Návrh Záverečného účtu za rok 2013

Obal (pdf, 23 kB)

Obsah (pdf, 47 kB)

Materiál (pdf, 1 MB)          Správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly

 

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2013
Tabuľka 1 (pdf, 26 kB)

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
Tabuľka 2 (pdf, 23 kB)

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2013
Tabuľka 3 (pdf, 21 kB)

Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2013
Tabuľka 4 (pdf, 29 kB)

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013
Tabuľka 5 (pdf, 22 kB)

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
Tabuľka 6 (pdf, 22 kB)

Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
Tabuľka 7 (pdf, 25 kB)

Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
Tabuľka 8
(pdf, 23 kB)

Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2013
Tabuľka 9 (pdf, 25 kB)

Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2013
Tabuľka 10 (pdf, 26 kB)

Organizačná schéma rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Príloha 1 (pdf, 40 kB)

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k 31. decembru 2013
Príloha 2 (pdf, 30 kB)

Informatívny prehľad vykonaných rozpočtových opatrení
Príloha 3 (pdf, 36 kB)

Prehľad výdavkov na zahraničné pracovné cesty za rok 2013 (vyslania realizované aparátom ministerstva kultúry)
Príloha 4 (pdf, 81 kB)

Zahraničné pracovné cesty organizácií rezortu kultúry a aparátu MK SR za rok 2013
Príloha 4a (pdf, 30 kB)

Zahraničné pracovné cesty príspevkových organizácií rezortu kultúry za rok 2013
Príloha 4b (pdf, 22 kB)

Čerpanie bežných transferov – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pre cirkvi a náboženské spoločnosti k 31. decembru 2013
Príloha 5 (pdf, 27 kB)

Výdavky Grantového systému MK SR

Podprogram 08S 0201 Umenie
Príloha 6 (pdf, 126 kB)

Podprogram 08S 0203 Obnovme si svoj dom
Príloha 7 (pdf, 102 kB)

Podprogram 08S 0206 Pro Slovakia
Príloha 8 (pdf, 66 kB)

Podprogram 08S 0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
Príloha 9 (pdf, 77 kB)

Podprogram 08S 0209 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
Príloha 10 (pdf, 35 kB)

Podprogram 08S 020A Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
Príloha 11 (pdf, 111 kB)

Podprogram 08S 020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Príloha 12 (pdf, 85 kB)

Podprogram 08S 020E Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013
Príloha 13 (pdf, 51 kB)

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2013
Príloha 14 (pdf, 2 MB)

 


Publikované 18. 8. 2014 / Sekcia ekonomiky

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať