Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
rok 2011

Všeobecné informácie

Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie za rok 2011

Dotačné programy
(kliknutím na konkrétny program získate podrobnejšie informácie)

1 Obnovme si svoj dom (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice (účel: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry)

4 Umenie (účel: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre)

5 Pro SlovakiaNové (pdf, 191 kB) (účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)

6 Národný cintorín v Martine

7 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva  (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

8 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť (účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)

9 Kultúrne poukazy (účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

Dotačný program Kultúra národnostných menšín prechádza od roku 2011 na Úrad vlády Slovenskej republiky

Ing. Lýdia Hlavatá
odbor programovej podpory

Posledná aktualizácia: 6. decembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať