Regulácia č. 6: Vymedzenie zamestnaneckého diela v autorskom zákone

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 17. apríla 2024 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.

Obdobie vykonania ex post hodnotenia (kalendárny polrok): I. 2024

Gestor právneho predpisu:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu:  Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Stručný opis regulácie č. 6 (11): Vymedzenie zamestnaneckého diela.

Špecifikácia:

 • Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5446
  Regulácia nebola súčasťou posudzovania vplyvu pri novelizácii zákona v r. 2021, pretože jej znenie ostalo nezmenené oproti pôvodnému zneniu zákona z r. 2015.
 • Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: V čase zavedenia regulácie v roku 2015 nebol ešte portál slov-lex spustený.
 • Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: 1496

Číslo regulácie: 6 (11)

Lokalizácia:   § 90 ods. 1 Autorského zákona

Dôvod zaradenia regulácie: Jednotná metodika 10.3 d); t.j. na základe podnetu z podnikateľského prostredia

Znenie podnetu z podnikateľského prostredia:  Autorský zákon predpokladá, že zamestnanecké dielo môže byť vytvorené aj z obdobného pracovného vzťahu ako je klasický pracovnoprávny vzťah. Je potrebné rozanalyzovať, ktoré pracovné vzťahy by sem mohli patriť, napríklad dohody, reflektujúc na flexibilitu pracovného trhu.

Termín ukončenia konzultácií: do 15. mája 2024

Predbežný postoj gestora: V súčasnosti § 223 ods. 5 Zákonníka práce určuje, že dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Z toho jasne vyplýva, že zamestnanecké dielo môže vzniknúť len z pracovného pomeru, avšak nie z každého pracovnoprávneho vzťahu. To je v úplnom súlade s konceptom zamestnaneckého diela (§ 90 Autorského zákona). Zmena tejto dlhoročnej úpravy by predstavovala nesystémový zásah do režimu tvorby podľa § 90 Autorského zákona (režim zamestnaneckého diela), ako aj do celkovej zmluvnej praxe – tvorba na základe pracovnej zmluvy, tvorba v režime zmluvy na objednávku (§91) na základe zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka, a na to nadväzujúca licenčná prax.

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať formou dotazníka, ktorý je prílohou tohto oznámenia a je zverejnený na webovom sídle Ministerstva kultúry SR.

Vyplnený dotazník zašlite, prosím, na email: viktoria.depesova@culture.gov.sk

 

Kontaktná osoba gestora:

Mgr. Viktória Depešová, viktoria.depesova@culture.gov.sk tel.: +421 2 20 482 556

Dotazník MK SR Regulácia 6

 

Regulácia č. 7: Zníženie počtu povinných výtlačkov z pôvodného počtu 2 – 8 na počet 1 -5

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 17. apríla 2024 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.

Obdobie vykonania ex post hodnotenia (kalendárny polrok): I. 2024

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) v znení neskorších predpisov

Špecifikácia:                                                     

 • Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/195
 • Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: LP/2021/682
 • Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: PT 898

Ex post hodnotenie:

☒ regulácie/regulácií jedného právneho predpisu

☐ navzájom súvisiacich regulácií vo viacerých právnych predpisoch

Číslo regulácie: 7

Lokalizácia: Príloha

Dôvod zaradenia regulácie: JM 10.3 a)

Stručný opis regulácie č. 7: Zníženie počtu povinných výtlačkov z pôvodného počtu 2 – 8 na počet 1 -5

Termín ukončenia verejných konzultácií: 15. mája 2024

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať formou vyplnenia dotazníka, ktorý je prílohou tohto oznámenia. Vyplnený dotazník zašlite na emailové adresy: frederika.antalova@culture.gov.skviktoria.depesova@culture.gov.sk a expost@mhsr.sk.

Predbežné hodnotenie návrhu gestorom:

Proces odovzdávania povinných deponátov upravený v zákone č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov predstavoval v minulosti významnú a neoddeliteľnú súčasť vytvárania a udržiavania kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Mechanizmus odovzdávania povinných výtlačkov periodických publikácií, neperiodických publikácií a povinných rozmnoženín slovenských audiovizuálnych diel určeným právnickým osobám, ktoré boli určené na archivačné, dokumentačné a výskumné účely, bolo však vzhľadom na neustály technologický a spoločenský vývoj potrebné aktualizovať a prispôsobiť novým požiadavkám. V prípade nevykonania úprav by právna úprava v oblasti odovzdávania deponátov publikácií zostala zastaranou a nereflektovala by súčasné požiadavky, najmä úpravu počtu subjektov, ktorým sa odovzdávajú povinné deponáty, a to za účelom zníženia administratívnej záťaže vydavateľov.

Zákon o publikáciách upravuje povinnosti vydavateľov periodických publikácií, vydavateľov neperiodických publikácií a prevádzkovateľov spravodajských webových portálov za účelom budovania konzervačného fondu a digitálneho depozitného fondu.

 

Oproti pôvodnej právnej úprave zákon o publikáciách znižuje počet depozitárov, ktorým sa majú odovzdávať deponáty publikácie. Medzi depozitárov patrí v súčasnosti predovšetkým Univerzitná knižnica v Bratislave a Slovenská národná knižnica, ktorým sa odovzdávajú deponáty všetkých druhov periodických publikácií a neperiodických publikácií tak v tlačenej ako aj elektronickej podobe. Vedecké a odborné publikácie v tlačenej podobe sa navyše odovzdávajú do fondov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Periodická tlač v Braillovom písme, neperiodická publikácia v Braillovom písme v tlačenej podobe, ako aj neperiodická publikácia v podobe audioknihy sú odovzdávané Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Cieľom zmeny počtu povinných výtlačkov (deponátov) z pôvodného počtu 2 – 8 na počet 1 – 5 bolo znížiť záťaž vydavateľov a zefektívniť proces budovania konzervačného fondu. Zároveň sa tak Slovenská republika priblížila štandardu krajín Európskej únie, kde sa počet povinne odovzdávaných exemplárov publikácií pohybuje od jedna do päť.

Predmetná regulácia znižuje náklady na podnikateľské prostredie. Vydavatelia znížením počtu odovzdaných deponátov ušetria na cene tovaru, na administratívnych nákladoch, ako aj na poštovnom. Z vyššie uvedených dôvodov gestor považuje predmetnú legislatívnu úpravu za primeranú a opodstatnenú.

Kontaktná osoba:

Frederika Antalová

frederika.antalova@culture.gov.sk, tel.: +421 2/204 82 237

 

Dotazník MK SR_Regulácia 7

 

 

Regulácia č. 8: Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 17. apríla 2024 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.

Obdobie vykonania ex post hodnotenia (kalendárny polrok): I. 2024

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) v znení neskorších predpisov

Špecifikácia:                                                     

 • Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/195
 • Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: LP/2021/682
 • Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: PT 898

Ex post hodnotenie:

☒ regulácie/regulácií jedného právneho predpisu

☐ navzájom súvisiacich regulácií vo viacerých právnych predpisoch

Číslo regulácie: 8

Lokalizácia: § 12

Dôvod zaradenia regulácie: JM 10.3 a)

Stručný opis regulácie č. 8: Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora

Termín ukončenia verejných konzultácií: 15. mája 2024

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať formou vyplnenia dotazníka, ktorý je prílohou tohto oznámenia. Vyplnený dotazník zašlite na emailové adresy: frederika.antalova@culture.gov.skviktoria.depesova@culture.gov.sk a expost@mhsr.sk.

Predbežné hodnotenie návrhu gestorom:

Povinnosť vydavateľa periodickej publikácie a prevádzkovateľa spravodajského webového portálu pred začatím vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, ako aj povinnosť pretrvávania zápisu v registri partnerov verejného sektora počas vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie, boli zavedené s cieľom zabezpečiť pluralitu mediálnych obsahov a zvýšiť transparentnosť pri zverejňovaní vlastníckych vzťahov. Ak táto povinnosť nie je zo strany povinného subjektu splnená, Ministerstvo kultúry SR, ako orgán dohľadu podľa predmetného zákona,  vykoná z vlastného podnetu výmaz zo zoznamu periodickej tlače. Transparentnosť informácií týkajúcich sa vlastníckych vzťahov v médiách, ktorých neopomenuteľnou  súčasťou sú aj publikácie, je v dnešnej dobe kľúčová a k jej zvyšovaniu nabádajú viaceré európske aj medzinárodné akty.

Vzhľadom na skutočnosť, že vydávanie alebo sprístupňovanie vedeckých periodických publikácií a komunitných periodík vo väčšine prípadov nemá primárne hospodársku povahu a jeho hlavným cieľom nie je dosahovanie zisku, zákon stanovuje výnimku pre vydavateľov periodických publikácií a prevádzkovateľov spravodajských webových portálov, ktorí vydávajú alebo sprístupňujú uvedené druhy periodickej publikácie, a títo sú od povinnosti zapísať sa do registra partnerov verejného sektora oslobodení. Z uvedeného vyplýva, že náklady v súvislosti so zabezpečením povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora nevznikajú neziskovým subjektom, pre ktorých by takéto náklady boli byť finančne náročné, a preto predmetnú legislatívnu úpravu považujeme za primeranú a opodstatnenú.

Kontaktná osoba:

Frederika Antalová

frederika.antalova@culture.gov.sk, tel.: +421 2/204 82 237

 

Dotazník MK SR_Regulácia 8

 

Regulácia č. 9: Povinnosť zverejňovať zoznam investorov, darcov

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 17. apríla 2024 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.

Obdobie vykonania ex post hodnotenia (kalendárny polrok): I. 2024

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Zákon č.  265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) v znení neskorších predpisov

Špecifikácia:                                                     

 • Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/195
 • Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: LP/2021/682
 • Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: PT 898

Ex post hodnotenie:

☒ regulácie/regulácií jedného právneho predpisu

☐ navzájom súvisiacich regulácií vo viacerých právnych predpisoch

Číslo regulácie: 9

Lokalizácia: § 11 ods. 3

Dôvod zaradenia regulácie: JM 10.3 a)

Stručný opis regulácie č. 9: Povinnosť zverejňovať zoznam investorov, darcov

Termín ukončenia verejných konzultácií: 15. mája 2024

Verejné ex post konzultácie je možné vykonať formou vyplnenia dotazníka, ktorý je prílohou tohto oznámenia. Vyplnený dotazník zašlite na emailové adresy: frederika.antalova@culture.gov.skviktoria.depesova@culture.gov.sk a expost@mhsr.sk.  

Predbežné hodnotenie návrhu gestorom:

Ustanovenie § 11 zákona o publikáciách predstavuje novú právnu úpravu súvisiacu so zabezpečením transparentnosti v oblasti financovania periodických publikácií a spravodajských webových portálov. Podľa neho sú vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu povinní za podmienok vymedzených v tomto zákone zverejniť zoznam investorov, darcov alebo iných osôb, ktorých finančné plnenie voči vydavateľovi periodickej tlače alebo prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu presiahlo v kalendárnom roku 2 000 eur. Povinnosť zverejňovať zoznam sa vzťahuje na vydavateľa periodickej publikácie a prevádzkovateľa spravodajského webového portálu aj v prípade, ak je hromadné financovanie uskutočňované prostredníctvom tretích osôb. Za hromadné financovanie v zmysle predmetného ustanovenia sa nepovažuje financovanie formou predplatného ani formou poplatku za poskytnutie služby. Uvedené platí totožne aj v prípade poskytnutia daru (peňažného alebo nepeňažného) alebo iného podobného plnenia bez primeraného protiplnenia, ktorého hodnota za rok presiahne 2 000 eur.

Predmetná právna úprava sa vzťahuje tak na právnické osoby, ako aj na podnikateľov či fyzické osoby nepodnikateľov, pričom fyzická osoba je povinná strpieť túto istú formu zásahu do súkromia, ktorý vyplýva z jej dobrovoľného vstupu do regulovanej sféry vydávania publikácií, resp. prevádzkovania spravodajských webových portálov. Ustanovenie posudzovaného odseku 3 neupravuje žiadne výnimky osôb, na ktorých dary alebo protiplnenia by sa predmetná povinnosť zverejňovania nevzťahovala. Gestor právneho predpisu má za to, že rovnosť povinností je základom pre zabezpečenie transparentnosti financovania mediálneho prostredia.

Vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu vedú o osobách podieľajúcich sa na hromadnom financovaní zoznam, ktorý zverejňujú do 31. marca za predchádzajúci rok na svojom webovom sídle.

Za účelom zvýšenia transparentnosti je Rada pre mediálne služby, ktorá je zároveň orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto ustanovenia povinná predmetné informácie zverejniť v registri v oblasti médií a audiovízie, a to od momentu, kedy bude tento register oficiálne spustený a sprístupnený verejnosti.

Posudzované ustanovenie odseku 3 sa rovnako ako v prípade povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora nevzťahuje na komunitné periodikum (s výnimkou komunitného periodika, ktorého príjmy z inzercie, vrátane príjmov z iných foriem propagácie, za hospodársky rok preukázateľne nepresahujú 5 % nákladov vydavateľa periodickej publikácie alebo prevádzkovateľa spravodajského webového portálu na verejné rozširovanie alebo sprístupňovanie komunitného periodika verejnosti, najviac však 10 000 eur).

Na základe uvedeného považujeme predmetnú reguláciu za primeranú a dostatočnú.

Kontaktná osoba:

Frederika Antalová

frederika.antalova@culture.gov.sk, tel.: +421 2/204 82 237

 

Dotazník MK SR_Regulácia 9

Posledná aktualizácia: 17. apríla 2024 / Michaela Rudyjová

Zdieľať