Spolu nám to ide lepšie

Na inštitúte kultúrnej politiky radi nadväzujeme odborné spolupráce, ktoré vytvárajú synergie na rôznych úrovniach. Zameriavame sa najmä na spoluprácu v oblasti kultúry, kultúrnej politiky a nastavovania nástrojov kultúrnych politík.

Cieľom takýchto spoluprác je zlepšenie stavu kultúry a kultúrnej politiky na Slovensku, ich výsledkom môže byť hľadanie a nájdenie efektívnejších riešení konkrétnych problémov, šírenie vzdelanosti smerom k odbornej ale aj širšej verejnosti, formovanie verejnej diskusie a postojov ku kultúrnym hodnotám a dôležitosti efektívneho riadenia kultúrnej politiky.

Sme otvorení rozmanitým formám spolupráce a participácii, od stretnutí, workshopov, verejných diskusií či odborných konferencií na tému o kultúre a kultúrnych politikách, cez stáže na IKP so zapájaním stážistov/-tky do dlhodobých rozvojových úloh, až po spoluprácu na konkrétnych projektoch na konkrétne témy.

IKP nadväzuje dialóg so študentami, vedeckými pracovníkmi, záujmovými skupinami a rôznymi odborníkmi v oblasti kultúry a kultúrnej politiky. Ponúkame odbornú spoluprácu na dobrovoľnej báze, ktorá sleduje verejný záujem, v rámci ktorej vieme poskytnúť  svoje dáta, know-how či skúsenosti. Vďaka spolupráci IKP získava väčšiu poznateľnosť, legitimitu, a širokú sieť externých spolupracovníkov.

V prípade ak Vás zaujala nejaká forma spolupráce, budeme radi ak nám napíšete na ikp@culture.gov.sk

Doterajšie minulé a prebiehajúce spolupráce
 • Špecifická forma spolupráce – Stáž na IKP. IKP ponúka vysokoškolským študentom a študentkám stáž v rámci tímu IKP, kde majú študenti a študentky možnosť nahliadnuť do pracovného sveta analytickej jednotky, získať prehľad o pracovných úlohách a procesoch a podieľať sa na konkrétnych riešeniach.
 • 12/2023. IKP sa zúčastnilo diskusii v o výsledkoch procesu prípravy Reformy zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktorá bola podporená z finančných zdrojov v rámci Plánu obnovy a odolnosti.  Diskusiu organizoval Pamiatkový Úrad SR a konala sa v priestoroch SNG.

  Foto: PÚ SR
 • Od 09/2023. Spolupráca s európskym konzorciom OpenMuse, s ktorým má MK SR uzavreté Memorandum o porozumení o využití výsledkov analýz otvorených politík v kontexte slovenského kultúrneho a kreatívneho priemyslu a sektorových verejných politík v spolupráci s konzorciom pre výskum a inovácie s názvom OpenMuse. IKP sa podieľa na pilotnom projekte, ktorý sa týka merateľných ukazovateľov hudobného priemyslu v Slovenskej republike. Ide v ňom o zdieľanie a využitie dát a informácií z verejného sektora a ich využitie medzi podnikmi s cieľom vytvoriť chýbajúce makro-, odvetvové a inštitucionálne indikátory pre implementáciu stratégie slovenského kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
 • 08/2023. IKP prezentoval svojou prácu, konkrétne nastavovanie cieľov, a merateľných ukazovateľov kultúrnych politík na Konferencii Parti Párty – odborná konferencia národného projektu Participácia 2 organizovaná Úradom splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť. IKP ponúkol pohľad na problematiku merania cieľov kultúrnej politiky cez kvantitatívne indikátory, riziká a problémy pri nastavovaní indikátorov, cieľových hodnôt či benchmarkov. Tu nájdete dostupný program konferencie a krátky zostrih z konferencie.
Foto: PARTI USV ROS
 • Od 03/2023. IKP je súčasťou projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť, ktorý na základe odporúčaní OECD tvorí Index participácie – nástroja na vyhodnocovanie kvality princípov, ktorý pripravuje.
 • 05/2023. V rámci festivalu literárneho prekladu Tranz sa IKP zúčastnil diskusie na tému Preklad na podpore? Financovanie a rozvoj umeleckého prekladu.
Foto: Literárna Bašta
 • 03/2023. V podcaste Továrna na kulturu 5, pre Artalk.cz IKP prezentoval výsledky z expertnej skupiny OMC na úrovni EÚ, ktorá sa venovala téme statusu umelca a kultúrnych profesionálov. Celé znenie podcastu je možné si vypočuť tu: podcast.
 • 11/2022. Na Bratislavskom kultúrnom fóre, ktoré zorganizovalo Oddelenie kultúry hl. mesta SK Bratislavy v spolupráci s BKIS,  bola prezentovaná Dekáda pre kultúru: Koncepcia udržateľného rozvoja Bratislava 2030, ktorá je skrátenou verziou prvej bratislavskej kultúrnej stratégie schválenej v júni 2022. V rámci fóra diskutoval IKP v panely s názvom Hľadanie rovnováhy.
Bratislavské kultúrne fórum #1: Vízia, 22. 11. 2022 (záznam)
 • 11/2022. IKP sa zúčastnil na videohernej konferencii a festivale Game Days 2022 diskusnom panely na tému spolupráce aktérov zo štátneho a súkromného sektora, napr.: čo sa dá dosiahnuť priamou komunikáciou so zástupcami jednotlivých oblastí kreatívneho priemyslu, alebo ako je možné rozšíriť rôzne formy finančnej a nefinančnej podpory. Konferenciu organizovala Slovak Game Developers Association.
Foto: Dávid Hanko
 • 10/2022. IKP sa zúčastnil na konferencii Anténa Conference #3 / Ako riadiť? Kultúru! v panelovej diskusii na tému (Právna) forma ako pasca na obsah. Konferenciu organizovala Anténa, network for independent culture.
 • 10/2022. K stratégii kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 sa konali 3 diskusie, na ktorých vystúpili aj zástupcovia IKP ako spolugestor stratégie. Išlo o dve fyzické podujatia s názvom Fórum pre kultúru v A4priestor súčasnej kultúry v Bratislave (6.10.2022)  a v Tabačka Kulturfabrik v Košiciach (13.10.2022) , jedna diskusia bola online (11.10.2022) . Diskusie mali za cieľ predstaviť aktuálny stav tvorby stratégie, zodpovedať otázky a získať názory diskutujúcich.
 • 08/2022. IKP ako spolugestor Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 sa zúčastnil na diskusii na festivale Grape s témou: Čo robí ministerstvo kultúry v lete?
 • 5/2022. V rámci mesačného podcastu o súčasnej kultúre sa IKP zúčasntil Debaty A4: Ako sa rozvíjať, keď sa ledva držíš nad hladinou, ktorú je možné si vypočuť napr. tu: podcast.
 • 5/2022. IKP sa zúčastnil na diskusii o postavení nezávislého umelca v Novej cvernovke v rámci dňa otvorených dverí, kde diskutoval o problematike ekonomického a sociálneho postavenia umeleckých a kultúrnych pracovníkov a pracovníčok. Čaká nás pozitívna zmena
 • 4/2022. V rámci okrúhleho stola organizovaného Akadémiou divadelných tvorcov IKP diskutoval na tému „Kto moderuje a nastavuje vývoj a smerovanie divadelného života na Slovensku?“.
 • 10/2020. IKP diskutoval počas pandémie Covid v rámci konferencie Anténa Conference – Kultúra v medzičase (online verzia)  na tému aktuálne pohľady na meranie a vyhodnocovanie dopadov kultúry, názory na metodiky a nástroje merania (kvantitatívne i kvalitatívne) a spôsoby ako s danými výstupmi narábať.
 • 10/2020. V relácii Živé mesto MF diskutoval IKP na tému knižníc, ich funkcie a význam v meste v 21. storočí. Odkaz na diel relácie je dostupný tu: Živé mesto FM: Knižnice – nevyužitý zdroj mesta
 • Od 4/2020. IKP zapojil do svojho projektu Mapa kníhkupectiev na Slovensku  280 väčších či menších sietí, či lokálnych kníhkupectiev. Aktuálne bola mapa zobrazená viac ako 70-tisíc krát. Mapu pravidelne aktualizujeme.
Mapa kníhkupectiev na Slovensku
 • 10/2019. IKP sa zúčastnilo na Plenárnom zasadnutí európskej skupiny na múzejnú štatistiku, Egmus, ktoré sa konalo v Bukurešti v národnom inštitúte pre výskum a vzdelávanie v oblasti kultúry. Témou diskusie boli aspekty múzeí, ako dôležitosť dokumentácie týkajúcej sa dostupných predmetov a zbierok, vzťah medzi múzeami a ich virtuálnymi (online) reprezentáciami, dôležitosť cieľových skupín.
 • 5/2018. Odbor výskumu a štatistiky kultúry Národného osvetového centra zorganizovalo Sympózium s názvom Kultúrna politika – dáta a hodnota. IKP prezentoval svoju prácu v príspevku Kto sme a kam smerujeme.

Posledná aktualizácia: 2. januára 2024 / Michaela Rudyjová

Zdieľať