Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej „MK SR“) v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) vykonáva každoročne dlhodobé štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry prostredníctvom výkazov Kult. Štatistické zisťovanie sa riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s MK SR na obdobie troch rokov. Program štátnych štatistických zisťovaní sa vydáva vyhláškou.

Spravodajskými jednotkami, t. j. osobami, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovanie, sú štátne a verejnoprávne inštitúcie, samosprávne kraje, obce Slovenskej republiky, súkromné spoločnosti, mimovládne organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti a fyzické osoby pôsobiace v oblasti kultúry. Spravodajská jednotka je v zmysle zákona povinná  poskytnúť požadované údaje bezplatne,  úplne,  správne,  pravdivo  a v stanovených termínoch.

MK SR je povinné pri získavaní, spracúvaní, šírení a vyhodnocovaní štatistických informácií  zachovávať nezávislosť a nestrannosť, dbať na efektívnosť nákladov, zachovávať dôveru verejnosti a riadiť sa princípmi spoľahlivosti, objektivity, prehľadnosti, otvorenosti a ochrany dôverných štatistických údajov.

Minister kultúry poveril koordináciou a zabezpečením úloh súvisiacich s výkonom štatistického zisťovania v oblasti kultúry Národné osvetové centrum so sídlom v Bratislave. Všetky otázky týkajúce sa štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry zasielajte Národnému osvetovému centru.

Kontakt:
Národné osvetové centrum
oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava

tel.: +421220471232, +421220471230

email: statistika@nocka.sk

Posledná aktualizácia: 11. augusta 2023 / MKSR Admin

Zdieľať