Voľné štátnozamestnanecké miesta na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky

Dňa 1. júna 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza Centrálny informačný systém štátnej služby, súčasťou ktorého je aj Register výberových konaní (ďalej len „register“).

Od 1. júna 2017 sa zobrazujú v registri všetky výberové konania, ktoré boli služobnými úradmi vyhlásené na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v štátnej službe podľa zákona. Zobrazujú sa v ňom týmto spôsobom aj výberové konania, ktoré vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Viac informácií k možnosti uchádzať sa o štátnu službu nájdete na internetovej stránke samotného registra, na ktorý sa dostanete kliknutím na nasledovný internetový odkaz:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList

Posledná aktualizácia: 10. augusta 2023 / MKSR Admin

Zdieľať