Návrh záverečného účtu za rok 2012

Obal (pdf, 20kB)

Obsah (pdf, 47kB)

Materiál (pdf, 1MB) – (správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly)

Tabuľka 1 (pdf, 23kB) – Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2012
Tabuľka 2 (pdf, 21kB) – Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2012
Tabuľka 3 (pdf, 20kB) – Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2012
Tabuľka 4 (pdf, 29kB) – Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2012
Tabuľka 5 (pdf, 21kB) – Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012
Tabuľka 6 (pdf, 19kB) – Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2012
Tabuľka 7 (pdf, 22kB) – Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012
Tabuľka 8 (pdf, 22kB) – Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012
Tabuľka 9 (pdf, 21kB) – Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2012
Tabuľka 10 (pdf, 22kB) – Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2012

Príloha 1 (pdf, 45kB) – Organizačná schéma právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
Príloha 2 (pdf, 30kB) – Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k 31. decembru 2012
Príloha 3 (pdf, 3MB) – Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2012
Príloha 4 (pdf, 82kB) – Prehľad výdavkov na zahraničné pracovné cesty za rok 2012 (vyslania realizované aparátom ministerstva kultúry)
Príloha 4a (pdf, 31kB) – Zahraničné pracovné cesty organizácií rezortu kultúry a aparátu MK SR za rok 2012
Príloha 4b (pdf, 22kB) – Zahraničné pracovné cesty príspevkových organizácií rezortu kultúry za rok 2012
Príloha 5 (pdf, 34kB) – Čerpanie bežných transferov – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pre cirkvi a náboženské spoločnosti k 31. decembru 2012

Výdavky grantového systému MK SR
Príloha 6 (pdf, 121kB) – Umenie
Príloha 7 (pdf, 74kB) – Obnovme si svoj dom
Príloha 8 (pdf, 44kB) – Pro Slovakia
Príloha 9 (pdf, 51kB) – Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
Priloha 10 (pdf, 38kB) – Kultúra znevýhodnených skupín
Príloha 11 (pdf, 82kB) – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
Príloha 12 (pdf, 68kB) – Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Príloha 13 (pdf, 47kB) – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice

Posledná aktualizácia: 16. marca 2023 / MKSR Admin

Zdieľať