Plán činnosti  odboru kontroly a  inšpekcie MK SR na rok 2020

Kontrolná činnosť odboru kontroly a inšpekcie ministerstva bude zameraná na výkon finančnej kontroly na mieste – hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na ministerstve, príspevkových organizáciách ministerstva a použitia poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vo vybraných subjektoch.

Kontrolná činnosť bude zameraná aj na výkon štátneho odborného dohľadu, na plnenie úloh prijatých na základe bodu B. 4. uznesenia vlády SR č. 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu a na zabezpečenie úloh súvisiacich s vnútorným systémom vybavovania oznámení zamestnancov ministerstva, týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti.

 

  1. Finančné  kontroly na mieste – hospodárenie  s  prostriedkami  štátneho rozpočtu v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách

Subjekty kontroly:

a)    Pamiatkový úrad SR Bratislava

b)    Univerzitná knižnica Bratislava

c)    Štátny komorný orchester Žilina

d)    Štátna opera Banská Bystrica

e)    Slovenská filharmónia Bratislava

 

  1. Finančná kontrola na mieste – hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na financovanie činnosti cirkví a náboženských  spoločností

Subjekt kontroly:

a)  Rímskokatolícka cirkev Bratislava

 

  1. Kontrola plnenia úloh prijatých na základe bodu B. 4. uznesenia vlády SR č. 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu

Subjekty kontroly:

a)    Štátny komorný orchester Žilina

b)    Štátna opera Banská Bystrica

 

  1. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich  zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov na ministerstve a organizáciách v jeho pôsobnosti

Subjekty kontroly:

a)    vybrané organizácie ktoré zamestnávajú do 50 zamestnancov

b)    vybrané organizácie ktoré zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov

  1. Výkon štátneho odborného dohľadu – kontrola výkonu základných odborných činností

Subjekty kontroly:

a)    Slovenské národné múzeum (so zameraním kontroly na činnosti vykonávané organizačným útvarom Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine)

b)    Slovenská národná knižnica (so zameraním kontroly na činnosti vykonávané organizačným útvarom Literárne múzeum)

c)    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (so zameraním kontroly na činnosti vykonávané organizačným útvarom Múzeum Červený Kláštor)

d)    Galéria Jána Koniarka v Trnave

 

  1. Rezerva na výkon mimoriadnych kontrolných úloh na základe požiadavky  ministerky, štátnych tajomníkov, generálneho tajomníka služobného úradu, resp. iných oprávnených orgánov

 

Na úseku štátneho pamiatkového dohľadu bude činnosť pamiatkovej inšpekcie odboru kontroly a inšpekcie ministerstva zameraná na dodržiavanie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, v zmysle § 5  zákona.

 

1.    Dohľad nad stavom pamiatkových zón a konaním príslušných KPÚ na základe došlých podnetov fyzických osôb a právnických osôb

 

  1. Vecná kontrola použitia dotácií poskytnutých Ministerstvom kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom určených na podporu a realizáciu projektu obnovy torzálnej architektúry

Subjekty kontroly:

● 15 vybraných prijímateľov dotácie v rámci Slovenskej republiky

 

  1. Rezerva na výkon mimoriadnych úloh štátneho pamiatkového dohľadu na základe požiadavky ministerky, štátnych tajomníkovgenerálneho tajomníka služobného úradu, resp. iných oprávnených orgánov

 

OSTATNÉ  ÚLOHY:

 

a) Správa o vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní v roku 2019

b) Informácia  o  činnosti  odboru  kontroly  a inšpekcie  ministerstva  za  rok 2019

c) Plán činnosti odboru kontroly a inšpekcie ministerstva na rok 2021

d) Koordinačná a metodická činnosť a  priebežné  zabezpečovanie   vzdelávania

zamestnancov odboru kontroly a inšpekcie

e) Analýza  zamerania  výkonu kontroly  nad  dodržiavaním  ustanovení  právnych

predpisov  upravujúcich   podmienky  odbornej   správy  zbierkových predmetov

v múzeách a galériách

Posledná aktualizácia: 2. júna 2023 / MKSR Admin

Zdieľať