Podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade s § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje tento sadzobník úhrad nákladov súvisiacich so sprístupnením informácií:

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie:
a) 0,03 € za 1 stranu formátu A4,
b) 0,07 € za obojstrannú kópiu formátu A4
c) 0,07 € za 1 stranu formátu A3
d) 0,10 € za obojstrannú kópiu formátu A3
e) 0,66 € za 1 ks nenahratej diskety 3, 5΄
f) 0,66 € za jeden kus CD ROM

2. Náklady za iný kancelársky materiál sa uhrádzajú podľa nákupnej ceny.

3. Obálky:
a) 0,03 € formát A6
b) 0,03 € formát A5
c) 0,10 € formát A4

4. Náklady spojené s odoslaním informácie poštou sa riadia cenníkom poštových služieb.

5. Informácie zaslané elektronickou poštou, faxom a telefonicky sa nespoplatňujú.

 

Čl. 15
Úhrada nákladov
(metodický pokyn Ministerstva kultúry SR č. MK – 2908/2007 – 211/12259 z 9. augusta 2007 v znení neskorších predpisov)

(1) Bezplatne sa poskytujú:
a) informácie, ktorých súhrnné náklady spojené s vyhotovením a odoslaním informácie neprekročia 3,32 €,
b) informácie sprístupnené elektronickou poštou a telefonicky.

(2) Žiadateľ uhrádza náklady za sprístupnenie informácií spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a odoslaním informácie[12]
a) poštovou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet ministerstva,
c) v hotovosti do pokladne ministerstva.

(3) Žiadateľ – platiteľ úhradu nákladov podľa odseku 2 uhrádza pri prevzatí informácie. Úhrady sú príjmom rozpočtovej kapitoly ministerstva.

(4) Ministerstvo môže úhradu nákladov podľa odseku 2 odpustiť. O odpustení rozhoduje predstavený zodpovedného gestora. Informácia o odpustení úhrady nákladov sa založí do spisu.

(5) Žiadateľom so zmyslovým postihnutím podľa čl. 2 ods. 1 písm. c) metodického pokynu, t.j. osobe nevidiacej, slabozrakej, nepočujúcej a nedoslýchavej, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní, sa požadované informácie sprístupňujú bezplatne.

 

Posledná aktualizácia: 4. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať