Akým podujatiam sa udeľuje záštita?
Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky je symbolickým uznaním vysokej umeleckej kvality a jedinečného kultúrneho a spoločenského prínosu kultúrneho podujatia, ktoré má svojou úrovňou a významom nadregionálny až medzinárodný charakter. Záštita je čestnou poctou a z jej udelenia nevyplýva nárok na finančné alebo iné zabezpečenie kultúrneho podujatia. Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky sa udeľuje jednorazovým kultúrnym podujatiam. Neudeľuje sa kultúrnym podujatiam miestneho charakteru, zábavným spoločenským podujatiam a prezentácii jednotlivých umeleckých diel. Udelenú

Kto môže byť žiadateľom o záštitu?
O udelenie záštity môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je hlavným organizátorom podujatia a je zodpovedná za jeho prípravu a realizáciu počas celej doby trvania.

Ako požiadať o záštitu?
Žiadosť o záštitu je potrebné predložiť ministerstvu písomne najmenej 20 pracovných dní pred konaním podujatia. Žiadateľ v žiadosti uvedie:

  1. názov kultúrneho podujatia,
  2. termín a miesto začatia (otvorenia) podujatia a dobu jeho trvania,
  3. stručnú charakteristiku podujatia s uvedením jeho kultúrno-spoločenského významu pre verejnosť,
  4. stručnú informáciu o najvýznamnejších osobnostiach podieľajúcich sa na projekte autorsky, interpretačne či organizačne (tvorivé tímy, skladatelia, účinkujúci, režiséri, kurátori a pod.),
  5. stručnú informáciu o doterajšej histórii podujatia,
  6. rámcový spôsob financovania, pri ktorom zdôrazní, ak ide o prostriedky z verejných zdrojov,
  7. či bola podujatiu udelená záštita najvyššími ústavnými činiteľmi, resp. inými predstaviteľmi verejného, politického a kultúrneho života.

Logo MK SR
V prípade, že bola kultúrnemu podujatiu udelená záštita (žiadateľ dostane písomné vyrozumenie), organizátor má povinnosť uviesť túto skutočnosť pri propagácii podujatia a použiť logo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Logo je zverejnené na webovom sídle ministerstva.

Posledná aktualizácia: 12. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať