Mandát pre revíziu výdavkov na kultúru

V rámci Návrhu rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2019 vláda na svojej 123. schôdzi dňa 10. októbra 2018 schválila aj Mandát pre revíziu výdavkov na kultúru.

Cieľom revízie výdavkov na kultúru je preskúmať verejné výdavky na kultúrnu politiku výške 623 mil. eur (0,66 % HDP, rok 2019) vrátane výdavkov pridružených organizácií rezortu a zhodnotiť efektivitu týchto výdavkov s dôrazom na dosahovanie lepších výsledkov. Výsledkom záverečnej správy revízie je 51 opatrení úsporného, hodnotového alebo riadiaceho charakteru, ktoré z vyhodnotenia verejných výdavkov na kultúru vyplývajú.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):

Implementačný plán revízie výdavkov na kultúru

Cieľom implementačného plánu je rozpracovať opatrenia identifikované v záverečnej správe revízie výdavkov na kultúru tak, aby bolo možné predvídateľne a transparentne nastaviť harmonogram  a odpočet plnenia opatrení. Konkrétne, implementačný plán nastavuje merateľné ukazovatele a definuje k nim východiskové a cieľové hodnoty, zodpovednosť za jednotlivé opatrenia a termíny plnenia.

The spending review on cultural policy

The spending review is a part of the Government’s Value for Money project aiming to reform rules, set processes and empower institutions which would support good decision-making in public interest and significantly increase the value for money in the Slovak public sector.

The culture spending review has investigated into the expenditures on culture within individual cultural policies in the amount of EUR 623 million (0.66% of GDP, year 2019) including the expenditures of the affiliated organisations of the Ministry of Culture. The results of this review are 51 measures – expenditure measures and management measures for different cultural policies.

Posledná aktualizácia: 2. mája 2022 / Michaela Rudyjová

Zdieľať