Doplnené nové a revidované pracovné činnosti v časti 10. Kultúra s účinnosťou od 1.1.2019

10.02.02 prac. astr. zar. a planet. (doc, 42 kB)

10.03.05 prac. astr. zar. a planet. (doc, 41 kB)

10.03.09 prac. astr. zar. a planet. (doc, 41 kB)

10.04.03 knihovník (docx, 19 kB)

10.04.04 prac. astr. zar. a planet. (doc, 43 kB)

10.05.01 knihovník (docx, 20 kB)

10.08.16 technológ II (docx, 18 kB)

10.09.26 herec – nové (docx, 25 kB)

10.10.01 knihovník (docx, 19 kB)

10.10.04 technológ (docx, 18 kB)

10.05.02 prac. astr. zar. a planet. (doc, 44 kB)

10.05.13 manažér divad. prevádzky (docx, 26 kB)

10.05.14 animátor (múzej. a galerij.) – nové (docx, 20 kB)

10.05.15 digitalizátor I. – nové (docx, 21 kB)

10.05.16 technik kopír. zvuk. zázn. – nové (docx, 21 kB)

10.05.17 redaktor – nové (docx, 22 kB)

10.05.18 techn. prac.braill. tlače – nové (docx, 23 kB)

10.05.19 technik dig. sprac. zvuk. zázn. – nové (docx, 20 kB)

10.05.20 asist. predaja ľud.umel.výr.I – nové (docx, 23 kB)

10.05.21 konzultant ľud. umel.výr.I – nové (docx, 22 kB)

10.05.22 ved. odbytu ľud.umel.výr.I – nové (docx, 23 kB)

10.05.VOV.11 inšpektor orchestra – nové (docx, 19 kB)

10.06.01 retušér – nové (docx, 22 kB)

10.06.VOV.02 člen taneč. súboru (rtf, 66 kB)

10.06.VŠ1.01 prac.astr. zar. a planet. (doc, 42 kB)

10.06.VŠ1.04 ved. odbyt. ľud. umel. výr. – nové (docx, 23 kB)

10.06.VŠ1.05 konzultant ľud. umel. výr.II – nové (docx, 22 kB)

10.06.VS2.03 knihovník (docx, 19 kB)

10.06.VŠ2.04 knihovník (docx, 19 kB)

10.06.VŠ2.18 korektor III – nové (docx, 23 kB)

10.06.VŠ2.19 asist. pred. ľud.umel.výr.II – nové (docx, 23 kB)

10.07.VŠ1.03 preparátor I – nové (docx, 19 kB)

10.07.VŠ2.05 knihovník (docx, 21 kB)

10.07.VŠ2.06 knihovník (docx, 19 kB)

10.07.VŠ2.07 knihovník (docx, 20 kB)

10.07.VŠ2.08 prac. astr. zar. a planet. (doc, 41 kB)

10.07.VŠ2.18 technológ I (docx, 18 kB)

10.07.VŠ2.26 zvukový technik (docx, 20 kB)

10.07.VŠ2.36 pamiatkar I. – nové (docx, 21 kB)

10.07.VŠ2.37 sam. konštruktér I – nové (docx, 21 kB)

10.07.VŠ2.38 digitalizátor II – nové (docx, 21 kB)

10.07.VŠ2.39 digitálny kurátor I. – nové (docx, 21 kB)

10.07.VŠ2.40 knihovník špec. – nové (docx, 20 kB)

10.08.04 knihovník (docx, 19 kB)

10.08.05 knihovník (docx, 19 kB)

10.08.06 knihovník (docx, 20 kB)

10.08.08 prac. astr. zar. a planet. (doc, 43 kB)

10.08.16 technológ II (docx, 18 kB)

10.08.21 ved. zvuk. nahr. štúdií (docx, 21 kB)

10.08.35 pamiatkár II – nové (docx, 22 kB)

10.08.37 preparárot II – nové (docx, 19 kB)

10.08.38 člen orchestra alebo zboru II – nové (docx, 23 kB)

10.08.39 digitálny kurátor II – nové (docx, 21 kB)

10.08.40 múzejný , galerijný pedagóg I – nové (docx, 20 kB)

10.08.41 manažér technicko-výrob. úseku – nové (docx, 19 kB)

10.08.42 ved.braill.tlače a sprac. reliéf.grafiky – nové (docx, 26 kB)

10.09.04 knihovník (docx, 20 kB)

10.09.05 prac. astr. zar. a planet. (doc, 42 kB)

10.09.10 technológ III (docx, 18 kB)

10.09.20 sólista opery (docx, 25 kB)

10.09.21 sólista baletu (docx, 24 kB)

10.09.22 pamiatkar III – nové (docx, 21 kB)

10.09.23 člen orchestra III – nové (docx, 23 kB)

10.09.24 správca digitálneho obsahu – nové (docx, 20 kB)

10.09.25 múzejný, galerijný pedagóg II – nové (docx, 20 kB)

10.09.26 herec – nové (docx, 25 kB)

10.10.01 knihovník (docx, 19 kB)

10.10.04 technológ (docx, 18 kB)

10.10.08 pamiatkar IV – nové (docx, 22 kB)

10.10.09 sam. konštruktér III – nové (docx, 23 kB)

10.10.10 dirigent II – nové (docx, 22 kB)

10.10.11 koncertný majster II – nové (docx, 23 kB)

10.10.12 baletný majster – nové (docx, 24 kB)

10.10.13 sólista opery – nové (docx, 24 kB)

10.10.14 sólista baletu – nové (docx, 25 kB)

10.10.15 manažér digitaliz. a uchov. kult. objektov – nové (docx, 18 kB)

10.10.16 systemovy knihovnik – nove (docx, 19 kB)

10.10.VŠ3.01 prac. astr. zar. a planet. (doc, 43 kB)

10.11.01 dirigent I, hlavný dirigent, šéfdirigent – nové (docx, 23 kB)

10.11.02 koncertný majster – nové (docx, 24 kB)

10.11.03 režisér – nové (docx, 25 kB)


Katalóg pracovných činností v rezorte kultúry do 31.12.2018

(číselné poradie je pôvodné. Pri zaraďovaní zamestnancov je potrebné postupovať podľa znenia zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

Poradové číslo Katalógové číslo Názov činnosti
1 10.04.01 (pdf, 28 kB) > knihovník I
2 10.04.02 (pdf, 28 kB) > pracovník astronomického zariadenia I
3 10.04.03 (pdf, 19 kB) > korektor I
4 10.05.01 (pdf, 29 kB)> inšpicient I
5 10.05.02 (pdf, 29 kB)> knihovník II
6 10.05.03 (pdf, 30 kB)> pracovník astronomického zariadenia II
7 10.05.04 (pdf, 28 kB)> lektor I
8 10.05.05 (pdf, 29 kB)> šepkár činohry
9 10.06.01 (pdf, 29 kB)> inšpicient II
10 10.06.02 (pdf, 34 kB)> manažér kultúry I
11 10.06.03 (pdf, 29 kB)> knihovník III
12 10.06.04 (pdf, 26 kB)> pracovník astronomického zariadenia III
13 10.06.05 (pdf, 29 kB)> dokumentátor II
14 10.06.06 (pdf, 29 kB)> lektor II
15 10.06.07 (pdf, 40 kB)> konzervátor I
16 10.06.08 (pdf, 30 kB)> kustód I
17 10.06.09 (pdf, 29 kB)> fotograf I
18 10.06.10 (pdf, 27 kB)> sadzač – operátor
19 10.06.11 (pdf, 27 kB)> korektor II
20 10.06.12 (pdf, 30 kB)> šepkár opery
21 10.07.01 (pdf, 30 kB)> tajomník umeleckej prevádzky I
22 10.07.02 (pdf, 31 kB)> manažér kultúry II
23 10.07.03 (pdf, 31 kB)> knihovník IV
24 10.07.04 (pdf, 30 kB)> pracovník astronomického zariadenia IV
25 10.07.05 (pdf, 30 kB)> dokumentátor III
26 10.07.06 (pdf, 29 kB)> lektor III
27 10.07.07 (pdf, 30 kB)> konzervátor II
28 10.07.08 (pdf, 30 kB)> kustód II
29 10.07.09 (pdf, 31 kB)> fotograf II
30 10.07.10 (pdf, 29 kB)> výtvarník I
31 10.07.11 (pdf, 27 kB)> redaktor I
32 10.07.12 (pdf, >26 kB)> technický pracovník – príprava sadzby
33 10.07.13 (pdf, 26 kB)> technický pracovník – elektronická montáž
34 10.07.14 (pdf, 34 kB)> odbytový referent – redakcia
35 10.07.15 (pdf, 29 kB)> vedúci stacionárnej tlačiarne
36 10.07.16 (pdf, >48 kB)> zamestnanec evidencie pamiatok a informatiky I
37 10.07.17 (pdf, 50 kB)> reštaurátor
38 10.07.18 (pdf, 27 kB)> technik prepisu zvukových záznamov
39 10.07.19 (pdf, 34 kB)> redaktor
40 10.07.20 (pdf, 26 kB)> analytik
41 10.07.21 (pdf, 29 kB)> kostymérka
42 10.07.vov.01 (pdf, 30 kB)> člen orchestra alebo člen zboru I
43 10.07.vov.02 (pdf, 29 kB)> samostatný odborný pracovník notového archívu I
44 10.08.01 (pdf, 27 kB)> knihovník V
45 10.08.02 (pdf, 33 kB)> pracovník astronomického zariadenia V
46 10.08.03 (pdf, 24 kB)> dokumentátor
47 10.08.04 (pdf, 27 kB)> lektor
48 10.08.05 (pdf, 41 kB)> konzervátor III
49 10.08.06 (pdf, 27 kB)> kustód – správca depozitára
50 10.08.07 (pdf, 28 kB)> fotograf III
51 10.08.08 (pdf, 29 kB)> RTG – laborant umeleckých predmetov
52 10.08.09 (pdf, 28 kB)> výtvarník alebo javiskový technik
53 10.08.10 (pdf, 52 kB)> správca historickej lesnej úvraťovej železnice
54 10.08.11 (pdf, 49 kB)> reštaurátor
55 10.08.12 (pdf, 48 kB)> konštruktér
56 10.08.vov.01 (pdf, 40 kB)> režisér I
57 10.08.vov.02 (pdf, 28 kB)> dramaturg I
58 10.08.vov.03 (pdf, 37 kB)> dirigent I
59 10.08.vov.04 (pdf, 39 kB)> choreograf I
60 10.08.vov.05 (pdf, 40 kB)> herec I – činoherec
61 10.08.vov.06 (pdf, 30 kB)> člen tanečného súboru I – balet, pantomíma, súbor moderného tanca, folklórneho tanca
62 10.08. vov.07 (pdf, 29 kB)> korepetítor I
63 10.08.vov.08 (pdf, 30 kB)> tanečný a hlasový pedagóg I
64 10.08.vov.09 (pdf, 30 kB)> člen orchestra alebo člen zboru II
65 10.08.vov.10 (pdf, 29 kB)> samostatný odborný pracovník notového archívu II
66 10.08.vš b.01 (pdf, 33 kB)> manažér kultúry III
67 10.08.vš b.02 (pdf, 31 kB)> kurátor I
68 10.08.vš b.03 (pdf, 25 kB)> strihač
69 10.08.vš b.04 (pdf, 26 kB)> technológ I
70 10.08.vš b.05 (pdf, 26 kB)> reštaurátor Ia
71 10.09.01 (pdf, 29 kB)> zvukový majster I
72 10.09.02 (pdf, 31 kB)> manažér kultúry IV
73 10.09.03 (pdf, 31 kB)> knihovník VI/a
74 10.09.04 (pdf, 31 kB)> knihovník VI/b
75 10.09.05 (pdf, 30 kB)> dokumentátor IV
76 10.09.06 (pdf, 31 kB)> kurátor II
77 10.09.07 (pdf, 29 kB)> lektor IV
78 10.09.08 (pdf, 32 kB)> konzervátor IV
79 10.09.09 (pdf, 30 kB)> kustód III
80 10.09.10 (pdf, 30 kB)> výstavný technik I
81 10.09.11 (pdf, 29 kB)> výtvarník II alebo referent scénickej alebo kostýmovej výroby
82 10.09.12 (pdf, 33 kB)> reštaurátor I
83 10.09.13 (pdf, 35 kB)> zamestnanec evidencie pamiatok a informatiky I
84 10.09.14 (pdf, 43 kB)> pamiatkár I
85 10.09.15 (pdf, 26 kB)> odborný redaktor
86 10.09.16 (pdf, 33 kB)> redaktor II
87 10.09.17 (pdf, 29 kB)> strihač II
88 10.09.18 (pdf, 30 kB)> režisér II – hudobný režisér, režisér slovesnej edície
89 10.09.19 (pdf, 29 kB)> korepetítor II
90 10.09.vov.01 (pdf, 19 kB)> člen orchestra alebo člen zboru
91 10.09.vov.02 (pdf, 26 kB)> člen tanečného súboru II
92 10.09.vš b.01 (pdf, 30 kB)> pracovník astronomického zariadenia VI
93 10.09.vš b.02 (pdf, 33 kB)> kameraman
94 10.09.vš b.03 (pdf, 37 kB)> knihovník
95 10.10.01 (pdf, 31 kB)> zvukový majster II a svetelný dizajnér
96 10.10.02 (pdf, 31 kB)> tajomník umeleckej prevádzky II
97 10.10.03 (pdf, 33 kB)> manažér kultúry V
98 10.10.04 (pdf, 34 kB)> manažér kultúry Va
99 10.10.05 (pdf, 28 kB)> knihovník VIIa
100 10.10.06 (pdf, 29 kB)> knihovník VIIb
101 10.10.07 (pdf, 30 kB)> knihovník VIIc
102 10.10.08 (pdf, 29 kB)> pracovník astronomického zariadenia VII
103 10.10.09 (pdf, 30 kB)> dokumentátor V
104 10.10.10 (pdf, 30 kB)> kurátor III
105 10.10.11 (pdf, 28 kB)>
106 10.10.12 (pdf, 29 kB)> lektor V
107 10.10.13 (pdf, 27 kB)> konzervátor V
108 10.10.14 (pdf, 30 kB)> kustód IV
109 10.10.15 (pdf, 28 kB)> výstavný technik II
110 10.10.16 (pdf, 29 kB)> výtvarník III
111 10.10.17 (pdf, 33 kB)> reštaurátor II
112 10.10.18 (pdf, 35 kB)> pracovník evidencie pamiatok a informatiky II
113 10.10.19 (pdf, 44 kB)> pamiatkár II
114 10.10.20 (pdf, 27 kB)> samostatný konštruktér I
115 10.10.21 (pdf, 33 kB)> technológ I
116 10.10.22 (pdf, 32 kB)> dramaturg
117
10.10.23 (pdf, 32 kB)>
režisér
118 10.10.24 (pdf, 30 kB)> kameraman II
119 10.10.25 (pdf, 31 kB)> technológ II
120 10.10.26 (pdf, 25 kB)> analytik – výskumník v oblasti vzťahov štátu a cirkví
121 10.10.27 (pdf, 26 kB)> manažér dotačného systému
122 10.10.28 (pdf, 25 kB)> analytik
123 10.10.29 (pdf, 35 kB)> samostatný zvukový technik
124 10.10.30 (pdf, 25 kB)> vedúci výroby
125 10.10.31 (pdf, 31 kB)> režisér III
126 10.10.32 (pdf, 39 kB)> dramaturg II – lektor dramaturgie
127 10.10.33 (pdf, 39 kB)> scénograf I
128 10.10.34 (pdf, 38 kB)> herec II
129 10.10.35 (pdf, 30 kB)> sólista baletu alebo tanca I
130 10.10.36 (pdf, 29 kB)> korepetítor III
131 10.10.37 (pdf, 30 kB)> tanečný/hlasový pedagóg II
132 10.10.38 (pdf, 31 kB)> člen orchestra alebo člen zboru III
133 10.10.vš b.01 (pdf, 27 kB)> reštaurátor IIa
134 10.10.vš b.02 (pdf, 30 kB)> knihovník
135 10.11.01 (pdf, 31 kB)> manažér kultúry VI
136 10.11.02 (pdf, 34 kB)> manažér kultúry VIa
137 10.11.03 (pdf, 44 kB)> špecialista art – terapie
138 10.11.04 (pdf, 32 kB)> knihovník VIIIa
139 10.11.05 (pdf, 31 kB)> knihovník VIIIb
140 10.11.06 (pdf, 31 kB)> knihovník VIIIc
141 10.11.07 (pdf, 29 kB)> knihovník VIIId
142 10.11.08 (pdf, 30 kB)> pracovník astronomického zariadenia VIII
143 10.11.09 (pdf, 30 kB)> dokumentátor VI
144 10.11.10 (pdf, 31 kB)> kurátor IV
145 10.11.11 (pdf, 29 kB)>
146 10.11.12 (pdf, 30 kB)> konzervátor VI
147 10.11.13 (pdf, 30 kB)> kustód V
148 10.11.14 (pdf, 34 kB)> reštaurátor III
149 10.11.15 (pdf, 43 kB)> zamestnanec evidencie pamiatok a informatiky II
150 10.11.16 (pdf, 40 kB)> pamiatkár III
151 10.11.17 (pdf, 34 kB)> samostatný konštruktér II
152 10.11.18 (pdf, 33 kB)> technológ II
153 10.11.19 (pdf, 26 kB)> vedúci vydania
154 10.11.20 (pdf, 26 kB)> hlavný sekretár
155 10.11.21 (pdf, 34 kB)> redaktor III
156 10.11.22 (pdf, 31 kB)> režisér II
157 10.11.23 (pdf, 36 kB)> vedúci zvukových nahrávacích štúdií
158 10.11.24 (pdf, 36 kB)> referent pre automatizáciu knižničných systémov
159 10.11.25 (pdf, 26 kB)> manažér šírenia literatúry v zahraničí I
160 10.11.26 (pdf, 27 kB)> režisér IV
161 10.11.27 (pdf, 39 kB)> dramaturg III
162 10.11.28 (pdf, 28 kB)> dirigent II
163 10.11.29 (pdf, 40 kB)> zbormajster I
164 10.11.30 (pdf, 31 kB)> choreograf II
165 10.11.31 (pdf, 40 kB)> scénograf II – scénický
166 10.11.32 (pdf, 39 kB)> sólista operety a muzikálu
167 10.11.33 (pdf, 31 kB)> herec III – činoherec, sólista
168 10.11.34 (pdf, 29 kB)> sólista baletu alebo tanca II
169 10.11.35 (pdf, 30 kB)> korepetítor IV
170 10.11.36 (pdf, 31 kB)> člen orchestra IV
171 10.11.37 (pdf, 31 kB)> člen zboru IV
172 10.11.38 (pdf, 43 kB)> koncertný majster I
173 10.12.01 (pdf, 30 kB)> manažér kultúry VII
174 10.12.02 (pdf, 35 kB)> manažér kultúry VIIa
175 10.12.03 (pdf, 30 kB)> špecialista audiovízie
176 10.12.04 (pdf, 31 kB)> knihovník IX
177 10.12.05 (pdf, 30 kB)> pracovník astronomického zariadenia IX
178 10.12.06 (pdf, 31 kB)> kurátor V
179 10.12.07 (pdf, 30 kB)> kustód VI
180 10.12.08 (pdf, 35 kB)> reštaurátor IV
181 10.12.09 (pdf, 49 kB)> zamestnanec evidencie pamiatok a informatiky III
182 10.12.10 (pdf, 35 kB)> pamiatkár IV
183 10.12.11 (pdf, 26 kB)> samostatný konštruktér III
184 10.12.12 (pdf, 34 kB)> technológ III
185 10.12.13 (pdf, 32 kB)> manažér pre dizajn
186 10.12.14 (pdf, 18 kB)> šéfredaktor
187 10.12.15 (pdf, 26 kB)> koncepčný zamestnanec v oblasti výskumu a analýz vzťahov štátu a cirkví
188 10.12.16 (pdf, 27 kB)> manažér šírenia literatúry v zahraničí II
189 10.12.17 (pdf, 28 kB)> vedúci manažér kultúry
190 10.12.18 (pdf, 28 kB)> dramaturg IV
191 10.12.19 (pdf, 30 kB)> dirigent III – muzikál
192 10.12.20 (pdf, 40 kB)> zbormajster II
193 10.12.21 (pdf, 41 kB)> scénograf scénický i kostýmový III
194 10.12.22 (pdf, 40 kB)> interpret sólových operných rolí
195 10.12.23 (pdf, 30 kB)> interpret sólových baletných a tanečných rolí
196 10.12.24 (pdf, 51 kB)> koncertný majster II
197 10.13.01 (pdf, 31 kB)> knihovník X
198 10.13.02 (pdf, 31 kB)> kurátor VI
199 10.13.03 (pdf, 28 kB)> reštaurátor V
200 10.13.04 (pdf, 27 kB)> technológ IV
201 10.13.05 (pdf, 29 kB) > režisér hudobno-dramatických, dramatických, choreografických a pantomimických diel V
202 10.13.06 (pdf, 32 kB) > dirigent Slovenskej filharmónie, SND IV
203 10.13.07 (pdf, 43 kB) > choreograf III
204 10.13.9.01 (pdf, 30 kB)> pracovník astronomického zariadenia X

Posledná aktualizácia: 15. februára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať