PLÁN ČINNOSTI ODBORU KONTROLY MK SR NA ROK 2024

Kontrolná činnosť odboru kontroly ministerstva bude zameraná na výkon finančnej kontroly na mieste – hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na ministerstve, príspevkových organizáciách ministerstva a použitia poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vo vybraných subjektoch.

1. Finančné kontroly na mieste – hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách

Subjekty kontroly:

a) Hudobné centrum

b) Pamiatkový úrad SR (Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Sekciou projektového riadenia a informatiky)

2. Finančná kontrola na mieste – hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na financovanie činnosti cirkví a náboženských spoločností

Subjekty kontroly:

a) Gréckokatolícka eparchia – Bratislava

3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov súvisiacich najmä s pracovno-právnymi vzťahmi. Kontrola bude vykonaná so zameraním na plnenie opatrení vyplývajúcich z Protokolu o kontrole ukončenej v mesiaci september 2023.

Subjekt kontroly
a) Slovenské literárne centrum, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava

4. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na ministerstve a organizáciách v jeho pôsobnosti

Subjekty kontroly:

a) vybrané organizácie, ktoré zamestnávajú do 50 zamestnancov

b) vybrané organizácie, ktoré zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov

5. Výkon kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Subjekty kontroly:

a) Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľ. Štúra v Modre

b) Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
(organizačným útvarom subjektu kontroly je múzeum vedené Ministerstvom kultúry SR v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky pod názvom Literárne a hudobné múzeum)

c) Slovenská národná knižnica v Martine
(organizačným útvarom subjektu kontroly je múzeum vedené Ministerstvom kultúry SR v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky pod názvom Slovenská národná knižnica – Literárne múzeum)

d) Ústredie ľudovej umeleckej výroby
(organizačným útvarom subjektu kontroly je múzeum vedené Ministerstvom kultúry SR v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky pod názvom Otvorený depozitár ÚĽUV – Múzeum ľudovej umeleckej výroby)

6. Rezerva na výkon mimoriadnych kontrolných úloh na základe požiadavky ministerky, štátnych tajomníkov, generálneho tajomníka služobného úradu, resp. iných oprávnených orgánov

OSTATNÉ ÚLOHY:

a) Agenda sťažností, petícií a iných podaní
b) Informácia o činnosti odboru kontroly ministerstva za rok 2023
c) Plán činnosti odboru kontroly ministerstva na rok 2025
d) Koordinačná a metodická činnosť a priebežné zabezpečovanie vzdelávania zamestnancov odboru kontroly
e) Opatrenia súvisiace s výkonom Smernice MK SR č.3/2019 o vnútornom systéme vybavovania oznámení zamestnancov MK SR týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti
f) Analýza zamerania výkonu kontroly nad dodržiavaním ustanovení právnych predpisov upravujúcich podmienky odbornej správy zbierkových predmetov v múzeách a galériách

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 19. októbra 2023 / Veronika Vaculíková

Zdieľať