Cena ministerky kultúry je ocenenie, ktoré udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umelecká inštitúcia, múzeum, galéria, knižnica, kultúrno-osvetové zariadenie) ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, kultúrno-osvetových, knižničných a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry.

Výzva na predkladanie návrhov na Cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2022

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia, kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva a audiovízie vyhlasuje v súlade s článkom 4 a článkom 5 Štatútu ceny ministerky výzvu na predkladanie návrhov na laureátov a laureátky Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2022.

Ceny ministerky kultúry SR sa udelia v roku 2023 na prelome leta a jesene.

Písomné návrhy na laureátov a laureátky sa môžu posielať v troch kategóriách:
a) cena za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel),
b) cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia),
c) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry.

Cenu udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umelecká inštitúcia, múzeum, galéria, knižnica, kultúrno-osvetové zariadenie) ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, knižničných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Ministerka môže udeliť cenu aj in memoriam.

Predkladatelia môžu návrhy laureátov za rok 2022 podať ministerstvu písomne podľa štatútu ceny.

Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky
za výnimočný prínos v oblasti umenia
a za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry

Návrhy na udelenie ceny za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel) a ceny za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe prostredníctvom formulára (formát PDF, 26KB) .
Termín na predloženie návrhov je najneskôr do 20. marca 2023, na obálke s návrhom uviesť: Neotvárať! Návrh na Cenu ministerky kultúry za rok 2022.

Adresa na predkladanie návrhov na udelenie ceny za výnimočný prínos v oblasti umenia a  za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia kreatívneho priemyslu
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava

Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky
za výnimočný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva alebo
v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti

Návrhy na udelenie ceny za výnimočný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva – Múzeum roka alebo Galéria roka podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe prostredníctvom formulára (formát PDF, 47KB) .
Termín na predloženie návrhov je najneskôr do 28. februára 2023, na obálke s návrhom uviesť: Neotvárať! Cena ministerky – Múzeum/Galéria.

Návrhy na udelenie ceny za výnimočný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva – Knižnica roka podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe prostredníctvom formulára (formát PDF, 60KB) .
Termín na predloženie návrhov je najneskôr do 28. februára 2023, na obálke s návrhom uviesť: Neotvárať! Cena ministerky – Knižnica roka.

Návrhy na udelenie ceny za výnimočný prínos v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti – Kultúrno-osvetové zariadenie roka podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe prostredníctvom formulára (formát PDF, 80KB) .
Termín na predloženie návrhov je najneskôr do 28. februára 2023, na obálke s návrhom uviesť: Neotvárať! Cena ministerky – Kultúrno-osvetové zariadenie roka.

Adresa na predkladanie návrhov na udelenie ceny za výnimočný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva alebo v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia kultúrneho dedičstva
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava

Formulár návrhu na udelenie ceny za výnimočný prínos v oblasti umenia, cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry (formát PDF, 26KB)

Formulár návrhu na udelenie ceny za výnimočný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva – Múzeum roka alebo Galéria roka (formát PDF, 47KB)
Pravidlá výberu návrhu za oblasť kultúrneho dedičstva – múzeá a galérie (formát PDF, 172KB)

Formulár návrhu na udelenie ceny za výnimočný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva – Knižnica roka (formát PDF, 60KB)
Pravidlá výberu návrhu za oblasť kultúrneho dedičstva – knižnice (formát PDF, 161KB)

Formulár návrhu na udelenie ceny za výnimočný prínos v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti – Kultúrno-osvetové zariadenie roka (formát PDF, 80KB)
Pravidlá výberu návrhov za oblasť kultúrno-osvetovej činnosti – kultúrno-osvetové zariadenia (formát PDF, 235KB)

Držitelia Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia (formát PDF, 409KB)

Posledná aktualizácia: 27. septembra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať