Stránka MKSR

Informácie týkajúce sa COVID dotácie pre profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle

Dotácia sa poskytuje na základe výzvy, Schémy minimálnej pomoci na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 DM-15/2020 v znení dodatku č. 1 a zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

COVID DOTÁCIA PRE PROFESIONÁLKY A PROFESIONÁLOV PÔSOBIACICH V KULTÚRE A KREATÍVNOM PRIEMYSLE

Účelom COVID dotácie pre profesionálov a profesionálky pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle je ich dodatočná finančná podpora za pôsobenie a zotrvanie v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP) počas obdobia pandémie ochorenia COVID-19 a teda je kombinovateľná (zlučiteľná) s ostatnými formami COVIDovej štátnej pomoci určenej fyzickým osobám (napr. Prvá pomoc +, dotácia na nájomné) počas obdobia pandémie.

COVID dotácia ministerstva kultúry nie je náhrada ušlých príjmov fyzickej osoby podnikateľa resp. samostatne zárobkovo činnej osoby pôsobiacej v slobodnom povolaní, kompenzácia ušlého zisku z podnikania a ani špeciálna sociálna dávka či sociálna podpora .

Ministerstvo v spolupráci so zástupcami profesionálov z kultúrnej obce nastavilo podmienky získania dotácie spôsobom, aby ddotáciu adresne a spravodlivo získali tí žiadatelia, ktorí sa vzhľadom na pokles ich príjmov mohli dostať do ekonomických problémov resp. zvažujú zmenu predmetu podnikania. Sme si vedomí, že niektorí záujemcovia podmienky nesplnia, ale zároveň sme presvedčení, že sme urobili maximum, aby sme nastavili adresnú pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú.

Žiadateľom o poskytnutie na základe dotácie podľa tejto výzvy je fyzická osoba zapísaná v evidencii profesionálnych umelcov alebo v evidencii iných profesionálov v kultúre podľa zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia v znení neskorších predpisov vykonávajúca dlhodobo činnosť v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu a spĺňajúca ďalšie podmienky určené výzvou.

Oprávneným žiadateľom nie je:

 • fyzická osoba (živnostník), ktorá začala vykonávať podnikateľskú činnosť od 1.1.2020 na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • fyzická osoba (živnostník), ktorej miestne príslušný okresný úrad zrušil oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti od 1.1.2020 na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a nedosahuje od 1.1.2020 ani preukázateľné príjmy ako samostatne zárobkovo činná osoba v slobodnom povolaní,
 • fyzická osoba, ktorá nepodala za kalendárny rok 2019 a kalendárny rok 2020 daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B,
 • fyzická osoba, ktorá po vyplnení dotačnej kalkulačky nespĺňa podmienky na poskytnutie dotácie,
 • právnická osoba.

K dátumu podania žiadosti o dotáciu musí mať žiadateľ podané daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2019 a rok 2020.

Žiadateľ sa podľa spôsobu uplatňovania výdavkov v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B zaradí do príslušnej skupiny a následne vyplnením dotačnej kalkulačky preukáže splnenie špecifických podmienok pre poskytnutie dotácie.

Skupina 1: Fyzické osoby uplatňujúce výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky)

Žiadateľ patriaci do Skupiny 1

 • za zdaňovacie obdobie roka 2019 dosiahol výšku hrubých príjmov minimálne 4.000 eur;
 • za zdaňovacie obdobie roka 2020 výška príjmov po odpočítaní zaplateného poistného nepresiahla hodnotu 20.394 eur (1,5-násobok ročného priemerného príjmu v hospodárstve za rok 2020).

Skupina 2: Fyzické osoby uplatňujúce preukázateľné daňové výdavky

Žiadateľ patriaci do skupiny 2

 • za zdaňovacie obdobie roka 2019 dosiahol výšku hrubých príjmov minimálne 4.000 eur;
 • za zdaňovacie obdobie roka 2020 výška príjmov po odpočítaní oprávnených výdavkov a zaplateného poistného nepresahuje hodnotu 13.596 eur (ročný priemerný príjem v hospodárstve za rok 2020).
Žiadateľ je fyzická osoba zapísaná v evidencii profesionálnych umelcov alebo v evidencii iných profesionálov v kultúre podľa zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia v znení neskorších predpisov vykonávajúca dlhodobo činnosť v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu.Žiadateľ podal k dátumu podania žiadosti o dotáciu daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2019 a rok 2020.

Žiadateľ sa podľa spôsobu uplatňovania výdavkov v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B zadelí do príslušnej skupiny a vyplnením dotačnej kalkulačky preukáže splnenie špecifických podmienok pre poskytnutie dotácie.

Skupina 1: Fyzické osoby uplatňujúce výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky)

Žiadateľ patriaci do Skupiny 1

 • za zdaňovacie obdobie roka 2019 dosiahol výšku hrubých príjmov minimálne 4.000 eur;
 • za zdaňovacie obdobie roka 2020 výška príjmov po odpočítaní zaplateného poistného nepresahuje hodnotu 20.394 eur (1,5-násobok ročného priemerného príjmu v hospodárstve za rok 2020).

Skupina 2: Fyzické osoby uplatňujúce preukázateľné daňové výdavky

Žiadateľ patriaci do Skupiny 2

 • za zdaňovacie obdobie roka 2019 dosiahol výšku hrubých príjmov minimálne 4.000 eur;
 • za zdaňovacie obdobie roka 2020 výška príjmov po odpočítaní oprávnených výdavkov a zaplateného poistného nepresahuje hodnotu 13.596 eur (ročný priemerný príjem v hospodárstve za rok 2020).

 

Podmienky v bodoch 1 až 5 žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením o splnení podmienok na poskytnutie dotácie vo formulári žiadosti:

1. v zmysle dotknutých právnych predpisov je mikropodnikom, malým alebo stredným podnikom;

2. za kalendárny rok 2019 a kalendárny rok 2020 podal daňové priznanie na tlačive typu B k dani z príjmov fyzickej osoby;

3. je majiteľom bežného účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia preukázať;

4. žiadateľom vykonávané hospodárske činnosti spadajú pod ekonomické činnosti určené štatistickou klasifikáciou ekonomických činností SK NACE Rev. 2 pod sektor kultúry a kreatívneho priemyslu, ako sú uvedené v prílohe č.2 schémy minimálnej pomoci;

5. žiadateľ sa dotáciu zaväzuje použiť na pokračovanie činnosti v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu a v prípade vykonávania aj iných ekonomických činností mimo sektora kultúry a kreatívneho priemyslu má zabezpečené oddelené sledovanie výdavkov.

 

Podmienky v bodoch 6 a 7 žiadateľ preukazuje vyplnením formuláru dotačnej kalkulačky a jeho predložením ministerstvu spoločne so žiadosťou v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom:

6. v kalendárnom roku 2020 mal preukázateľný pokles príjmov najmenej o 30% oproti kalendárnemu roku 2019;

7. splnenie podmienok podľa spôsobu uplatňovania výdavkov v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

 

Podmienky uvedené v bodoch 8 až 14 žiadateľ nepreukazuje a považujú sa za splnené dňom predloženia žiadosti:

8. má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom;

9. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

10. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia;

11. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu;

12. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po lehote splatnosti podľa osobitných predpisov;

13. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie;

14. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Oprávneným žiadateľom nie je :

 • fyzická osoba (živnostník), ktorá začala vykonávať podnikateľskú činnosť od 1.1.2020 na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • fyzická osoba (živnostník), ktorej miestne príslušný okresný úrad zrušil oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti od 1.1.2020 na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá nepodala za kalendárny rok 2019 a kalendárny rok 2020 daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B,
 • fyzická osoba, ktorá po vyplnení dotačnej kalkulačky nespĺňa podmienky na poskytnutie dotácie,
 • fyzická osoba, ktorá v čase podania žiadosti nie je registrovaná v evidencii profesionálnych umelcov alebo iných profesionálov v kultúre,
 • právnická osoba.
 • Predvyplnenie dotačnej kalkulačky – Žiadateľom a žiadateľkám odporúčame si ešte pred podaním žiadosti predvyplniť dotačnú kalkulačku, ktorú nájdete v sekcii „Ako zistím výšku dotácie?“. Vyplnením kalkulačky si overíte, či spĺňate špecifické podmienky pre podanie žiadosti, konkrétne dolnú a hornú hranicu príjmov za príslušný kalendárny rok a medziročný pokles príjmov aspoň 30 %.
 • Zaregistrovať sa v FPU – Žiadateľom a žiadateľkám odporúčame zaregistrovať sa pred podaním žiadosti v evidencii profesionálnych umelcov alebo v evidencii iných profesionálov v kultúre podľa zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia v znení neskorších predpisov.Upozorňujeme, že je potrebné podať žiadosť do evidencie FPU najneskôr do štvrtka 10. 6., aby ste ho najneskôr 30. 6. mali k dispozícii.
  Ministerstvo neposúdi žiadosť, ktorej žiadateľ/žiadateľka nie je ku dňu podania žiadosti zapísaný/á v evidencii profesionálnych umelcov alebo v evidencii iných profesionálov v kultúre podľa zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia v znení neskorších predpisov.
Výška dotácie je 4.000,-€, ak žiadateľ za kalendárny rok 2020 nezaplatil sociálne odvody zo samostatnej zárobkovej činnosti minimálne vo výške 6-násobku minimálnych sociálnych odvodov za rok 2020, t. j. 1 007,34 €.Výška dotácie je 6.000,-€, ak žiadateľ za kalendárny rok 2020 zaplatil sociálne odvody zo samostatnej zárobkovej činnosti minimálne vo výške 6-násobku minimálnych sociálnych odvodov za rok 2020, t. j. 1 007,34 €.

Odvody hradené z príspevkov Prvá pomoc sa nezapočítavajú.

Na základe údajov vyplnených do dotačnej kalkulačky podľa spôsobu uplatňovania výdavkov žiadateľ uvedie do elektronického formuláru žiadosti požadovanú výšku dotácie, teda 4.000 eur alebo 6.000 eur.

>
Splnenie podmienok nároku na dotáciu si žiadateľ overí samostatne vyplnením svojich individuálnych finančných ukazovateľov z podaných formulárov daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typu B do formuláru dotačnej kalkulačky podľa spôsobuuplatňovania výdavkov a následne do formuláru elektronickej žiadosti vyplní požadovanú výšku dotácie 4.000 eur alebo 6.000 eur.

 • ak si uplatňujete paušálne výdavky, použijete dotačnú kalkulačku pre skupinu 1 na tomto odkaze

 • ak si uplatňujete preukázateľné daňové výdavky, použijete dotačnú kalkulačku pre skupinu 2 na tomto odkaze

Ak ste v roku 2020 používali iný spôsob uplatňovania výdavkov ako v roku 2019, použite prosím kalkulačku, ktorá zodpovedá Vášmu spôsobu uplatňovania výdavkov v roku 2020.

Ak na základe finančných ukazovateľov dotačná kalkulačka vykáže nesplnenie podmienky minimálneho príjmu za rok 2019, v tom prípade o dotáciu nie je možné požiadať.

Vyplnený formulár dotačnej kalkulačky je potrebné žiadateľom podpísať (v prípade podávania žiadosti o dotáciu cez portál www.slovensko.sk je potrebné kvalifikovaným elektronickým podpisom podpísať všetky dokumenty vrátane vyplneného formuláru dotačnej kalkulačky) a poslať spoločne s ostatnými prílohami v listinnej alebo elektronickej forme ministerstvu.

Žiadateľ musí v žiadosti vyplniť (ak takúto pomoc dostal) údaje o poskytnutej pomoci de minimis za roky 2019, 2020 a za 2021 (napr. Fond na podporu umenia poskytuje finančné dotácie na základe vlastných schém minimálnej pomoci).

Výšku poskytnutej pomoci de minimis za posledné tri fiškálne roky si žiadateľ môže overiť cez portál na evidenciu a monitorovanie pomoci na Portál na evidenciu a monitorovanie pomoci (kti2dc.sk), ktorého prevádzkovateľom je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.

Príspevky cez opatrenia Prvá pomoc a Prvá pomoc + poskytované ministerstvom práce neboli poskytované na základe schémy de minimis a nie je preto potrebné ich uvádzať.

V prípade,

 • ak žiadateľ už má naplnený limit 200.000 eur (teda za kalendárne roky 2019 a 2020 dostal dotácie kumulatívne do danej výšky), žiadosť odporúčame nepodávať, nakoľko dotácia mu nebude vzhľadom na pravidlá poskytovania štátnej pomoci schválená;
 • ak žiadateľovi dotačná kalkulačka vypočíta výšku dotácie napr. 6.000 eur a z limitu 200.000 eur mu zostáva „voľných“ 4.000 eur, do formuláru žiadosti v sekcii „Celkový rozpočet projektu“ uvedenie hodnotu 4.000 eur a dotácia v tejto výške mu bude po kontrole splnenia ostatných podmienok schválená;
Prosíme, aby ste si prílohu pozorne preštudovali a vyplnili podľa skutočnosti, nakoľko je nevyhnutná pre posúdenie a vyhodnotenie žiadostí. V prípade potreby si ministerstvo môže od žiadateľa vyžiadať doplňujúce informácie. Vyplnený formulár (dotačnú kalkulačku) treba priložiť k žiadosti.

 • Ak žiadosť podávate v listinnej podobe, treba všetky formuláre podpísané žiadateľom doložiť v listinnej forme.
 • Ak žiadosť podávate elektronicky cez Slovensko.sk, treba ich priložiť k žiadosti elektronicky a podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Formulár dotačnej kalkulačky je potrebné elektronicky vyplniť a následne prekonvertovať z formátu xlsl (excel) do formátu pdf, inak ho do systému slovensko.sk nebude možné nahrať. Žiadne prílohy nepridávajte priamo do systému ds.culture.sk.
 • Ak podávate žiadosť elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk, je potrebné kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) podpísať všetky dokumenty vrátane vyplneného formuláru dotačnej kalkulačky (spolu 5 dokumentov, zoznam uvedený nižšie), ktoré musí úplná žiadosť obsahovať!

Úplná žiadosť musí obsahovať:

 1. žiadosť o poskytnutie dotácie (vygeneruje informačný systém),
 2. opis projektu (vygeneruje informačný systém),
 3. celkový rozpočet projektu (vygeneruje informačný systém),
 4. čestné vyhlásenie (vygeneruje informačný systém pri tlači žiadosti);
 5. vyplnený formulár dotačnej kalkulačky
  • ak si uplatňujete paušálne výdavky, použite kalkulačku pre skupinu 1
  • ak si uplatňujete preukázateľné daňové výdavky, použite kalkulačku pre skupinu 2
  • ak ste v roku 2020 používali iný spôsob uplatňovania výdavkov ako v roku 2019, použite prosím kalkulačku, ktorá zodpovedá Vášmu spôsobu uplatňovania výdavkov v roku 2020.

Prílohy výzvy:

 1. Vzor: Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
 2. Vzor: Akceptačný formulár (prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy)
 3. Vzor: Dotačná kalkulačka – skupina 1 – paušálne výdavky
 4. Vzor: Dotačná kalkulačka – skupina 2 – preukázateľné daňové výdavky
 1. Pripravte si daňové priznania k dani príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2019 a 2020.
 2. Vyberte si kalkulačku, ktorá zodpovedá spôsobu uplatňovania výdavkov.
  • Ak si uplatňujete paušálne výdavky, použite kalkulačku pre skupinu 1.
  • Ak si uplatňujete preukázateľné daňové výdavky, použite kalkulačku pre skupinu 2.
  • Ak ste v roku 2020 použili iný spôsob uplatňovania výdavkov ako v roku 2019, použite kalkulačku, ktorá zodpovedá spôsobu, ktorým ste si uplatňovali výdavky v roku 2020.

Postupujte podľa vysvetliviek v kalkulačke: do riadkov kalkulačky vpisujte hodnoty z príslušných riadkov daňových priznaní.

Dotácia sa poskytuje žiadateľovi na projekt: Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.Žiadateľ samotný projekt nevypracováva, tento je automaticky pridelený v rámci príslušného formuláru elektronickej registrácie žiadosti o dotáciu. Dotácia sa poskytuje žiadateľovi v rozpočtovom roku 2021 na základe trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Žiadateľ musí dotáciu použiť do 31.12.2021 na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s pokračovaním v činnosti v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu a v prípade vykonávania aj iných ekonomických činností mimo sektora kultúry a kreatívneho priemyslu má zabezpečené oddelené sledovanie výdavkov.

Dotáciu nie je možné použiť na:

 • poskytovanie pôžičiek a dotácií iným fyzickým a právnickým osobám
 • financovanie podujatí organizovaných alebo realizovaných inými právnickými osobami a fyzickými osobami
 • úhradu poplatkov za bankové služby
 • colné poplatky
 • úhradu pokút a penále
 • výdavkov, ktoré sú predmetom iných už existujúcich podporných nástrojov v súvislosti s COVID-19

Poskytnutá dotácia nie je zdaniteľným príjmom žiadateľa a neprekladá sa ani vyúčtovanie.

Pozrite si postup, ktorý bude potrebné nasledovať k úspešnému získaniu finančnej pomoci. Informácie sa budú postupne aktualizovať.

 1. Ubezpečte sa, že ste v evidencii profesionálnych umelcov alebo iných profesionálov v kultúre. O zápis je potrebné požiadať Fond na podporu umenia (FPU). Po spracovaní Vám FPU pošle e-mail s potvrdením zaradenia evidencie a s registračným číslom.
  Upozorňujeme, že je potrebné podať žiadosť do evidencie FPU najneskôr do štvrtka 10. 6., aby ste ho najneskôr 30. 6. mali k dispozícii.
 2. Ubezpečte sa, že máte podané daňové priznanie typu B za roky 2019 a 2020. Pri vypĺňaní dotačnej kalkulačky bude potrebné vpísať konkrétne riadky z daňových priznaní.
 3. Ubezpečte sa, že Vaše príjmy v rokoch 2019 a 2020 napĺňajú podmienky minimálnej a maximálnej hranice, ako aj medziročne pokles príjmu minimálne 30 %. Odporúčame, aby ste si ešte pred podaním žiadosti vyplnili dotačnú kalkulačku dostupnú v sekcii „Ako zistím výšku dotácie?“,
 4. Zaregistrujte sa v dotačnom systéme ministerstva kultúry (ak ste predtým o žiadnu dotáciu z ministersva kultúry nežiadal) na ds.culture.gov.sk – musíte si vytvoriť profil žiadateľa podľa návodu – ISDS_navod_podprogram_6_2_2021.pdf (gov.sk).. Následne prihlásený vo svojom profile užívateľa (cez prihlasovacie údaje) kliknete na program 6. Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí na oblasť kultúry – COVID 19 a následne kliknete na podprogram 6.2 Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry
 5. Následne prihlásený v dotačnom informačnom systéme vo svojom profile užívateľa (cez prihlasovacie údaje) elektronicky vyplňte požadované údaje do formulárov žiadosti – návod nájdete tu ISDS_navod_podprogram_6_2_2021.pdf (gov.sk)
 6. Systém Vám vygeneruje kompletne vyplnenú žiadosť, ktorá obsahuje:
  – žiadosť o poskytnutie dotácie – musíte ju podpísať;
  – popis projektu (predvyplnené systémom) – k žiadosti je potrebné priložiť povinnú prílohu – dotačná kalkulačka;
  – rozpočet projektu (žiadateľ vyplní požadovanú výšku dotácie podľa výsledku z formuláru dotačnej kalkulačky, vyplnený a žiadateľom podpísaný formulár dotačnej kalkulačky je potrebné priložiť k žiadosti);
  – čestné vyhlásenie – musíte ho podpísať.
 7. Vytlačené a podpísané dokumenty (všetky vyššie uvedené)
  – zašlite poštou na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Odbor projektového riadenia a dotácií, Nám. SNP 33, Bratislava 813 31 (obálku prosím označte COVID DOTACIA PROFESIONAL)
  podajte v podateľni MK SR – pondelok až piatok od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 (Nám. SNP 33, Bratislava 813 31)
  – podpíšte elektronickým podpisom a odošlite elektronicky (www.slovensko.sk).
 8. Ministerstvo vykoná administratívnu kontrolu samotnej žiadosti a všetkých príloh. V prípade potreby požiada žiadateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií v súlade so zákonom.
 9. Ak splníte všetky podmienky, ministerstvo Vám zašle informačný mail na Vami uvedenú mailovú adresu o akceptácii vašej žiadosti:
  – po prihlásení sa do informačného systému Dotácie https://ds.culture.gov.sk sa Vám zobrazí návrh zmluvy o poskytnutí dotácie;
  – po akceptovaní návrhu Vám ponúkne tlač dokumentu „Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy (ďalej len „akceptačný formulár“)“;
  – akceptačný formulár si musíte vytlačiť, podpísať a odoslať na adresu ministerstva kultúry (poštou alebo elektronicky), respektíve osobne podať na podateľni ministerstva kultúry najneskôr do 10 dní odo dňa jeho sprístupnenia)
 10. Ministerstvo Váš akceptačný formulár skontroluje a na základe toho zverejní v CRZ zmluvu o poskytovaní dotácie.
 11. Dotácia vám bude zaslaná na bankový účet.
Najčastejšie otázky kladené v súvislosti s finančnou pomocou pre profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle
Kde sa zaregistrujem (vytvorím si profil žiadateľa o dotáciu) v dotačnom systéme ministerstva?
Urobíte tak na webovom sídle dotačného systému ministerstva ds.culture.gov.sk

Kde sa zaregistrujem do evidencie profesionálnych umelcov / iných profesionálov v kultúre?
Urobíte tak cez registračný systém Fondu na podporu umenia.

Otázky týkajúce sa registrácie je potrebné adresovať pracovníkov FPU. Ministerstvo nie je správcom ani administrátorom registračného systému Fondu na podporu umenia

Kto mi poradí, keď budem mať problém s registráciou do dotačného systému ministerstva?
Postupuje podľa návodu zverejnenom na ISDS_navod_podprogram_6_2_2021.pdf (gov.sk). V prípade, ak máte napriek návodu otázky, môžete ich zaslať e-mailom na adresu dotacie@culture.gov.sk.

Kedy bude zverejnená výzva a začne plynúť lehota na predkladanie žiadostí?
Výzva bola zverejnená v pondelok 3. mája 2021 a od tohto dátumu je možné podávať žiadosti o poskytnutie dotácie.

Môžem podať žiadosť o dotáciu, pokiaľ moje hrubé príjmy za rok 2019 nedosahujú výšku 4.000 eur?
Nie, žiadosť podať nemôžete, nakoľko nespĺňate základnú podmienku na podanie žiadosti o dotáciu – preukázateľné hrubé príjmy min. vo výške 4.000 eur za rok 2019.

Kedy sa končí možnosť podať žiadosť?
Termín uzávierky predkladania žiadostí je 30. 6. 2021 (vrátane)

Kedy budú žiadateľovi vyplatené finančné prostriedky?
Dotácie budú vyplácané priebežne, predpokladáme, že prví žiadatelia dostanú finančné prostriedky na svoje bankové účty v mesiaci máj.
Po kontrole úplnosti žiadosti a jej príloh bude žiadateľovi elektronicky cez informačný systém ISDS zaslaný akceptačný protokol s uvedením výšky jeho dotácie. Po podpise akceptačného formuláru zo strany žiadateľa a jeho doručení na ministerstvo v listinnej alebo elektronickej podobe, bude dotácia vyplatená na bankový účet žiadateľa.

Po kontrole úplnosti žiadosti a jej príloh bude žiadateľovi elektronicky cez informačný systém ISDS zaslaný akceptačný protokol s uvedením výšky dotácie. Po jeho podpise zo strany žiadateľa a doručení na ministerstvo v listinnej alebo elektronickej podobe bude dotácia vyplatená na žiadateľov účet.

Kde nájdem pokyny k vyplneniu žiadosti?
Pokyny k vyplneniu žiadosti nájdete v sekcii vyššie „Ako postupovať pri podávaní žiadosti“.

Kde nájdem registračné číslo, pod ktorým som zaevidovaný/á v evidencii profesionálnych umelcov alebo iných profesionálov v kultúre?
Ak ste si podali žiadosť o evidenciu vo Fonde na podporu umenia, pri jej schválení Vám bol zaslaný e-mail, ktorý obsahuje aj registračné číslo. Ak tento e-mail neviete nájsť alebo Vám nebol doručený (resp. bol doručený do SPAMu), prihláste sa do svojho konta vo Fonde na podporu umenia, kde je tiež možné registračné číslo nájsť v časti Údaje o žiadateľovi – číslo zápisu v evidencii profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre. Presný postup nájdete aj vo videonávode FPU.

Za kalendárny rok 2019 som podal daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu B, ale za kalendárny rok 2020 som ho nepodal, lebo moje zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2.207,10 eur. Ako mám postupovať, aby som preukázal splnenie podmienok na poskytnutie dotácie?
V takomto prípade je potrebné podať daňové priznanie typu B za rok 2020 dobrovoľne, nakoľko lehota na podanie daňového priznania do 31.3.2021 sa v tomto prípade neaplikuje. Následne vyplníte podľa údajov z daňových priznaní za rok 2019 a 2020 dotačnú kalkulačku, čím sa overí splnenie aj ostatných podmienok poskytnutia dotácie (napr. minimálny príjem za rok 2019, výška zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne). Vyplnenú a žiadateľom podpísanú dotačnú kalkulačku doručíte v listinnej alebo elektronickej podobe spoločne s vyplneným formulárom žiadosti na ministerstvo.

V čestnom vyhlásení sa vyžaduje od žiadateľa vyhlásenie, či patrí/nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. V prípade, ak patrí, má uviesť zoznam podnikov patriacich do takejto skupiny. Čo to znamená?
Tzv. jediný podnik je pojem z práva Európskej únie v oblasti štátnej pomoci. Znamená to, že ak by jedna fyzická osoba mala prepojenie s inými obchodnými spoločnosťami napr. ako akcionár alebo spoločník, tak poskytnutá pomoc zo strany štátu sa bude posudzovať voči všetkým prepojeným subjektom kumulatívne, teda dokopy môžu získať všetky prepojené subjekty z minimálnej pomoci max. 200-tis. eur (nie za každý jeden podnik), aj keď sa formálne jedná o tri právne odlišné subjekty (každé so svojim IČO, ale rovnakým majiteľom).

V čestnom vyhlásení sa od žiadateľa vyžaduje uviesť poskytnutie minimálnej pomoci u iného poskytovateľa. Čo sa potrebné uviesť?
Potrebné je uviesť všetky dotácie za posledné 3 fiškálne roky čerpané v režime minimálnej pomoci. Príspevky Prvá pomoc (+/++) nie je potrebné uvádzať, pretože neboli poskytované ako minimálna pomoc. Štipendium Fondu na podporu umenia v rámci Mimoriadnej výzvy č. 2/2020 nebolo poskytované ako minimálna pomoc a preto ho netreba rovnako uvádzať. Je potrebné uviesť iné dotácie prijaté v režime minimálnej pomoci.
Na portáli https://semp.kti2dc.sk/ si môžete overiť výšku prijatej minimálnej pomoci po zadaní Vášho IČO resp. DIČ (ak nemáte IČO pridelené).

Prikladajú sa kópie daňových priznaní za roky 2019 a 2020 k žiadosti?
Nie, k žiadosti sa prikladá iba vyplnená a žiadateľom podpísaná dotačná kalkulačka. Kópiu daňových priznaní je potrebné mať v prípade kontroly k dispozícii, nakoľko si ministerstvo môže vyžiadať od žiadateľa doplňujúce informácie.

Čo sa stane, ak do žiadosti a jej príloh úmyselne vyplním nepravdivé údaje? Hrozia mi nejaké sankcie?
Dôrazne neodporúčame manipulovať s údajmi v žiadosti alebo v dotačnej kalkulačke, aby ste získali dotáciu.V prípade, ak bude mať ministerstvo podozrenie na protiprávne konanie žiadateľa, budeme postupovať v zmysle platných právnych predpisov. Dotácie poskytujeme z verejných zdrojov a sme povinní zabrániť ich zneužívaniu. Žiadateľ sa vystavuje riziku naplnenia skutkovej podstaty trestného činu subvenčného podvodu (§ 225 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon) a porušeniu § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Môžem požiadať o dotáciu, ak som čerpal/čerpám príspevky z opatrení Prvá pomoc/Prvá pomoc +/Prvá pomoc ++ prostredníctvom miestne príslušných Úradov práce, sociálnej vecí a rodiny?
Áno.

Môžem požiadať o dotáciu, ak som čerpal dotáciu na nájomné z Ministerstva hospodárstva?
Áno.

Môžem požiadať o dotáciu, ak som dostal dotáciu z výzvy na podporu cestovného ruchu od Ministerstva dopravy a výstavby?
Nie, je vylúčené žiadať o dotáciu pre profesionálov pôsobiacich v kultúre, ak ste získali dotáciu na podporu cestovného ruchu z výzvy ministerstva dopravy.

Môžem sa uchádzať o dotáciu, ak som získal podporu/štipendium z Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín alebo grantov zo samosprávy?
Áno.

Ministerstvo komunikuje so žiadateľmi výhradne elektronicky cez špeciálnu adresu elektronickej pošty:profesionali@culture.gov.sk. Na túto mailovú adresu sa môže žiadateľ obrátiť, ak má problém s vyplnením formuláru dotačnej kalkulačky alebo formuláru žiadosti. S cieľom zabezpečiť spracovanie žiadostí v primeranej časovej lehote, nebude ministerstvo poskytovať čiastkové informácie o posúdení žiadosti o dotáciu. Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade zasielania mailov na iné mailové adresy ministerstva mu nebude odpovedané resp. jeho správa môže byť presunutá do SPAMu – je preto potrebné komunikovať výhradne na mailovú adresu profesionali@culture.gov.sk.

Kto pracoval na tvorbe pravidiel čerpania dotácie:

Korona tím ministerstva kultúry v spolupráci so zástupkyňou a zástupcami profesionálov z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu:

Tibor Krištof – zástupca technických profesionálov

Veronika Gabčíková – Klub nezávislých divadiel

Miro Tásler, Andrej Werner a Tomáš Pořízek – Hudobná únia Slovenska

Iniciatíva Stojíme pri kultúre