Cena ministerky kultúry je ocenenie, ktoré udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umelecká inštitúcia, múzeum, galéria, knižnica, kultúrno-osvetové zariadenie) ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, kultúrno-osvetových, knižničných a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry.

Výzva na predkladanie návrhov na Cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2021

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia, kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva a audiovízie vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2021.

Ceny ministerky kultúry SR sa udelia v roku 2022 na prelome leta a jesene. Písomné návrhov na laureátov sa môžu posielať v troch kategóriách:
a) cena za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel),
b) cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia),
c) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry.

Cenu udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umelecká inštitúcia, múzeum, galéria, knižnica, kultúrno-osvetové zariadenie) ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, knižničných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Ministerka môže udeliť cenu aj in memoriam.

Predkladatelia môžu návrhy laureátov za rok 2021 podať ministerstvu písomne podľa štatútu ceny.

Podrobnosti súzverejnené v dvochvýzvach na predkladanie návrhov:
Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za rok 2021 za umenie a celoživotný prínos v oblasti kultúry s termínom predkladania do 20. marca 2022.

a

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za rok 2021 za kategóriu b) – oblasť kultúneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti s termínom predkladania do 28. februára 2022.

 

Príloha k Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v kategórii b) múzeá a galérie

Príloha k Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v kategórii b) kultúrno-osvetové zariadenia

Príloha k Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v kategórii b) knižnice

Dodatok k štatútu ceny ministerky 2022

 

 

 

Ministerstvo kultúry SR pripravilo nový Štatút Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky, ktorý nahrádza doterajšie ocenenia udeľované ministerstvom kultúry v oblastiach umenia a kultúrneho dedičstva:

  • Cena ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia,
  • Cena Andreja Kmeťa,
  • Múzeum a galéria roka (súťaž),
  • Knižnica roka (súťaž),
  • Kultúrno-osvetové zariadenie roka (súťaž).

Ministerstvo naďalej zostane vyhlasovateľom a organizátorom celoštátnej súťaže Kultúrna pamiatka roka (FÉNIX). Zámerom nového Štatútu je sprehľadnenie, zosúladenie oceňovaní udeľovaných ministerstvom a povýšenie statusu ceny udeľovanej ministrom na takú úroveň, aby si uchovala prestížne postavenie v kontexte existujúcich početných ocenení iniciovaných neštátnymi subjektmi. Očakávaným benefitom je zvýšenie spoločenského záujmu a pozornosti médií zodpovedajúcich prestíži ocenenia.

Posledná aktualizácia: 28. júla 2022 / MKSR Admin

Zdieľať