1. Kde nájdem výzvu?

 • Výzvu k programu 1 Obnovme si svoj dom nájdete na tomto odkaze: VÝZVA

 

2. Kde nájdem Informáciu pre žiadateľov?

 • Informácie pre žiadateľov na rok 2023 sú súčasťou výzvy pre jednotlivé podprogramy

 

3. Čo je ISDS?

 • ISDS je dotačný informačný systém ministerstva kultúry. Elektronická registrácia do ISDS (vytvorenie profilu) je povinná pre každého žiadateľa o dotáciu, nakoľko údaje  z profilu systém dopĺňa do žiadosti o dotáciu. ISDS je dostupný na: https://ds.culture.gov.sk. Registráciou si žiadateľ vytvorí svoj profil/konto v ISDS. Cez tento profil/konto následne vypĺňa žiadateľ formulár žiadosti o dotáciu v  dotačnom podprograme 1.1 obnovme si svoj dom

 

4. Môžem si formulár z ISDS vytlačiť a vypísať ho ručne?

 • NIE! elektronickú registráciu je nutné vyplniť elektronicky, až keď je formulár „úplný/validný“ potom je možné ho vytlačiť, podpísať a poslať fyzicky na MK SR

 

5. Ako sa mám zaregistrovať do ISDS?

 

6. Nechodí mi potvrdzujúci e-mail?

 • Po registrácii Vám na Vami zaregistrovanú emailovú adresu bude doručený potvrdzovací email s kontrolným odkazom (linkom). Na tento odkaz je potrebné kliknúť a následne sa prihlásiť.
 • Potvrdzovací email by Vám mal prísť v priebehu pár minút (10 – 20 min).
 • Je možné, že Váš emailový klient tento email vyhodnotil ako nevhodný a preto Vám odporúčame si skontrolovať aj záložku SPAM či Nevyžiadaná pošta.
 • Odporúčame internetové prehliadače Google Chrome, Mozilla Firefox.

 

7. Ako mám správne vyplniť údaje?

 • žiadateľ do žiadosti uvedie pravdivé a presné údaje : názov, sídlo, mesto, PSČ, IBAN, IČO/dátum narodenia……. (uviesť názov tak, ako je uvedený v Registri právnických osôb, názov neskracovať, ani nič k nemu nepridávať, systémy potom nemôžu a nevedia overiť Vašu spoločnosť/cirkev)
 • Právna forma žiadateľa: vyberie sa z možností po rozkliknutí riadka (napr. obec, VUC, právnická osoba, občianske združenie, cirkevná organizácia, fyzická osoba….)
 • Štatutárny orgán znamená, kto konkrétne spoločnosť/firmu/obec/cirkev, zastupuje – uvedie sa meno a priezvisko, titul
 • Kontaktná osoba: uvedie sa meno osoby, ktorá bude v prípade otázok komunikovať s pracovníkom ministerstva, môže to byť aj štatutár alebo iná osoba
 • Kontaktná osoba – telefón: uvedie sa telefónne číslo kontaktnej osoby, ktoré je existujúce a funkčné
 • Kontaktná osoba – e-mail: uvedie sa správna e-mailová adresa, ktorá sa používa a je aktívna, toto je veľmi dôležitý údaj, e-mail slúži na komunikáciu medzi žiadateľom a ministerstvom: posiela sa naň výzva na doplnenie žiadosti, Akceptačný formulár, Návrh zmluvy… a iné
 • V prípade zmeny týchto údajov počas roka, žiadateľ nahlási zmeny ministerstvu

 

8. Čo musí obsahovať „Názov projektu“?

 • Žiadateľ musí uviesť v názve žiadosti: číslo ÚZPF, lokalitu, druh pamiatky, adresu pamiatky a aj etapu prác – PRÍKLADKošice, dom meštiansky, Hlavná ul. č. 5, č. UZPF xxx/1,  Obnova fasády, 2. etapa (stavebná, reštaurátorská obnova)……..

 

9. Čo je to RPO?

 • RPO je register právnických osôb a spravuje ho Štatistický úrad SR, zápis v RPO musí korešpondovať s údajmi, uvedenými v žiadosti o dotáciu (meno/názov, adresa, IČO, štatutárny zástupca/štatutárni zástupcovia. Žiadateľ musí byť zapísaný v RPO!

