Žiadosť je úplná, ak obsahuje:

 1. žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár elektronickej registrácie),
 2. popis projektu (formulár elektronickej registrácie),
 3. celkový rozpočet projektu (formulár elektronickej registrácie),
 4. kópia dokladu o zriadení alebo existencii bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (číslo účtu musí byť v tvare IBAN), na ktorý sa má dotácia poskytnúť. Alebo kópiu dokladu o zriadení účtu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ak ide o žiadateľa podľa §3 ods. 5 zákona o poskytovaní dotácií, u žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou a ktorý žiada o dotáciu na účel podľa §2 ods. 1 písm. e), postačuje, ak predloží čestné vyhlásenie, že je majiteľom bežného účtu, na ktorý sa má dotácia poukázať. Kópiu dokladu predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Zriadenie samostatného účtu nie je podmienkou. V prípade predloženia kópie zmluvy s bankou, táto musí byť kompletná t. z. predložená kópia musí obsahovať všetky strany zmluvy.
 5. potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace. Potvrdenie vydáva okresný súd v sídle kraja.
 6. potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
 7. čestné vyhlásenie žiadateľa (čestné vyhlásenia sú súčasťou elektronickej registrácie),
 8. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, okrem právnickej osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná podľa osobitného predpisu (týka sa žiadateľa, ktorým je fyzická osoba – jednotlivec alebo fyzická osoba – živnostník)
 9. kópiu zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 5 (Obnovme si svoj dom),
 10. kópiu zmluvy o užívaní pozemku, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 6 (Obnovme si svoj dom),
 11. ostatné osobitné náležitosti žiadosti v zmysle príslušných ustanovení opatrenia (informácia o osobitných náležitostiach je obsiahnutá v Informácii pre žiadateľa).

 

Výpis z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca a výpis z registra trestov fyzickej osoby – živnostníka, si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. Súhlas s poskytnutím údajov – formulár na vyplnenie.

Potvrdenie zo sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daňového úradu si na základe Vašich údajov vyžiada ministerstvo.

Potvrdenie inšpektorátu práce, konkurzného súdu alebo iné potvrdenia, ktoré chcete priložiť  k žiadosti a boli doručené do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk musia byť zaručene konvertované do listinnej podoby a takto priložené k listinnej žiadosti o dotáciu. Zaručenú konverziu vykonáva orgán verejnej moci (obec), Slovenská pošta, a.s. a notár.

Zaručená konverzia – https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zarucena-konverzia/.

 

Žiadateľ, ktorý nie je registrovaný v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej správy (RPO), ktorého právna forma je najmä: registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, Matica slovenská, škola alebo jeho IČO má viac ako 8 miestny kód, musí k žiadosti priložiť originály alebo overené kópie všetkých potvrdení (potvrdenie sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní, konkurzného súdu, inšpektorátu práce).

Posledná aktualizácia: 2. augusta 2022 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať