PLÁN ČINNOSTI ODBORU KONTROLY A INŠPEKCIE MK SR NA ROK 2022

          Kontrolná činnosť odboru kontroly a inšpekcie ministerstva bude zameraná na výkon finančnej kontroly na mieste – hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na ministerstve, príspevkových organizáciách ministerstva a použitia poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vo vybraných subjektoch.

1. Finančné  kontroly na mieste – hospodárenie  s  prostriedkami  štátneho rozpočtu v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách

Subjekty kontroly:

a) Štátne divadlo Košice

b) Slovenská filharmónia Bratislava

2. Finančná kontrola na mieste – hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na financovanie činnosti cirkví a náboženských spoločností

Subjekt kontroly:

a) Rímskokatolícka cirkev Bratislava

3. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich  zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov na ministerstve a organizáciách v jeho pôsobnosti.

Subjekty kontroly:

a) vybrané organizácie ktoré zamestnávajú do 50 zamestnancov

b) vybrané organizácie ktoré zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov

4. Výkon štátneho odborného dohľadu – kontrola výkonu základných odborných činností

Subjekty kontroly:

a) Slovenské centrum dizajnu

b) Galéria mesta Bratislavy

5. Rezerva na výkon mimoriadnych kontrolných úloh na základe požiadavky  ministerky, štátnych tajomníkov, generálneho tajomníka služobného úradu, resp. iných oprávnených orgánov

       Na úseku štátneho pamiatkového dohľadu bude činnosť pamiatkovej inšpekcie odboru kontroly a inšpekcie ministerstva zameraná na dodržiavanie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, v zmysle § 5  zákona.

  1. Návrh kontrol pamiatkových zón:

a) Bratislava – Rusovce

b) Marianka

c) Pezinok

d) Nitra – Staré mesto

e) Zlaté Moravce

f) Topoľčany

  1. Dohľad nad stavom pamiatkových zón a konaním príslušných KPÚ na základe došlých podnetov fyzických osôb a právnických osôb
  2. Rezerva na výkon mimoriadnych úloh štátneho pamiatkového dohľadu na základe požiadavky ministerky, štátnych tajomníkov, generálneho tajomníka služobného úradu, resp. iných oprávnených orgánov

 

OSTATNÉ  ÚLOHY:

a) Agenda sťažností, petícií a iných podaní

b) Informácia o činnosti  odboru  kontroly  a inšpekcie  ministerstva  za  rok 2021

c) Plán činnosti odboru kontroly a inšpekcie ministerstva na rok 2023

d) Koordinačná a metodická činnosť a  priebežné zabezpečovanie vzdelávania zamestnancov odboru kontroly a inšpekcie

e) Opatrenia súvisiace s výkonom Smernice MK SR č.3/2019 o vnútornom systéme vybavovania oznámení zamestnancov MK SR týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti

f) Analýza zamerania  výkonu kontroly  nad  dodržiavaním  ustanovení  právnych predpisov  upravujúcich   podmienky  odbornej   správy  zbierkových predmetov v múzeách a galériách

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2023 / Veronika Vaculíková

Zdieľať