Európska únia | Európsne štrukturálne a investičné fondy | OP Integrovaná infraštruktúry 2014 – 2020 | Ministerstvo dopravy a výstavky Slovenskej republiky

 

Názov projektu: Manažment údajov Ministerstva kultúry SR
ITMS: NFP311070Z570
Prijímateľ: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
Výška poskytnutého NFP: 674 944,40 €
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Centrálny koordinačný orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Detail projektu: www.itms2014.sk

 

Stručný opis projektu

Projekt Manažment údajov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej aj ako „MÚMK“) je navrhnutý ako dopytový projekt na základe výzvy OPII-2018/7/3-DOP na predkladanie žiadosti na poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Manažment údajov inštitúcie verejnej správy, ktorá je zverejnená na http://informatizacia.sk/Aktuálne výzvy/26920s.

Základným zámerom projektu je zaviesť systematický Manažment údajov v rámci inštitúcie a podporiť tam princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre transformáciu fungovania inštitúcie na základe dát, zmenu jej biznis procesov a úpravu jej informačného prostredia a integráciou s Centrálnou informačnou platformou.

MÚMK vychádza zo strategických dokumentov SR pre oblasť informatizácie, predovšetkým NKIVS a strategickej priority Manažment údajov, ale aj strategickej priority Otvorené údaje.
Primárnym dôvodom realizácie projektu je, aby údaje, ktoré spravuje organizácia boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. Znamená to, že budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre používanie údajov, riadenie údajov a samotnú správu údajov.

Dôvody realizácie nových registrov a evidencií:

  • zvýši sa kvalita poskytovaných údajov objektov evidencie
  • nové objekty evidencie budú poskytované v max. možnom rozsahu ako Open Data
  • zabezpečí sa implementácia štandardných procesov životného cyklu údajov
  • zabezpečí sa zavedenie procesu riadenia kvality údajov

Dôvody realizácie projektu z pohľadu občana/podnikateľa:

  • podpora implementácie princípu „1 x a dosť“
  • podpora rozvoja dátovej ekonomiky

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky: www.mirri.gov.sk.

Posledná aktualizácia: 25. apríla 2024 / Rastislav Machel

Zdieľať