Osobitný príspevok

Inštitút osobitného príspevku pre spevákov, hráčov na dychovom nástroji a tanečných umelcov, ktorí vykonávali profesiu v inštitúciách zriadených Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, príp. zriadených podľa osobitného zákona, zaviedla novela zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2010.

S účinnosťou od 1. júla 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.103/2014″), ktorý Národná rada SR schválila dňa 25. marca 2014. Zákon č. 103/2014 nanovo upravil podmienky priznania osobitného príspevku; divadelní alebo hudobní umelci musia pre získanie osobitného príspevku odpracovať namiesto doterajších 30 rokov  len 25 rokov. V prípade tanečných umelcov zostáva v platnosti podmienka odpracovania 22 rokov.

Zákon č. 103/2014 rozšíril počet inštitúcií, z ktorých uvedený okruh zamestnancov môže o príspevok žiadať; zadefinované je to v § 12 ods. 2 písm. a) „oprávnená osoba bola zamestnancom štátneho divadla, štátnej hudobnej inštitúcie, divadla v pôsobnosti samosprávneho kraja, hudobnej inštitúcie samosprávneho kraja alebo právnickej osoby podľa § 5 ods. 1 písm. q) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici, Divadlo Romathan v Košiciach, Poddukelský umelecký ľudový súbor v Prešove, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Orchester ľudových nástrojov). Oprávnená osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 12 ods. 2 zákona č. 103/2014 si môže uplatniť nárok na osobitný príspevok na ministerstve kultúry do jedného roka od skončenia pracovného pomeru u zamestnávateľa uvedeného v § 12 ods. 2 písm. a) zákona 103/2014, inak nárok zaniká.

Ak štátne divadlo alebo štátna hudobná inštitúcia zanikli do 30. júna 2014 (ako napr. Vojenský umelecký súbor) alebo ide o právnickú osobu podľa osobitného predpisu § 5 ods. 1 písm. q) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, lehota jedného roka  plynie osobám, ktoré boli zamestnancami týchto právnických osôb, a ktoré by inak v období od 01. 01. 2004 do 30. 06. 2014 splnili podmienky na osobitný príspevok od 01. 07. 2014, čiže si žiadosť o priznanie osobitného príspevku môžu podať ministerstvu kultúry do 30. 06. 2015.

Zákon č. 103/2014 v § 14 upravuje konanie o priznaní osobitného príspevku.

Dokumenty k osobitnému príspevku:

Tlačivá pri prvotnom žiadaní o osobitný príspevok:

Po priznaní osobitného príspevku treba každoročne k 31. 12. predkladať Ministerstvu kultúry SR tlačivo:

Prípadné otázky je možné zaslať na adresu: osobitnyprispevok@culture.gov.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Potúčková, č. telefónu +421220482282

Posledná aktualizácia: 11. augusta 2023 / MKSR Admin

Zdieľať