 

10. Aké potvrdenia mám predložiť, ak som FO, PO, cirkev…..

 • fyzická osoba – jednotlivec predkladá: kópia dokladu o vedení účtu v banke v tvare IBAN, stanovisko obce
 • fyzická osoba – živnostník predkladá: potvrdenie inšpektorátu práce, originál, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,  kópia dokladu o vedení účtu v banke v tvare IBAN, stanovisko obce
 • právnická osoba predkladá: potvrdenie inšpektorátu práce, originál, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,  kópia dokladu o vedení účtu v banke v tvare IBAN, stanovisko obce
 • VÚC, obec predkladá: potvrdenie inšpektorátu práce, originál, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, kópia dokladu o vedení účtu v banke v tvare IBAN, stanovisko obce (aj keď je žiadateľ obec!)
 • cirkev, náboženská spoločnosť predkladá: potvrdenie inšpektorátu práce, originál, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, kópia dokladu o vedení účtu v banke v tvare IBAN, stanovisko obce
 • vysoká škola predkladá: kópia zákona, ktorým bola VŠ zriadená, menovací dekrét štatutárneho zástupcu, potvrdenie inšpektorátu práce, originál, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,  kópia dokladu o vedení účtu v banke v tvare IBAN, stanovisko obce
 • občianske združenie predkladá: kópia stanov potvrdených MV SR, potvrdenie inšpektorátu práce, originál, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,  kópia dokladu o vedení účtu v banke v tvare IBAN, stanovisko obce
 • nezisková organizácia predkladá: potvrdenie inšpektorátu práce, originál, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,  kópia dokladu o vedení účtu v banke v tvare IBAN, stanovisko obce

 

11. Ak príde potvrdenie do elektronickej schránky, ako mám postupovať?

 • V prípade, ak potvrdenie príde do elektronickej schránky, tzn. bez podpisu perom a pečiatky inštitúcie, ale so zaručeným elektronickým podpisom, tak postup je nasledovný: vo Vašej elektronickej schránke sa „myškou“ postavím na daný chlievik, kde je to potvrdenie, nahrám si to na USB kľúčik, s kľúčikom idem na poštu, kde pracovníčka pošty si kľúčik zoberie, potvrdenie si vytlačí a urobí k nemu overovaciu doložku, zviaže to, podpíše a opečiatkuje. To je zaručená konverzia do listinnej podoby. Takto skonvertované potvrdenie priložím k žiadosti.

 

12. Ak príde potvrdenie v papierovej podobe, ale žiadosť chcem podávať elektronicky cez www.slovensko.sk ako mám postupovať?

 • Originál dokumentu je nutné notársky overiť, a takto notársky overené všetky strany je potrebné vložiť do portálu www.slovensko.sk ako súčasť elektronicky podávanej žiadosti

 

13. Ako mám podať žiadosť?

 • Na to, aby sa Vám objavilo zelené tlačidlo „podať žiadost“ je potrebné odkliknúť všetky položky v „Kontrolnom liste“ – treba odkliknúť ÁNO aj na tie, ktoré nemáte povinné t.j. nemáte fyzicky potrebné potvrdenia. Systém je nateraz takto nastavený, spracovanie Vašej žiadosti napriek odkliknutiu ostatných položiek v kontrolnom liste bude bezproblémové. Po odkliknutí spomenutých položiek v kontrolnom liste sa Vám objaví zelené tlačidlo „podať žiadosť“ a taktiež možnosť vytlačit pdf súbor Vašej žiadosti.
 • Stanovisko obce predkladá každý žiadateľ, pre zobrazenie zeleného tlačidla „podať žiadosť“ je povinné toto Stanovisko v elektronickom formulári v časti „prílohy“ pripojiť
 • Pdf formulár sa Vám stiahol v prípade použitia spomenutých internetových prehliadačoch do Vášho počítača
 • V prípade Google Chrome, prosím, hľadajte záložku „Stiahnuté“, ktorú nájdete v pravom hornom rohu je ikona troch bodiek, ktorú treba rozkliknúť a vybrať možnosť „Stiahnuté“ – v tomto priečinku uvidíte Váš pdf súbor.
 • V prípade Mozilla Firefox, nájdete Vás pdf súbor v pravom hornom rohu je ikona šípky smerujúcej dole, ktorú treba rozkliknúť – v tomto zozname uvidíte Váš pdf súbor.

