Inštitút kultúrnej politiky

Inštitút kultúrnej politiky (IKP) je sekcia Ministerstva kultúry SR (MK SR), ktorá poskytuje analytické služby vedeniu ministerstva a podľa potreby jednotlivým vecným útvarom. Predkladá na dátach a argumentoch založené analýzy na rôzne témy kultúrnej politiky a kontinuálne komunikuje s kultúrnymi inštitúciami pri mapovaní a vyhodnocovaní ich potrieb a zámerov. Jeho základným poslaním je zlepšovať kultúrnu politiku a upevňovať strategické rozhodnutia MK SR v odborných a nezávislých analýzach.

IKP v rámci svojej expertízy zabezpečuje:

  • zber a vyhodnocovanie dátovo podložených informácií o kultúrnej politike
  • vyhodnocovanie úspešnosti kultúrnych politík SR
  • medzinárodne porovnania
  • analyzovanie vplyvov navrhovanej legislatívy, strategických materiálov a iných opatrení
  • vyhodnocovanie alternatív a hľadanie tých najlepších riešení
  • vytváranie procesných analýz
  • realizovanie prieskumov trhu, hľadanie vnútorných úspor a analytické poradenstvo pri verejných obstarávaniach
  • vypracovanie reformných návrhov a štúdií uskutočniteľnosti

Výsledky práce analytického tímu IKP slúžia na pomoc pri rozhodovaní či hľadaní najlepšieho riešenia na stanovený problém, vyjasňovaní výhod a nevýhod jednotlivých opatrení, verejnej prezentácii činnosti MK SR, negociáciách so záujmovými skupinami v kultúre či pri príprave rozpočtu a pri riadení rezortných investícií.

Vybrané analýzy IKP sprostredkováva širokej verejnosti a vďaka dátovo podloženým argumentom kultivuje verejnú diskusiu o kultúrnej politike. Jeho zámerom je tak v konečnom dôsledku zvyšovať dôveryhodnosť Ministerstva kultúry SR v očiach širokej verejnosti.

Ak nás chcete kontaktovať, môžete tak urobiť nasledujúcim spôsobom:

Inštitút kultúrnej politiky
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33
813 31  Bratislava
Slovenská republika
ikp@culture.gov.sk

Meno Funkcia Kontakt
Marcel Čas generálny riaditeľ marcel.cas@culture.gov.sk
Zuzana Borošová analytička zuzana.borosova@culture.gov.sk
Viktória Depešová analytička viktoria.depesova@culture.gov.sk
Petra Macková analytička petra.mackova@culture.gov.sk
Michaela Rudyjová analytička michaela.rudyjova@culture.gov.sk
Michal Tóth analytik michal.toth@culture.gov.sk
Žaneta Turnerová analytička zaneta.turnerova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 17. októbra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať