Kontrakty na rok 2021
uzatvorené medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Posledná aktualizácia: 2. februára 2022 / Michal Masár

Zdieľať