 

14. Môžem zaslať koncept žiadosti?

 • NIE! Aktuálny pdf formulár, ktorý máte vygenerovaný je len „koncept“ a ten sa nedá upravovať, ani tlačiť.
 • Je potrebné žiadosť najskôr podať, t.j. treba odkliknúť zelené tlačidlo „podať žiadosť“, ktoré sa Vám objaví po odkliknutí všetkých polí v sekcii „Kontrolný list“.

 

15. Čo je to stanovisko obce?

 • Stanovisko obce je súčasťou elektronickej žiadosti a hovorí o tom, či príslušná obec, v ktorej sa daná NKP nachádza, podporí/nepodporí daný projekt. Stanovisko obce môže byť prílohou aj na hlavičkovom papieri obce, kde sa uvedie, či obec poskytne/neposkytne financie na konkrétnu obnovu  (ak napr. neposkytne, tak napíše, že neposkytne z nedostatku finančných prostriedkov – dátum,  pečiatka a podpis starostu/primátora)

 

16. Čo je to KPÚ?

 • KPÚ je krajský pamiatkový úrad. Žiadateľ predkladá celé znenie rozhodnutia/stanoviska KPÚ aj do elektronickej žiadosti, aj papierovo, aby bolo zrejmé, či na nákladové položky, ktoré si žiadateľ uvedie v rozpočte sú v súlade s rozhodnutím/stanoviskom KPÚ. Žiadateľ prikladá aj – Potvrdenie platnosti rozhodnutia na rok 2022 k zámeru na obnovu (a to v prípade, ak bolo vydané rozhodnutie/záväzné stanovisko KPU napr. v roku  2019)

 

17. Je potrebné doložiť rozpočet stavebných prác?

 • Žiadateľ prikladá rozpočet stavebných prác, ak sa stavebné práce týkajú projektu. Odborná komisia veľmi podrobne kontroluje doteraz realizované práce na konkrétnej NKP(etapy obnovy pamiatky podľa FOTO), ale aj rozsah prác ďalšej etapy obnovy pamiatky.  Preto stavebný rozpočet je potrebné predložiť  ako: podrobný položkovitý rozpočet vypracovaný napr. autorizovaným stavebným inžinierom, resp. rozpočtárom  (môže byť aj prílohou – naskenovať ako rozhodnutie KPU  za rozpočtom , ktorý je súčasťou formuláru pre elektronickú registráciu žiadosti, kde v bode 3 formuláru žiadateľ vypisuje jednotlivé položky rozpočtu. Členovia odbornej komisie si študujú predložené žiadosti veľmi podrobne, hlavne rozpočty, ktoré sú plánované na realizáciu stavebných prác v danom roku.

 

18. Ako mám nahrať fotografie do systému ISDS?

 • povolené formáty nahrávaných príloh fotodokumentácie sú JPG a PNG
 • čo sa týka otočenia fotografie, je potrebne si ju otvoriť pred nahratím do systému, kliknúť pravým tlačidlom a vybrať  „otočiť doprava“  kým fotografia nebude v požadovanej polohe, potom uložiť a nahrať do IS DS

 

19. Môže byť potvrdenie o vedení účtu – IBAN aj z minulého roka?

 • Ak žiadateľ nemá zmenu v čísle účtu, môže byť potvrdenie aj so starším dátumom. Podstatné je, aby na potvrdení boli uvedené správne údaje žiadateľa, ktoré budú korešpondovať s údajmi, uvedenými v žiadosti o dotáciu.

 

20. Môžem dostať dotáciu na vydanie knihy?

 • Na vydanie publikácií alebo monografií zameraných na historický objekt, archeologické nálezisko, alebo históriu obce, kraja, či významnej osobnosti  je určený podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

 

21. Koľko žiadostí môžem podať?

 • Žiadosť o dotáciu je možné podať na jednu národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je zaevidovaná pod jedným číslom ÚZPF – ústredný zoznam pamiatkového fondu prideleného z Krajského pamiatkového úradu. Súčasťou žiadosti musí byť  platné stanovisko z Krajského pamiatkového úradu o konkrétnej národnej kultúrnej pamiatke. Platnosť uvedeného stanoviska je 2 roky. Po tomto termíne je  možné doložiť  aktualizáciu pôvodného stanoviska, ktorú vydá Krajský pamiatkový úrad. Nákladové položky, ktoré si zadá žiadateľ v rozpočte elektronickej registrácie musia súhlasiť s položkami v stanovisku Krajského pamiatkového úradu.
 • V prípade podprogramu 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave je možné skombinovať žiadosť na jednu národnú kultúrnu pamiatku s podprogramom 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu, ak sa jedná o rekonštrukciu hradu a zároveň je zámer vydať knižnú publikáciu o uvedenom rekonštruovanom hrade

 

22. Čo ak nestihnem do termínu podať žiadosť?

 • Termín podania žiadosti- elektronicky v dotačnom systéme a zároveň zaslania žiadostí poštou na MK SR alebo zaručeným elektronickým podaním prostredníctvom slovensko.sk je 13.12.2022. Dôležitý je dátum na pečiatke z pošty alebo dátum podania žiadosti cez www.slovensko.sk –  ten musí byť dodržaný – max. do 13.12.2022.  Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú vybavené. Podľa zákona o poskytnutí dotácií č. 299/2020 Z.z. bude žiadateľ v prípade chýbajúcich podkladov alebo iných nedostatkov vyzvaný mailom o doplnenie podkladov alebo odstránenie nedostatkov v lehote do 15 dní od vyzvania.

 

23. Je možné požiadať o dotáciu, ak nie je žiadateľ vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky?

 • Dotáciu žiada vlastník národnej kultúrnej pamiatky, dokladá list vlastníctva. V prípade vlastníkov – manželov je potrebné splnomocnenie od manžela/manželky žiadateľa overené notárom. V prípade žiadateľa, ktorý nie je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky je potrebná nájomná zmluva s vlastníkom pamiatky alebo zmluva o správe pamiatky.

 

24. Je možné požiadať o dotáciu pre bytový dom, ak je národná kultúrna pamiatka?

 • Áno, žiadateľom o dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je bytovým domom, môžu byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá vykonáva správu bytového domu podľa osobitného predpisu. Pri žiadosti je potrebné  predložiť kópiu zápisnice zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo kópiu hlasovacej listiny a výsledku písomného hlasovania vlastníkov v bytovom dome, ktorý je kultúrnou pamiatkou, z ktorých vyplýva, že vlastníci rozhodli o tom, že požiadajú o dotáciu na obnovu. Potrebné sú splnomocnenia vlastníkov bytov – notársky overené, že splnomocňujú správcu bytového domu na podanie žiadosti o dotáciu.

 

25. Môže sa požiadať o dotáciu na rekonštrukciu parku v obci?

 • Áno, ak je park historický, príp. je súčasťou okolia historickej stavby – kaštieľa, hradu, príp. inej torzálnej architektúry a má pridelené číslo ÚZPF (Ústredný zoznam pamiatkového fondu) a stanovisko Krajského pamiatkového fondu ohľadom rekonštrukcie.  Na rekonštrukciu takýchto parkov je zameraný podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave.

 

26. Ako spravím vyúčtovanie dotácie?

 • Prijímateľ vykoná vyúčtovanie dotácie predložením vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania ako celok rozdelený do dvoch samostatne zviazaných častí
 • Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie budú akceptované, iba ak budú čitateľné, úplné a potvrdené podpisom štatutára.

 

27. Čo tvorí finančné vyúčtovanie?

 • Finančné vyúčtovanie tvorí vyplnenie tabuliek, ktoré sú uvedené v prílohe zmluvy o poskytnutí dotácie a priložením potrebných dokladov:

– tabuľka č.1 – dotácia, kde zúčtuje len tie nákladové položky, ktoré sú uvedené v zmluve  čl.2 ods.3, nie tie, ktoré si dal do rozpočtu, obsahuje kópie  účtovných  dokladov, ktoré sú podrobne rozpísane v čl.3 ods.5 predmetnej zmluvy a je potrebné sa nimi riadiť. Samotné účtovné doklady podliehajú zákonu č.431/2002 § 10, kde je uvedené, ako správne vyplňovať účtovné doklady, napr. výdavkový pokladničný doklad musia mať slovné a číselné označenie, meno príjemcu, sumu v eurách, dátum vyhodnotenia účtovného dokladu, podpisy osôb a pod.

– do tabuľky č.2 – spolufinancovanie si môže uviesť prijímateľ aj tie nákladové položky, ktoré si uviedol v rozpočte a súvisia s projektom

 • K finančnému vyúčtovaniu je potrebné (okrem ďalším dokladov uvedených v  zmluve) ešte doložiť doklady, na ktoré veľmi  často príjemca dotácie zabúda a to:
 • Kópie faktúr súvisiacich s vyúčtovaním
 • Výpis z bankového účtu alebo výdavkový pokladničný doklad, prípadne blok z registračnej pokladne
 • Preberací protokol alebo dodací list alebo súpis prác
 • Zmluva o dielo alebo objednávka
 • Čestné prehlásenie o výnosoch čl.2 ods. 5 a 6 predmetnej zmluvy (tlačivo nie je predpísané)
 • Čestné prehlásenie o odpočte DPH čl.3 ods.6 predmetnej zmluvy (tlačivo nie je predpísané)
 • Verejné obstarávanie (prieskum trhu) v zmysle čl.2 ods.14 a čl.3 ods.6 sa predkladá na všetky nákladové položky, okrem honorárov, cestovného a nájom priestorov.

 

 • Avízo o vrátení nevyčerpanej dotácie alebo jej časti (čl.2 ods.12 predmetnej zmluvy) vráti na účty: výdavkový účet, ak vracia nevyčerpanú dotáciu za rok 2023, depozitný účet, ak vracia nevyčerpanú dotáciu  za rok 2024  a výnosy, ak vzniknú, tak na príjmový účet (čísla účtov sú uvedené v zmluve)
 • Dôležité je si pozrieť ešte pred vyplnením tabuliek č.1 a 2 webovú stránku Ministerstva kultúry a časť  „Informácie pre žiadateľa“, kde sú uvedené veľmi dôležité údaje o akceptovaných  a neakceptovaných nákladových  položkách aby sa žiadateľ vyhol najčastejším chybám, ako sú napr. v časti „honoráre“,  po  b)  osobné náklady, kde okrem  príkazných zmlúv resp. zmlúv o dielo je možné použiť aj dohody, ale pri nich žiadatelia robia časté chyby a to tie, že si nevšimnú poznámku, že z dohôd o vykonaní práce  nebude ministerstvo akceptovať odvody do poisťovní, tie si môže uplatniť v  tabuľke č.2 – spolufinancovanie.

 

28. Čo tvorí vecné vyúčtovanie?

 • Fotodokumentácia
 • Stanovisko krajského pamiatkového úradu
 • Písomná správa o realizácii podporeného projektu
 • a iné (špecifikované v zmluve o poskytnutí dotácie)

 

29. Dokedy musím zaslať vyúčtovanie?

 • Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu do 31.12.2023 (čl.2 ods.4 predmetnej zmluvy). Finančné vyúčtovanie musí prijímateľ zaslať najneskôr do 20.1.2024 (č.3 ods.1 predmetnej zmluvy), v prípade nedodržania tohto termínu, musí znášať penále (čl.5 ods.2 predmetnej zmluvy). Taktiež sú penále za porušenie finančnej disciplíny čl.5 ods.1 predmetnej zmluvy a to za omeškané platby po 31.12.2023. Penále sa vzťahuje aj za nepredloženie dokumentácie k verejnému obstarávaniu (prieskumu trhu) čl.5 ods.3 predmetnej zmluvy, a to vrátením celej dotácie.

 

30. Čo ak potrebujem zmeniť údaje?

 • Prijímateľ dotácie je povinný oznámiť každú zmenu, ktorá je uvedená v zmluve čl.7 ods.3 z dôvodu rýchlej komunikácie a to zmena mobilov, emailov, trvalé bydliska, adresy, aby nedochádzalo v priebehu roka z týchto dôvodov k nedorozumeniam a rýchleho spojenia s vami, ak je potrebné doložiť doklady k finančnému vyúčtovaniu.

 

31. Môže žiadať o dotáciu správca NKP vo vlastníctve Slovenskej republiky?

 • Pri podávaní žiadosti o dotáciu, ak je žiadateľ správcom majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, platí, že táto právnická osoba nemôže podať žiadosť v programe Obnov si svoj dom.

Posledná aktualizácia: 29. marca 2023 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať