Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 (ďalej stratégia KKP 2030) je projektom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jej zámerom je aktuálne sformulovať dlhodobé strategické ciele štátnej kultúrnej politiky s pravidelne aktualizovanými akčnými plánmi a prepojiť tieto ciele s politikami iných rezortov s výhľadom do roku 2030. 

Dokument je dostupný na špecializovanej stránke.

Stratégia KKP 2030 vychádza z revízie výdavkov na kultúru, ktorú spracoval Inštitút kultúrnej politiky, zo zhodnotenia dátovo podložených výsledkov, z vyhodnotenia stratégie rozvoja kultúry 2014 – 2020, z iných čiastkových stratégií a medzinárodného kontextu.

Dôležité vlastnosti a metódy prípravy stratégie KKP 2030

 • participácia odbornej verejnosti, transparentnosť a objektívnosť
 • medzirezortný a medzisektorový prístup
 • princíp nadstraníckosti
 • dlhodobá perspektíva rozvoja kultúry
 • jednotná stratégia pre kultúrne sektory
 • celospoločenský dopad
 • adresné a konkrétne návrhy riešení s vyčísleným dopadom na rozpočet
 • rešpekt voči tvorcom a organizátorom v oblasti kultúry
 • prepojenie s medzinárodnými snahami o riešenie klimatickej krízy

 

Prečo je stratégia pre kultúru potrebná

 • ide o komplexný strategický materiál, ktorý bude pomenúvať výzvy, míľniky, ciele a merateľné indikátory pre oblasť kultúry v Slovenskej republike
 • bude obsahovať priority, vízie, konkrétne prostriedky ich naplnenia a pomenovanie súčasného stavu spĺňania cieľov kultúrnych politík s uvedenými nástrojmi na zlepšenie
 • slovenská kultúrna politika prejde na výsledkovo orientované riadenie rezortu a bude uvedený nový systém merania výsledkov
 • stratégia sa stane súčasťou systémov revízií výdavkov, ktoré sa majú opakovať ako spôsob posudzovania hodnoty za peniaze verejných prostriedkov na Slovensku
 • aktualizácia plánovania je nevyhnutná aj v súvislosti so zmenami v oblasti tvorby a manažmentu kultúry v postpandemickom období
 • zameria pozornosť politiky i verejnosti na globálne problémy a navrhne rámec pre ich riešenie (klimatická zmena, kríza demokracie a iné hrozby pre kultúru a celú spoločnosť)

 

Participácia

Dôležitou súčasťou procesu tvorby stratégie KKP 2030 je participácia odbornej verejnosti a širokospektrálne konzultácie so zástupcami inštitúcií, zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry i s odborníkmi aktívnymi v oblasti kultúrnej politiky. 

Na jeseň 2021 sa zišli prvé sektorové pracovné skupiny vyvážene zložené zo zástupcov zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry a zapojili sa do vytvorenia procesu pravidelného vyhodnocovania cieľov kultúrnych politík a stratégie kultúry.

Kontakt

Svoje podnety posielajte na: strategia2030@culture.gov.sk

 

Posledná aktualizácia: 14. augusta 2023 / Michaela Rudyjová

Zdieľať