ARCHÍV EX POST HODNOTENÍ

Ex post hodnotenie 2. polrok 2022

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 27. októbra 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

REGULÁCIA 1

Gestor právneho predpisu:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu:  Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Lokalizácia:   § 182 ods. 1

Stručný opis regulácie: Organizácia kolektívnej správy je povinná každoročne vyhotoviť výročnú správu za predchádzajúci rok, ktorá obsahuje aj účtovnú závierku overenú audítorom.

Špecifikácia:

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5446

Regulácia nebola súčasťou posudzovania vplyvu pri novelizácii zákona v r. 2021, pretože jej znenie ostalo nezmenené oproti pôvodnému zneniu zákona z r. 2015.

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex:

V čase zavedenia regulácie v roku 2015 nebol ešte portál slov-lex spustený.

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: 1496

 

Číslo regulácie z registra ex post na 2. kalendárny polrok 2022: 40
Register dostupný na: https://www.mhsr.sk/uploads/files/IwpzTEPS.xlsx?csrt=6100568466372797229

Dôvod zaradenia: Jednotná metodika[1] 10.3 d); t.j. na základe podnetu z podnikateľského prostredia

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:  Podľa INESS sú OKS málo transparentné pri prerozdeľovaní príjmov umelcom a autorským agentúram. Verejnosť má prístup k obmedzenému množstvu údajov. Je možné zistiť, koľko zdrojov SOZA vyberie, ako aj kritériá na prerozdeľovanie príjmov medzi umelcov. Konkrétne čísla však nevieme. Aj toto môže byť dôvod, že OKS u nás v porovnaní s inými štátmi výrazne zaostávajú v efektivite príjmov a nákladov. V Česku napr. OSA každoročne od roku 2011 znižuje svoje náklady a zlepšuje svoju efektivitu, na Slovensku to neplatí. Podľa autorského zákona je OKS povinná každoročne vyhotoviť výročnú správu za predchádzajúci rok, ktorá obsahuje aj účtovnú závierku overenú audítorom. Z výročnej správy je však veľmi ťažké získať prehľad o príjmoch, ich prerozdeľovaní a financovaní samotných OKS. Navrhujeme doplniť percento réžie vo vzťahu ku konkrétnym položkám vyzbieraných poplatkov (tak ako v prípade Výročnej správy OSA – ČR). Naviac v ČR to má OSA percentuálne limitované koľko vyberá z každej položky.

Termín ukončenia konzultácií: do 25. novembra 2022

Predbežný postoj gestora: Predmetný podnet je vyriešený už v zákone s účinnosťou od 1. 1. 2016. Požiadavku na doplnenie percenta réžie do výročnej správy OKS vo vzťahu ku každému odboru kolektívnej správy považujeme za nadbytočnú. Autorský zákon takéto ustanovenie už od roku 2015 obsahuje a tzv. réžijné náklady sú povinnou a pravidelnou súčasťou výročných správ OKS. (cit. § 182 ods. 2 písm. h) bod 6 „“percentuálny podiel nákladov na správu práv a iné služby, ktoré organizácia kolektívnej správy poskytuje nositeľom práv k príjmom z výkonu kolektívnej správy práv v príslušnom roku, podľa odboru kolektívnej správy a v prípade, že tieto náklady sú nepriame a nemožno ich priradiť k jednému alebo viacerým odborom kolektívnej správy, s vysvetlením metódy použitej na priradenie takýchto nepriamych nákladov““). Predmetná regulácia splnila svoj účel.

Kontaktná osoba gestora: Mgr. Zuzana Borošová, zuzana.borosova@culture.gov.sk, tel.: +421 2 20 482 553

V prípade záujmu o spätnú väzbu nám pošlite vaše podnety k nasledovným otázkam:

  1. Preštudovali ste, resp. máte zamestnanca, ktorý preštudoval výročnú správu niektorej OKS spolu s účtovnou závierkou, ktorú každá OKS zverejňuje v súlade s § 182 ods. 1 Autorského zákona na svojej webovej stránke? ÁNO/NIE
  2. Považujete rozsah informácií/údajov požadovaných podľa § 182 ods. 2 Autorského zákona vo výročnej správe OKS za dostatočný? ÁNO/NIE
  3. Ak nie, aké ďalšie informácie/údaje okrem tých uvedených v § 182 ods. 2 Autorského zákona by ste vo výročnej správe OKS uvítali a z akého dôvodu?
  4. Ktoré údaje z výročnej správy OKS sú pre Vás ako používateľov (podnikateľský sektor) najviac relevantné a prečo?
  5. Majú určité údaje/informácie z výročnej správy OKS vplyv na Vašu podnikateľskú činnosť alebo služby, ktoré poskytujete?

 

REGULÁCIA 2

Gestor právneho predpisu:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu:  Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Lokalizácia:   § 169 ods. 2

Stručný opis regulácie: Pri určení výšky odmien určených v sadzobníku odmien a zmluvách podľa § 165 ods. 1 organizácia kolektívnej správy zohľadní rozsah, spôsob, účel a čas použitia predmetu ochrany.

Špecifikácia:

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5446

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex:

V čase zavedenia regulácie v roku 2015 nebol ešte portál slov-lex spustený.

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: – 1496

Číslo regulácie: 41

Číslo regulácie z registra ex post na 2. kalendárny polrok 2022: 41
Register, dostupný na: https://www.mhsr.sk/uploads/files/IwpzTEPS.xlsx?csrt=6100568466372797229

Dôvod zaradenia: Jednotná metodika[2] 10.3 d); t.j. na základe podnetu z podnikateľského prostredia

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:  Upraviť odmeny pre organizácie kolektívnej správy za verejný prenos v izbách a spoločných priestoroch hotelov, penziónov, či v reštauráciách nasledovne: 1. Pre subjekty, v ktorých priestoroch je hranie hudby súčasť „core business-u“ (napr. diskotéky, bary) navrhujeme zníženie odmien na polovicu; 2. Pre subjekty, v ktorých priestoroch nie je hranie hudby „core business“ (napr. hotely, alebo penzióny, krajčírska dielňa s možným vstupom pre zákazníka) navrhujeme zníženie odmien na štvrtinu.

Termín ukončenia konzultácií: do 25. novembra 2022

Predbežný postoj gestora: Autorský zákon v § 169 ods. 2 obsahoval a naďalej s spresnením obsahuje povinnosť zohľadnenia „vyťaženosti“ ubytovacieho zariadenia, čím sa vyšlo v ústrety hotelovému prostrediu. Akákoľvek konkrétna regulácia sadzieb neprichádza zo strany zákona do úvahy, nakoľko udeľovať súhlas na použitie diela a na to naviazaná spravodlivá odmena je výhradným majetkovým právom autora. Autorské právo nepatrí medzi „komodity“, ktoré podliehajú alebo by mali podliehať „cenovej regulácii“ ako je to v prípade elektriny či plynu. Akékoľvek určovanie výšky zmluvných odmien by bolo zásahom do zmluvnej voľnosti, a mohlo by predstavovať aj zásah do základných ústavných práv. Z toho dôvodu sa pristupuje len k regulácii kritérií na výpočet odmeny, a aj to len v prípade sadzieb OKS, nie individuálnych nositeľov práv.

Kontaktná osoba gestora: Mgr. Zuzana Borošová, Inštitút kultúrnej politiky; zuzana.borosova@culture.gov.sk, tel.: +421 2 20 482 553

V prípade záujmu o spätnú väzbu nám pošlite vaše podnety k nasledovným otázkam:

 

  1. V zmysle § 169 ods. 2 písm. b) až f) Autorského zákona musí OKS zohľadniť aj ďalšie kritériá pri určení výšky odmien, pričom toto ustanovenie AZ bolo aj v poslednom období viackrát novelizované po konzultáciách s dotknutými subjektmi. Existujú podľa Vás ešte ďalšie všeobecne aplikovateľné (a legislatívne upraviteľné) kritériá, ktoré by podnikateľskému prostrediu všeobecne alebo Vašej podnikateľskej činnosti, resp. Vášmu sektoru pomohli?
  2. Využili ste niekedy možnosti uzavretia zmluvy na základe dohody o spoločnej správe podľa § 174 Autorského zákona, t. j. uzavretie zmluvy so všetkými OKS z jedného miesta a jednou faktúrou? Malo to vplyv na konečnú výšku odmeny a výšku Vašich administratívnych nákladov?
  3. Využili ste niekedy individuálne licencovanie mimo OKS, t. j. priamo s nositeľmi práv, na pokrytie rovnakého rozsahu použitia? Malo to vplyv na konečnú výšku odmeny a výšku Vašich administratívnych nákladov?

 

[1] Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, Dostupné na: https://www.mhsr.sk/uploads/files/RnTYRHc0.pdf?csrt=6100568466372797229

[2] Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, Dostupné na: https://www.mhsr.sk/uploads/files/RnTYRHc0.pdf?csrt=6100568466372797229

Posledná aktualizácia: 7. septembra 2023 / Michal Tóth

Zdieľať