Návrh záverečného účtu za rok 2019

 

Obal

Obsah

Materiál – správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly

 

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2019
Tabuľka 1

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
Tabuľka 2

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019
Tabuľka 3

Záväzné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2019
Tabuľka 4

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2019  
Tabuľka 5

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
Tabuľka 6

Organizačná schéma rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                      
Príloha 1

Zhodnotenie výsledkov interných, externých kontrol a auditov vykonaných za obdobie roka 2019                 
Príloha 2

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31. 12. 2019
Príloha 3

Čerpanie bežných transferov – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pre cirkvi
a náboženské spoločnosti k 31. 12. 2019                                       
Príloha 4

 

Výdavky Dotačného systému MK SR

Podprogram 08S 0203 Obnovme si svoj dom
Príloha 5

Podprogram 08S 0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
Príloha 6

Podprogram 08S 0209 Kultúra znevýhodnených skupín
Príloha 7

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / Michal Masár

Zdieľať