Predkladanie návrhov na Cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2023

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia, kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva a audiovízie vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2023.

Ceny ministerky kultúry SR sa udelia v roku 2024 na prelome leta a jesene. Písomné návrhy na laureátov sa môžu posielať v troch kategóriách:

  1. cena za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel),
  2. cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia),
  3. cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry.

Cenu udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umelecká inštitúcia, múzeum, galéria, knižnica, kultúrno-osvetové zariadenie) ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, knižničných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Ministerka môže udeliť cenu aj in memoriam.

Predkladatelia môžu návrhy laureátov za rok 2023 podať ministerstvu písomne podľa štatútu ceny.

Podrobnosti sú zverejnené v dvoch výzvach na predkladanie návrhov:

Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2023
za umenie a dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry

V súlade s čl. 4 Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje ministerstvo kultúry výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2023 v kategóriách:

a) cena za výnimočný prínos v oblasti umenia
(divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel),

c) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry.

Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári a v zmysle štatútu ceny.

Termín na predloženie návrhov: najneskôr do 31. mája 2024

Adresa na predkladanie návrhov:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia umenia, médií a autorského práva
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava

Na obálke uviesť:
NÁVRH NA CENU MK SR ZA UMENIE A DLHODOBÝ ALEBO CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KULTÚRY

Príloha: Formulár na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v kategóriách a) a c) (PDF súbor 35 KB)
Príloha: Držitelia Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky (PDF súbor 207 KB)

––––––––––––––––––––

Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2023
za kategóriu b)
– oblasť kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti

V súlade s čl. 5 Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje ministerstvo kultúry výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2023 v kategórii:

b) cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia).

Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe v zmysle štatútu a pravidiel pre jednotlivé oblasti kultúrneho dedičstva (múzeá/galérie a knižnice) a pravidiel pre oblasť kultúrno-osvetovej činnosti (kultúrno-osvetové zariadenia), ktoré sú prílohou štatútu.

Termín na predloženie návrhov: najneskôr do 31. mája 2024

Adresa na predkladanie návrhov:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava

Na obálke uviesť: Neotvárať!

  • a k návrhu na udelenie ceny za oblasť múzeí a galérií uviesť: Cena ministra – Múzeum/Galéria,
  • a k návrhu na udelenie ceny za oblasť knižníc uviesť: Cena ministra – Knižnica roka,
  • a k návrhu na udelenie ceny za oblasť kultúno-osvetovej činnosti uviesť: Kultúrno-osvetové zariadenie roka a kategóriu, do ktorej sa kultúrno-osvetové zariadenie navrhuje (1. kategória alebo 2. kategória).

Prílohy:

Pre múzeá a galérie:

Pre knižnice:

Pre kultúrno-osvetové zariadenia:

Posledná aktualizácia: 29. apríla 2024 / MKSR Admin

Zdieľať