Súpis majetku organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Zoznam nehnuteľností v správe rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte kultúry
(uznesenie vlády SR číslo 779 zo 6. októbra 2005)

Posledná aktualizácia: 22. októbra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať