Slogan

Kultúra – základ našej identity. Tvorí hodnoty, vďaka ktorým je život hodný žitia. Tvorme kultúru, aby kultúra dotvárala nás.

Vízia

Budujme Slovensko, ktoré je slobodné, kultúrne rôznorodé, sebavedomé a hodnotovo pevne ukotvené v demokracii. Tvorme krajinu, ktorá chráni a rozvíja kultúrne a prírodné dedičstvo, investuje do vzdelávania, podpory svojich talentov a tvorivosti, otvára sa inováciám a spolupráci so svetom. Potrebujeme rešpektovanú kultúru, ktorá spája rozmanitých ľudí a prispieva ku kvalitnému a zmysluplnému životu všetkých.

Poslanie

Kultúra, ktorá je inkluzívna a reflektuje súčasné potreby občianskej spoločnosti, je postavená tak na rešpekte ku kultúrnemu dedičstvu, ako aj na umení a živej kultúre vo všetkých ich prejavoch.
Kultúra je zušľachťujúcou energiou, vytvára hodnoty, ktoré formujú jedinečnú národnú, národnostnú či miestnu identitu i charakter spoločnosti.
Kultúra je unikátny komplex duchovných a materiálnych hodnôt, ktorý pomáha reflektovať súčasné hodnoty, ale aj uchovávať tradície, prekračuje hranice, buduje hodnotový systém, rozvíja kreativitu, podporuje komunikáciu a kritické myslenie, pestuje toleranciu, empatiu a cit pre krásu. Slúži ako prevencia negatívnych sociálnych javov, populizmu i extrémizmu, kultivuje verejný priestor a v konečnom dôsledku prispieva k duchovnému a hospodárskemu rastu spoločnosti.
Nie je len zrkadlom spoločenskej reality, ale aj ekonomickou silou. Preto chceme pri všetkých našich aktivitách a práci rezortu podporovať kultúru na úrovni tej najzákladnejšej bunky – tvorivosti jednotlivca, ako i celku. Spoločne tak vytvárame kultúru spoločnosti, v ktorej pri zachovávaní hodnôt minulých vznikajú i hodnoty súčasné.

 

Strategický cieľ

Naším cieľom je, aby kultúra bola: Dobre spravovaná; Efektívne financovaná; Dôstojná; Kvalitná; Inkluzívna; Rešpektovaná a Zodpovedná.

Posledná aktualizácia: 9. mája 2023 / MKSR Admin

Zdieľať