Pri tvorbe verejných politík je potrebné stanovovať si konkrétne a merateľné ciele, na základe ktorých vieme vyhodnocovať ich úspešnosť a následne vykonávať informované rozhodnutia na zlepšenie aktuálneho stavu. Bez konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov hrozí, že verejná diskusia o verejných politikách skĺzne do roviny subjektívnych a ideologických hodnotení a kvalita riadenia týchto politík bude nižšia.  Stanovenie objektívnych a apolitických cieľov a merateľných ukazovateľov, naopak, umožňuje dlhodobú, na politických cykloch nezávislú diskusiu o možných alternatívnych nástrojoch, ktoré má štát k dispozícií na dosiahnutie cieľov.

Hlavným cieľom kultúrnej politiky na Slovensku je tvorba, prezentácia, výskum a uchovávanie umenia, kreatívneho priemyslu a kultúrneho dedičstva, ktorých výsledkom je kvalitná a dostupná umelecká a kultúrna ponuka a pozitívne spoločensko-ekonomické dopady kultúry.

Na základe hlavného cieľa kultúrnej politiky sú vybrané merateľné ukazovatele, ktoré poskytujú základný obraz o príspevku kultúry do slovenskej spoločnosti (Tabuľka 1). Na tejto všeobecnej úrovni sa merateľné ukazovatele zameriavajú na vyhodnocovanie spoločenského dopadu prostredníctvom dôvery vo vládu a v médiá, ekonomického dopadu prostredníctvom pridanej hodnoty kultúry na ekonomike a otvorenosť kultúry voči zahraničiu v rámci zahraničného obchodu, ako aj dopytu po kultúre prostredníctvom návštevnosti kultúrnych podujatí.

Posledná aktualizácia: 7. septembra 2023 / Michaela Rudyjová

Zdieľať