticky možné naplniť za predpokladu postupného uvoľňovania protipandemických opatrení. Napríklad pri organizácii podujatí sa odporúča neplánovať veľkokapacitné akcie, ale cieliť skôr na aktivity uskutočniteľné s menším publikom či v online priestore.

Plán by mal v čo najväčšej miere reflektovať vlastnú iniciatívu organizácie. Napríklad hudobné, divadelné a iné umelecké telesá by mali uviesť najmä činnosti vo vlastnej réžii (napr. rozvíjanie vlastnej tvorby, štúdium nového diela, tvorba nahrávky/videa, marketing, vzdelávanie) a len v menšej miere potenciálnu účasť na podujatiach, ktorých realizácia závisí od rozhodnutia externého organizátora.

Plán na rok 2022 nie je povinný.

Vyberte si kalkulačku, ktorá zodpovedá typu účtovníctva Vašej organizáciu (jednoduché alebo podvojné) a postupujte podľa účtovných položiek a vysvetliviek v kalkulačke.
Všetky príjmy a výdavky, ktoré uvediete v kalkulačke, musia byť spojené s kultúrno-kreatívnou činnosťou organizácie, nie s jej inými ekonomickými aktivitami, akými sú napr. gastronomické služby, prenájom priestorov na komerčné účely nesúvisiace s kultúrou a podobne.

Do príjmov sa neuvádzajú príjmy z verejných zdrojov ako dotácie Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, dotácie od samospráv, kultúrne poukazy, 2 % dane z príjmu, štátne Covid dotácie. Je ale možné uviesť príjmy od súkromných darcov alebo súkromných nadácií (napr. Orange, Tatra Banka a pod.).

Do výdavkov sa neuvádzajú také výdavky, ktoré už boli pokryté z verejných zdrojov uvedených vyššie. Ak napríklad výdavky na konkrétny program organizácie boli pokryté grantom Fondu na podporu umenia, tieto výdavky nie je možné uviesť, je možné uviesť iba výdavky na jeho spolufinancovanie.

V prípade výdavkov, na ktoré existuje štátna Covid pomoc, nie je možné uviesť tieto výdavky bez ohľadu na to, či sa organizácia uchádzala o túto pomoc alebo nie. Týka sa to výdavkov na dlhodobé nájomné a výdavkov na mzdy stálych zamestnancov. Je však možné zahrnúť výdavky za krátkodobé nájmy a výdavky za pracovné dohody.

Dotácia je účelovo viazaná na úhradu bežných výdavkov žiadateľa spojených s kultúrno-kreatívnou činnosťou. Žiadateľ je povinný použiť dotáciu do 31. 12. 2021

Dotáciu nie je možné použiť na:

 • splácanie pôžičiek a úverov
 • splácanie úrokov z prijatých pôžičiek a úverov
 • poskytovanie pôžičiek a dotácií iným fyzickým a právnickým osobám
 • financovanie podujatí organizovaných alebo realizovaných inými právnickými osobami a fyzickými osobami
 • úhradu poplatkov za bankové služby
 • úroky a colné poplatky
 • úhradu pokút a penále
 • výdavkov, ktoré sú predmetom iných už existujúcich podporných nástrojov v súvislosti s COVID-19

Žiadateľ sa uzatvorením zmluvy zaväzuje použiť dotáciu v súlade s jej účelom.

Pozrite si postup, ktorý bude potrebné nasledovať k úspešnému získaniu finančnej pomoci. Informácie sa budú postupne aktualizovať.

 1. Zaregistrujte sa v dotačnom systéme ministerstva kultúry – ds.culture.gov.sk

 2. Vyplňte elektronickú žiadosť – ds.culture.gov.sk

 3. Systém Vám vygeneruje kompletne vyplnenú žiadosť, ktorá obsahuje:
  – žiadosť o poskytnutie dotácie – musíte ju podpísať;
  – popis projektu (predvyplnené systémom – k žiadosti bude potrebné priložiť povinné prílohy + vyplnený formulár „Prehľad realizovanej kultúrnej činnosti za roky 2019 a 2020“ – podpísaný štatutárom žiadateľa);
  – vyplnený formulár Prehľad plánovanej kultúrnej činnosti na roky 2021 – podpísaný štatutárom žiadateľa – musíte ho podpísať;

  – rozpočet projektu (žiadateľ vyplní výšku požadovanú výšku dotácie podľa výsledku z formuláru dotačnej kalkulačky, vyplnený a štatutárom podpísaný formulár kalkulačky je potrebné priložiť k žiadosti);
  – čestné vyhlásenie – musíte ho podpísať.

 4. Vytlačené a podpísané dokumenty (všetky vyššie uvedené)
  a) zašlite poštou na adresu MK SR (Nám. SNP 33, Bratislava 813 31)
  b) podajte v podateľni MK SR – pondelok až piatok od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 (Nám. SNP 33, Bratislava 813 31)
  c) podpíšte elektronickým podpisom a odošlite elektronicky (www.slovensko.sk).

 5. Ministerstvo vykoná administratívnu kontrolu samotnej žiadosti a všetkých príloh.
  V prípade potreby požiada žiadateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií v súlade so zákonom.

 6. Ak splníte všetky podmienky, ministerstvo Vám zašle informačný mail na Vami uvedenú mailovú adresu o akceptácii vašej žiadosti:
  – po prihlásení sa do informačného systému Dotácie https://ds.culture.gov.sk sa Vám zobrazí návrh zmluvy o poskytnutí dotácie;
  – po akceptovaní návrhu Vám ponúkne tlač dokumentu „Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy (ďalej len „akceptačný formulár“)“;
  – akceptačný formulár si musíte vytlačiť, podpísať a odoslať na adresu ministerstva kultúry (poštou alebo elektronicky), respektíve osobne podať na podateľni ministerstva kultúry najneskôr do 10 dní odo dňa jeho sprístupnenia)

 7. Ministerstvo Váš akceptačný formulár skontroluje a na základe toho zverejní v CRZ zmluvu o poskytovaní dotácie.

 8. Dotácia vám bude zaslaná na účet.

Najčastejšie otázky kladené v súvislosti s finančnou pomocou pre neziskový sektor kultúry.

Kde sa zaregistrujem do dotačného systému?

Urobíte tak na webovom sídle ds.culture.gov.sk

Kto mi poradí, keď budem mať problém so registrovaním do dotačného systému?

Otázky môžete klásť e-mailom na dotacie@culture.gov.sk.

Kedy bude vyhlásená výzva?

Výzvu vyhlásime začiatkom marca 2021.

Kedy sa končí možnosť podať žiadosť?

Lehota na predkladanie žiadostí bude 30 kalendárnych dní od jej spustenia.

Kedy budú žiadateľovi vyplatené finančné prostriedky?

Dotácie budú vyplácané priebežne, prví žiadatelia získajú finančné prostriedky v marci.
Po kontrole úplnosti žiadosti a jej príloh bude žiadateľovi elektronicky cez informačný systém ISDS zaslaný akceptačný protokol s uvedením výšky dotácie. Po jeho podpise zo strany žiadateľa a doručení na ministerstvo v listinnej alebo elektronickej podobe bude dotácia vyplatená na žiadateľov účet.

Kde nájdem žiadosť?

Vzor žiadosti zverejníme čoskoro na webovom sídle Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk, kde zverejníme aj ďalšie informácie o výzve.

Kde nájdem pokyny k vyplneniu žiadosti?

Pokyny k vyplneniu žiadosti nájdete v sekcii vyššie „Ako postupovať pri podávaní žiadosti“.

Čo sa stane, ak do žiadosti a jej príloh úmyselne vyplním nepravdivé údaje? Hrozia mi nejaké sankcie?

V prípade poskytnutia nesprávnych údajov sa žiadateľ vystavuje riziku naplnenia skutkovej podstaty trestného činu subvenčného podvodu (§ 225 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon) a porušeniu § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Môžem sa uchádzať o dotáciu, ak som čerpal Prvú pomoc z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny?

Áno. Príjmy z tejto dotácie sa v kalkulačke neuvádzajú. Výdavky na mzdy stálych zamestnancov sa v kalkulačke tiež neuvádzajú.

Môžem sa uchádzať o dotáciu, ak som čerpal podporu nájomného z Ministerstva hospodárstva?

Áno. Príjmy z tejto dotácie sa v kalkulačke neuvádzajú. Výdavky na dlhodobé nájomné sa v kalkulačke tiež neuvádzajú, uviesť sa môžu výdavky na krátkodobé nájmy.

Môžem sa uchádzať o dotáciu, ak som čerpal podporu cestovného ruchu z Ministerstva dopravy?

Nie, ak ste boli podporený vo výzve Ministerstva dopravy SR, o dotáciu pre neziskové organizácie v kultúre sa už nemôžete uchádzať.

Môžem sa uchádzať o dotáciu, ak som čerpal podporu z Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín alebo grantov zo samosprávy?

Áno, ale v kalkulačke už nemôžete uviesť výdavky, ktoré boli z týchto grantov pokryté, inak by išlo o dvojitú podporu tej istej činnosti. Môžete však uviesť výdavky na spolufinancovanie týchto grantov.

Ak máte po preštudovaní výzvy a vyššie uvedených informácií otázku, napíšte na adresu neziskovky@culture.gov.sk

Kto spolupracoval na výzve:

Výzvu vypracovalo Ministerstvo kultúry SR spolu so zástupcami neziskového sektoru z oblasti kultúry:

 • Veronika Gabčíková (Klub nezávislých divadiel)
 • Zuzana Mišáková (Mestské divadlo Trenčín)
 • Nina Vidovencová (Iniciatíva Stojíme pri kultúre)
 • Michal Klembara (Združenie Anténa – sieť pre nezávislú kultúru)
 • Daniel Ontko (Divadelné centrum)
 • Andrej Werner (Preßburger Klezmer Band, zástupca Hudobnej únie Slovenska)