Slogan

Kultúra ako súčasť našej existencie, ktorá umenie zobrazuje i pretvára.

Vízia

Rozvoj kultúry založenej na hodnotách humanity, poznania, empatie a estetiky, vytvorenie podmienok a priestoru na realizáciu ústavou garantovaného práva na slobodu tvorby a vytváranie prostredia, v ktorom sa môže naplno rozvinúť kreatívny a ekonomický potenciál kultúry. Kreativita, rozmanitosť a sloboda prejavu sú kľúčovou súčasťou rozvoja kultúry.

Poslanie

Kultúra, ktorá je inkluzívna a reflektuje súčasné potreby občianskej spoločnosti, je postavená tak na rešpekte ku kultúrnemu dedičstvu, ako aj na umení a živej kultúre vo všetkých ich prejavoch.
Kultúra je zušľachťujúcou energiou, vytvára hodnoty, ktoré formujú jedinečnú národnú, národnostnú či miestnu identitu i charakter spoločnosti.

Kultúra je unikátny komplex duchovných a materiálnych hodnôt, ktorý pomáha reflektovať súčasné hodnoty, ale aj uchovávať tradície, prekračuje hranice, buduje hodnotový systém, rozvíja kreativitu, podporuje komunikáciu a kritické myslenie, pestuje toleranciu, empatiu a cit pre krásu. Slúži ako prevencia negatívnych sociálnych javov, populizmu i extrémizmu, kultivuje verejný priestor a v konečnom dôsledku prispieva k duchovnému a hospodárskemu rastu spoločnosti.
Nie je len zrkadlom spoločenskej reality, ale aj ekonomickou silou. Preto chceme pri všetkých našich aktivitách a práci rezortu podporovať kultúru na úrovni tej najzákladnejšej bunky – tvorivosti jednotlivca ako i celku. Spoločne tak vytvárame kultúru spoločnosti, v ktorej pri zachovávaní hodnôt minulých vznikajú i hodnoty súčasné.

Strategický cieľ

Vytvoriť inštitucionálny základ na jednotu kultúry v rozmanitosti svojbytných kultúr pre predstavenie a sprístupnenie hodnôt kultúry obyvateľov Slovenska v najširšom zmysle slova. Kultúrny aspekt včleniť do procesu výchovy a vzdelávania, aby výchova a vzdelávanie neboli iba odovzdávaním informácií, ale prispievali ku kultivácii človeka. Prepájať ekonomické a kultúrne prostredie tak, aby ekonomická sila živila kultúru a aby kultúra mohla uplatniť svoj ekonomický potenciál. Priamočiarosť kultúry, jej čistota a tolerantnosť ju predurčuje na splnenie tohto cieľa pri zachovávaní vzájomného rešpektu a dialógu aktérov a ich vzájomné obohacovanie sa.

Posledná aktualizácia: 3. októbra 2022 / MKSR Admin

Zdieľať