Vážení žiadatelia,

  • v zmysle zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri“) boli mimovládne organizácie povinné do 30. júna 2019 aktualizovať údaje o štatutárnom zástupcovi. Upozorňujeme Vás, že ako subjekt verejnej správy podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmieme poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona o registri.
  • potvrdenie inšpektorátu práce, konkurzného súdu alebo iné potvrdenia, ktoré chcete priložiť k žiadosti a boli Vám doručené do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk, musia byť zaručene konvertované do listinnej podoby a takto priložené k žiadosti o dotáciu. Zaručenú konverziu vykonáva orgán verejnej moci (obec, Slovenská pošta, a.s., notár).
  • žiadateľ, ktorého právnou formou je napr.: registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, Matica slovenská, škola alebo jeho IČO má viac ako 8 miestny kód, musí k žiadosti priložiť originály alebo overené kópie všetkých potvrdení (potvrdenie sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňového úradu, konkurzného súdu, inšpektorátu práce), doklad o právnej subjektivite a doklad o štatutárovi,
  • pred zadávaním údajov do elektronickej registrácie žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné pre účel štátnej/minimálnej pomoci vyplniť Dotazník. Dotazník po zadaní potrebných údajov vytlačte a priložte k žiadosti. Elektronickú verziu priložte k elektronickej registrácii.

Dovoľujeme si požiadať žiadateľov, aby pri zasielaní žiadosti o poskytnutie dotácie využívali prioritne zasielanie cez Slovenskú poštu, a .s.

V prípade otázok je potrebné využívať výlučne mailovú komunikáciu – jan.paprcka@culture.gov.sk

 

 

Ak žiadateľ vykonáva hospodársku činnosť, ministerstvo poskytne dotáciu prostredníctvom schémy štátnej pomoci v znení dodatku č. 1 alebo schémy minimálnej pomoci v znení dodatku č. 1 (podľa ustanovení zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)).

Nové schémy pomoci:

Posledná aktualizácia: 21. decembra 2021 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať