Program 6 – Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí na oblasť kultúry na rok 2020

podprogram 6.2 – Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry

projekt – Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19

 

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt: Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19. Program je určený na znižovanie ekonomických dopadov na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý plošne utrpel značné ekonomické straty v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a preto podpora prostredníctvom dotácií je účelná so sledovaným cieľom udržania stabilnej štruktúry v rámci sektora do času naštartovania bežného ekonomického cyklu.

1.Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť:

a) fyzická osoba – jednotlivec,

b) fyzická osoba – živnostník.

2. Podmienky poskytnutia dotácie:

  • dosiahol príjem zo závislej činnosti a/alebo z poberania dávok vyplácaných z dôchodkového poistenia a čistý príjem žiadateľa zo závislej činnosti a/alebo z poberania dávok vyplácaných z dôchodkového poistenia v kalendárnom mesiaci, za ktorý si uplatňuje nárok na dotáciu, nepresiahol hodnotu vyššiu ako 540 eur,
  • je zapísaný v evidencii iných profesionálov v kultúre alebo ku dňu podania žiadosti o dotáciu podal žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre – http://www.fpu.sk,
  • nebol príjemcom finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“,
  • nebol poberateľom dávky v nezamestnanosti za kalendárny mesiac, na ktorý si uplatňuje dotáciu,
  • nebol žiadateľom o finančnú podporu v rámci Mimoriadnej výzvy č.2 vyhlásenej dňa 18.09.2020 Fondom na podporu umenia,
  • nebol žiadateľom o finančnú podporu v rámci Mimoriadnej výzvy č.1 vyhlásenej dňa 15.10.2020 Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.

Ostatné podmienky poskytnutia dotácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie.

3. Termín na predkladanie žiadostí:

Žiadosť je potrebné predložiť do 2. decembra 2020 (vrátane) poštou (rozhoduje poštová pečiatka), do podateľne (rozhoduje pečiatka podateľne) alebo elektronicky cez www.slovensko.sk (rozhoduje dátum zaslania). Pri podaní žiadosti cez Slovenskú poštu, a. s. odporúčame zaslať žiadosť doporučene.

4. Dokumenty k podprogramu:

Posledná aktualizácia: 4. decembra 2020 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať