Návrh záverečného účtu za rok 2012

Obal (pdf, 20 kB)

Obsah (pdf, 47 kB)

Materiál (pdf, 1 MB)  – (správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly)

Tabuľka 1 (pdf, 23 kB) – Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2012
Tabuľka 2 (pdf, 21 kB) – Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2012
Tabuľka 3 (pdf, 20 kB) – Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2012
Tabuľka 4 (pdf, 29 kB) – Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2012
Tabuľka 5 (pdf, 21 kB) – Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa
                   ekonomickej klasifikácie za rok 2012
Tabuľka č. 6 (pdf, 19 kB) – Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej
klasifikácie za rok 2012
Tabuľka č. 7 (pdf, 22 kB) – Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok
2012
Tabuľka č. 8 (pdf, 22 kB) – Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej
pôsobnosti za rok 2012
Tabuľka č. 9 (pdf, 21 kB) – Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2012
Tabuľka č.10 (pdf, 22 kB) – Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2012
Príloha č. 1 (pdf, 45 kB) – Organizačná schéma právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
ministerstva
Príloha č. 2 (pdf, 30 kB) – Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k
31. decembru 2012
Príloha č. 3 (pdf, 3 MB) – Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2012
Príloha č. 4 (pdf, 82 kB) – Prehľad výdavkov na zahraničné pracovné cesty za rok 2012
                    (vyslania realizované aparátom ministerstva kultúry)
Príloha č. 4a (pdf, 31 kB) – Zahraničné pracovné cesty organizácií rezortu kultúry a aparátu MK SR za rok 2012
Príloha č. 4b (pdf, 22 kB) – Zahraničné pracovné cesty príspevkových organizácií rezortu kultúry za rok 2012
Príloha č. 5 (pdf, 34 kB)    – Čerpanie bežných transferov – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu  pre cirkvi
a náboženské spoločnosti k 31. decembru 2012Výdavky Grantového systému MK SR
Príloha č. 6 (pdf, 121 kB) – Umenie
Príloha č. 7 (pdf, 74 kB) – Obnovme si svoj dom
Príloha č. 8 (pdf, 44 kB) – Pro Slovakia
Príloha č. 9 (pdf, 51 kB) – Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
Príloha č. 10 (pdf, 38 kB) – Kultúra znevýhodnených skupín
Príloha č. 11 (pdf, 82 kB) – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
Príloha č. 12 (pdf, 68 kB) – Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Príloha č. 13 (pdf, 47 kB) – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať