Grantový systém –  rok 2009

Upozornenie

Vážení žiadatelia,

rozbieha sa nový ročník grantového systému. V Grantovom systéme na rok 2009 sme pripravili niekoľko zmien, o ktorých by sme Vás chceli informovať.

Dňa 1. januára 2009 nadobúda účinnosť novela Výnosu (pdf, 37.31 kB) Ministerstva kultúry SR o poskytovaní dotácií, ktorá prináša nasledovné zmeny:

a) spolufinancovanie projektu

1. spolufinancovanie vo výške 5 %,

2. spolufinancovanie vo výške 0 % sa požaduje v programe Kultúrne poukazy 2009.

b) predkladanie potvrdení – k žiadosti o dotáciu je potrebné priložiť potvrdenia zo sociálnej poisťovne, daňového úradu, všetkých zdravotných poisťovní (bez ohľadu na to, či máte zamestnancov), konkurzného súdu (potvrdenie vydáva okresný súd v sídla kraja, potvrdenie musia predložiť všetci žiadatelia, okrem subjektov verejnej správy, cirkvi a náboženskej spoločnosti) a inšpektorátu práce (len živnostníci, obchodné spoločnosti a združenia právnických osôb) /ďalej len „potvrdenia“/.

Upozorňujeme žiadateľov, že trojmesačná platnosť potvrdení sa odvíja od dátumu podania konkrétnej žiadosti.
Dátumom podania žiadosti do Grantového systému sa rozumie podacia pečiatka pošty resp. prezenčná pečiatka podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Viac informácií

c) k dokladu o právnej subjektivite je potrebné doložiť potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny zástupca má právo konať v mene žiadateľa (viac informácií v jednotlivých metodických pokynoch),

d)dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie a jej elektronickej registrácie

dokumenty platné od 1. januára 2009

dokumenty platné do 31. decembra 2008

Všeobecné informácie

Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie za rok 2009

Grantové programy

1. Obnovme si svoj dom – Termín uzávierky na podávanie žiadostí o dotácie 13.1. 2009

2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií –  30.1. 2009

3. Audiovízia 2009 – uzavreté

4. Umenie – 1.6. 2009

5. Pro Slovakia – 27.1.2009, 15.5.2009

6. Kultúra národnostných menšín – 16.1.2009

7. Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva – 27.1.2009

8. Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť20.1.2009

9. Kultúrne poukazy

10. Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 – 31. augusta 2009


Posledná aktualizácia: 3. decembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať